Religionsvetarprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Religionsvetarprogrammet 2023/2024
 • 180 hp
 • HT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
 • VT 2024, Uppsala, 100 %, Campus
 • Utbildningsplan
Anmälan

Vad betyder trosföreställningar och religiösa handlingar för människors liv? Utan kunskap om religioner och livsåskådningar blir historien, samhället och kulturella uttryck ofta obegripliga. Om du är intresserad av att förstå hur människor tänker och handlar i relation till religion är Religionsvetarprogrammet i Uppsala rätt för dig.

Om programmet

Religionsvetarprogrammet ger dig en djup förståelse för olika religioner och livssyner. Du får inblick i religioners och livsåskådningars innehåll, vad de kan betyda för människor och grupper, hur de fungerar i både fred och konflikt och hur de är sammanvävda med historiska och kulturella skeenden. Religionsvetarprogrammet ger kunskap om världsreligionerna och religionens roll i samhället i historia och nutid. Du lär dig också hur man kommunicerar med människor med olika trosuppfattningar.

Varför ska jag välja Religionsvetarprogrammet?

 • Du får en aktuell religionsvetenskaplig utbildning med yrkesrelevans.
 • Du får en bred och vetenskapligt grundad förståelse för religioners påverkan på människors liv och samhällen.
 • Du utvecklar förmågan att tolka och kritiskt och konstruktivt granska religioner och livsåskådningar.
 • Du utvecklar en förståelse för andras religiösa uppfattningar och värderingar genom dialog med företrädare för religiösa grupper.

Att kunna förstå religioners påverkan på människors liv är en allt mer efterfrågad kompetens i dagens samhälle. Utbildningen förbereder dig för att jobba på arbetsplatser där möten med människor och religion spelar en viktig roll. Du kan ha en central roll när det handlar om att arbeta med konflikter mellan grupper där religion är inblandad.

Några tänkbara arbetsplatser efter utbildningen är inom socialtjänsten, kriminalvården, skolan, försvaret, statliga myndigheter och inom media och frivilligorganisationer. För att förstå hur ditt framtida arbete kan komma att se ut kan praktik ingå. Om du vill bredda kontaktnätet över världen finns det även möjlighet till utbytesstudier.

Alla våra lärare är aktiva forskare inom olika religionsvetenskapliga ämnen, vilket innebär att du får ta del av den senaste forskningen. Under utbildningen får du också chans att möta olika företrädare för yrkeslivet.

Examen

Programmet leder till en teologie kandidatexamen (Bachelor of Theology) med religionsvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Joel Skoting från Säffle och Elin Hansell Kers från Rättvik (Dalarna)

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Elin: Jag valde denna utbildning för att jag har ett brinnande intresse för religion. Innan jag gick in i utbildningen var det mest sekter som hade min uppmärksamhet. Men nu efter några terminer har den bredd som utbildningen ger fått mig in på flertalet andra spår.

Joel: Jag har tidigare studerat kulturvetenskap med konstvetenskaplig inriktning vid Karlstad universitet, men har alltid haft ett särskilt intresse för religion. Innan jag gav mig ut i arbetslivet ville jag därför läsa några år religionsvetenskap, särskilt eftersom religion och kultur ofta överlappar och influerar varandra på olika sätt

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Joel: Det är något särskilt med att bo i en genuin studentstad. Det är en påtaglig skillnad mellan Uppsala och Karlstad där jag pluggade förut. Jag tror inte att just den upplevelsen går att få på något annat sätt.

Elin: Den bredd av kunskap som professorer och lärare har samt biblioteken som erbjuder ett bra utbud av både litteratur och möjliga studieplatser.

Vad är mest utmanande?
Elin: För min del har det varit att begränsa mig själv i studierna. Eftersom religion är ett otroligt intressant ämne har det varit utmanande att inte läsa allt och lite till. Jag försöker se till att studierna inte övertar hela mitt liv utan värdesätter min fritid också.

Joel: Ibland är det väldigt svårt att ta tag i studierna. Andra dagar måste man ta ett steg tillbaka. Det är viktigt att ha ett flexibelt schema och tillåta sig själv den vila som behövs. Det är även bra att börja tidigt med en uppgift, så man kan ta sig tid att vila utan att stressa över den tid som går åt till det.

Vad är ditt mål med utbildningen?
Joel: Jag vill få ytterligare kunskap om religion och insikt i de många frågor som omger ämnet. Detta är delvis av eget intresse, men också för att det överlappar med mina tidigare studier i kultur- och konstvetenskap. Därför intresserar jag mig särskilt för frågor om media och sociologi, vilket vi i huvudsak studerar nu under vårt andra år på utbildningen.

Elin: Mitt mål är att en dag kunna forska, men inom vilket område är fortfarande oklart.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Elin: Är du intresserad av religion så SÖK. De kunskaper som programmet har gett mig kan jag se är användbara på flertalet arbetsplatser. Jag tror att det är viktigt att öka kunskapen om religion i varje rum och det kan man göra genom den kunskap som programmet ger. Jag ångrar inte en sekund att jag började studera i Uppsala.

Joel: Religion är ett mångfacetterat ämne och det är inte säkert att alla aspekter av det tilltalar dig. Det är troligt att vissa delkurser kommer att fånga ditt intresse mer än andra, så tappa inte hoppet om några veckor går åt till ett ämne som du har svårt för.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Elin: Sittningar.

Var finns den bästa studieplatsen?
Elin: På Carolina Rediviva eller Karin Boye-biblioteket.
Joel: Teologen, då det är däromkring vi oftast har våra föreläsningar. Dessutom är studerandeexpeditionen nära till hands, om det skulle vara något särskilt man behöver hjälp med.

Våren 2022.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Som en röd tråd genom religionsvetarprogrammet går förståelsen för religiösa traditioners framväxt och nutida betydelse sett ur olika perspektiv. Under den treåriga utbildningen tränas du i att diskutera religion och livsåskådningar tillsammans med andra människor från olika religiösa och etniska grupper. Det ger dig en bredare förståelse för samhällsutvecklingen i Sverige och världen.

Den första hälften av programmet ger dig en religionsvetenskaplig bas att stå på. Då läser du tillsammans med studenter från Teologprogrammet. Utbildningarna skiljer sig dock något åt genom olika programspecifika seminarier och uppgifter.

Studierna inleds med att du får en bred överblick över religionsvetenskapens olika inriktningar och metoder. Du börjar med att läsa om olika religioner i dåtid och i modern tid. Bibeln och Koranen presenteras och du får en introduktion till olika religiösa och sekulära livsåskådningar. Dina kunskaper breddas när du ser på religion ur ett historiskt, teologiskt och filosofiskt perspektiv. Ett centralt moment där religion sätts i ett större sammanhang är när du studerar och fördjupar dig i hur religion påverkar individen och samhällen.

På andra året går du vidare med att studera olika religioners och livsåskådningars samtida roll och betydelse, religionskritik och relationen mellan tro och vetande. Forntida och samtida religioner studeras ur både nationella och globala perspektiv. Under detta år ingår även kurser som behandlar mänskliga rättigheter och religioners betydelse för fred, konflikt, rasism och nationalism.

Inledningsvis under det tredje året har du möjlighet att göra arbetsplatsförlagd praktik i Sverige eller utomlands. Välj mellan att praktisera hela terminen eller kombinera praktik med valbara kurser. Du kan också studera utomlands en termin eller läsa valbara kurser vid Teologiska institutionen.

Det sista halvåret ägnar du åt teori och metod samt ämnesfördjupning och skriver en kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

Att studera religion i samtiden, 5 hp

Religioner i historia och nutid, 12 hp

Bibeln och Koranen, 6 hp

Livsåskådningar, 7 hp

Termin 2

Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

Religion, individ och samhälle, 6 hp

Hinduism och buddhism i världen, 3 hp

Judendom och islam i världen, 3 hp

Kristendom i världen, 6 hp

Teologi- och filosofihistoria, 6 hp

Tolkning och reception av bibliska texter, 6 hp

Termin 3

Breddkurs i religionsvetenskap, 12 hp:

Etik, religion och politik, 6 hp

Förnuft och religiös tro, 6 hp

Specialkurs i religionsvetenskap I, 18 hp:

Samtida religiösa strömningar, 6 hp

Konstruktiv religionskritik, 5 hp

Religion och mänskliga rättigheter, 7 hp

Termin 4 och 5

Kurserna ges endast en gång per år, på höstterminen eller på vårterminen, och läses därmed antingen under termin 4 eller termin 5.

Specialkurs i religionsvetenskap II, 30 hp:

Forntida religioner, 7,5 hp

Religion i mediesamhället, 7,5 hp

Religion i fred och konflikt, 7,5 hp

Religion, rasism och nationalism, 7,5 hp

Praktik, 15 hp/30 hp

eller

Utlandsstudier, 30 hp

eller

Valbara kurser, 15 hp/30 hp

Termin 6

Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

Teori och metod, 7,5 hp

Fördjupning, 7,5 hp

Uppsats, 15 hp

Om undervisningen

Traditionella föreläsningar och seminarier, studiebesök i religiösa miljöer och möten med företrädare för olika samhällssektorer är några av de undervisningsformer du möter i programmet. I seminariegrupper sker diskussioner utifrån föreläsningar, kursböcker, bildmaterial och film.

Egna studier och förberedelser i grupp inför föreläsningar, seminarier och studiebesök ingår i studierna och du utvecklar allt mer dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Möjlighet finns att medverka aktivt i utbildningens utformning där du själv leder vissa moment. Kurslitteraturen är delvis på engelska och det förekommer också skriftliga och muntliga uppgifter på engelska.

I religionsvetenskapliga studier ingår etiska diskussioner då du som student får en såväl teoretisk som praktisk träning i att förstå och bearbeta värderingsfrågor och ditt eget förhållningssätt till religion. Du kommer att ställas inför frågor om din egen och andras livsåskådning, dess betydelse i olika historiska och samtida sammanhang lokalt och globalt, och du tränas i att argumentera för olika uppfattningar i värderingsfrågor, inte minst i relation till olika religiösa övertygelser.

Dina lärare är aktiva forskare och du kommer att möta externa föreläsare med olika bakgrund. I utbildningen medverkar också yrkesverksamma inom exempelvis olika församlingar, diakoni eller skola.

Studera utomlands

Under termin fem finns det möjlighet att studera utomlands. Uppsala universitet har utbyten med över 400 universitet runt om i världen. Studenter som tidigare har läst religionsvetenskap har till exempel valt att åka till länder som Brasilien, Costa Rica, Nya Zeeland eller USA.

Karriär

Utbildningen ger dig en god grund för arbete med utredningar, integration, bistånd, utbildning, media och kultur där kunskaper om olika religioner, livsåskådningar och värderingar efterfrågas.

Religionsvetarprogrammet är relevant för dig som vill arbeta inom:

 • departement
 • statliga myndigheter
 • kommuner
 • civilsamhällsorganisationer
 • utbildning
 • folkbildning
 • medier
 • kultursektorn

Vidare studier

Religionsvetarprogrammet ger en utmärkt grund att stå på för vidare studier och/eller forskning. Vill du fortsätta med religionsvetenskapliga studier på avancerad nivå ger programmet dig behörighet att söka följande program:

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Religionsvetarprogrammet

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5900 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Religionsvetarprogrammet

180 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P0900 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning

studievagledningen@teol.uu.se

018-471 21 85

Teologiska institutionen

Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 Uppsala

018-471 22 95

Programstart och registrering

För att få delta i studierna måste du vara antagen och registrerad.

Du registrerar dig på ditt program genom webbregistrering i Ladok på programmets inledande kurs.

Registreringsperioden för din kurs startar 27 juli, du har fram till en vecka innan kursstart på dig att registrera dig på kursen. . Dubbelkolla i Ladok för att se registreringsperioden och datumet för när kursen startar.

Om du inte registrerar dig under angiven tidsperiod riskerar du att förlora din plats. Om du har blivit efterantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång, kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Information till villkorligt antagna:

Är du antagen med villkor har du fram till kursstart på dig att uppfylla villkoret. Kontakta institutionens expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen. Observera att du måste ha uppfyllt villkoret för att kunna bli registrerad.

Information till reserver:

Om du har blivit reservantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Kursstartsinformation:

Schemat finner du i lärplattformen Studium eller på teologiska institutionens webbplats.

Kursplan, litteraturlista samt ev. övrigt kursmaterial finner du i Studium.

Senast uppdaterad: 2021-03-02