Religionsvetarprogrammet

Läsåret 2021/2022

Bild för Religionsvetarprogrammet 2021/2022
 • 180 hp
 • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
 • VT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
 • Utbildningsplan
Anmälan

Vad betyder trosföreställningar och religiösa handlingar för människors liv? Utan kunskap om religioner och livsåskådningar blir historien, samhället och kulturella uttryck ofta obegripliga. Om du är intresserad av att förstå hur människor tänker och handlar i relation till religion är Religionsvetarprogrammet i Uppsala rätt för dig.

Om programmet

Religionsvetarprogrammet ger dig en djup förståelse för olika religioner och livssyner. Du får inblick i religioners och livsåskådningars innehåll, vad de kan betyda för människor och grupper, hur de fungerar i både fred och konflikt och hur de är sammanvävda med historiska och kulturella skeenden. Religionsvetarprogrammet ger kunskap om världsreligionerna och religionens roll i samhället i historia och nutid. Du lär dig också hur man kommunicerar med människor med olika trosuppfattningar.

Varför ska jag välja Religionsvetarprogrammet?

 • Du får en aktuell religionsvetenskaplig utbildning med yrkesrelevans.
 • Du får en bred och vetenskapligt grundad förståelse för religioners påverkan på människors liv och samhällen.
 • Du utvecklar förmågan att tolka och kritiskt och konstruktivt granska religioner och livsåskådningar.
 • Genom dialog med företrädare för religiösa grupper utvecklar du en förståelse för andras religiösa uppfattningar och värderingar.
Att kunna förstå religioners påverkan på människors liv är en allt mer efterfrågad kompetens i dagens samhälle. Utbildningen förbereder dig för att jobba på arbetsplatser där möten med människor och religion spelar en viktig roll. Du kan ha en central roll när det handlar om att arbeta med konflikter mellan grupper där religion är inblandad. Några tänkbara arbetsplatser efter utbildningen är inom socialtjänsten, kriminalvården, skolan, försvaret, statliga myndigheter och inom media och frivilligorganisationer. För att förstå hur ditt framtida arbete kan komma att se ut kan praktik ingå. Om du vill bredda kontaktnätet över världen finns det även möjlighet till utbytesstudier.

Alla våra lärare är aktiva forskare inom olika religionsvetenskapliga ämnen, vilket innebär att du får ta del av den senaste forskningen. Under utbildningen får du också chans att möta olika företrädare för yrkeslivet.

Examen

Programmet leder till en teologie kandidatexamen (Bachelor of Theology) med religionsvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Per-Jakob Hahr Lewita
Kommer från: Lund

Varför valde du att läsa religionsvetenskap?
– Mitt personliga intresse av judendomen var helt avgörande. Efter ett år med bibelhebreiska på lingvistiska institutionen var det ett naturligt val för mig. Jag har en magister i teater- och filmvetenskap, tog sedan en fil.kand. i journalistik och byggde på den till en master i biblioteks- och informationsvetenskap. Efter att ha jobbat som journalist, informatör och bibliotekarie har jag bestämt mig för att satsa på forskning.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Ja, jag kan verkligen rekommendera Teologiska institutionen; kunniga, genuint engagerade och mycket hjälpsamma lärare. Det märks att de brinner för att lära ut.

Vad har varit roligast och mest intressant med dina studier hittills?
– Många intressanta studenter – och lärare!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Jag gick med i studentradion. Studentlivet med alla föreningar är en utmärkt ingång!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Hög kvalitet, bra bibliotek, nära till studentbostäder. Cykelavstånd till det mesta.

Vad har varit mest utmanande?
– Att begränsa mig – det finns så mycket spännande vid ett stort universitet. Det gäller att prioritera och att hitta balansen – fritid är också viktigt.

Vilket är ditt mål med dina studier?
– Att kunna fortsätta fördjupa mig i saker som verkligen intresserar mig.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Carolina Rediviva. Ännu bättre efter ombyggnaden!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Föreningslivet.

Vad gör du om fem år?
– Forskar.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Som en röd tråd genom religionsvetarprogrammet går förståelsen för religiösa traditioners framväxt och nutida betydelse sett ur olika perspektiv. Under den treåriga utbildningen tränas du i att diskutera religion och livsåskådningar tillsammans med andra människor från olika religiösa och etniska grupper. Det ger dig en bredare förståelse för samhällsutvecklingen i Sverige och världen.

Den första hälften av programmet syftar till att ge dig en religionsvetenskaplig bas att stå på. Då läser du tillsammans med studenter från Teologprogrammet. Utbildningarna skiljer sig dock något åt genom olika programspecifika seminarier och uppgifter.

Studierna inleds med att du får en bred överblick över religionsvetenskapens olika inriktningar och metoder. Du börjar med att läsa om olika religioner i dåtid och i modern tid. Bibeln och Koranen presenteras och du får en introduktion till olika religiösa och sekulära livsåskådningar. Dina kunskaper breddas när du ser på religion ur ett historiskt, teologiskt och filosofiskt perspektiv. Ett centralt moment där religion sätts i ett större sammanhang är när du studerar och fördjupar dig i hur religion påverkar individen och samhällen.

På andra året går du vidare med att studera olika religioners och livsåskådningars samtida roll och betydelse, religionskritik och relationen mellan tro och vetande. Forntida och samtida religioner studeras ur både nationella och globala perspektiv. Under detta år ingår även kurser som behandlar mänskliga rättigheter och religioners betydelse för fred, konflikt, rasism och nationalism.

Inledningsvis under det tredje året får du möjlighet att göra arbetsplatsförlagd praktik, studera utomlands eller läsa valbara kurser vid Teologiska institutionen.

 • Praktik: Välj mellan att praktisera i Sverige eller utomlands hela terminen (30 hp) eller kombinera praktik (15 hp) med valbara kurser (15 hp).
 • Utlandsstudier: Läs ett halvår vid något av de lärosäten som Uppsala universitet samarbetar med, se utlandsstudier.
 • Valbara kurser: Bredda eller fördjupa din utbildning genom att välja kurser från institutionens kursutbud.
Det sista halvåret ägnar du åt teori och metod samt ämnesfördjupning och skriver en kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

 • Att studera religion i samtiden, 5 hp
 • Religioner i historia och nutid, 12 hp
 • Bibeln och Koranen, 6 hp
 • Livsåskådningar, 7 hp
Termin 2
Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:
 • Religion, individ och samhälle, 6 hp
 • Hinduism och buddhism i världen, 3 hp
 • Judendom och islam i världen, 3 hp
 • Kristendom i världen, 6 hp
 • Teologi- och filosofihistoria, 6 hp
 • Tolkning och reception av bibliska texter, 6 hp
Termin 3
Breddkurs i religionsvetenskap, 12 hp:
 • Etik, religion och politik, 6 hp
 • Förnuft och religiös tro, 6 hp
Specialkurs i religionsvetenskap I, 18 hp:
 • Samtida religiösa strömningar, 6 hp
 • Konstruktiv religionskritik, 5 hp
 • Religion och mänskliga rättigheter, 7 hp
Termin 4 och 5
Kurserna ges endast en gång per år, på höstterminen eller på vårterminen, och läses därmed antingen under termin 4 eller termin 5.

Specialkurs i religionsvetenskap II, 30 hp:
 • Forntida religioner, 7,5 hp
 • Religion i mediesamhället, 7,5 hp
 • Religion i fred och konflikt, 7,5 hp
 • Religion, rasism och nationalism, 7,5 hp
Praktik, 15 hp/30 hp
eller
Utlandsstudier, 30 hp
eller
Valbara kurser, 15 hp/30 hp

Termin 6
Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:
 • Teori och metod, 7,5 hp
 • Fördjupning, 7,5 hp
 • Uppsats, 15 hp

Om undervisningen

Traditionella föreläsningar och seminarier, studiebesök i religiösa miljöer och möten med företrädare för olika samhällssektorer är några av de undervisningsformer du möter i programmet. I seminariegrupper sker diskussioner utifrån föreläsningar, kursböcker, bildmaterial och film.

Egna studier och förberedelser i grupp inför föreläsningar, seminarier och studiebesök ingår i studierna och du utvecklar allt mer dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Möjlighet finns att medverka aktivt i utbildningens utformning där du själv leder vissa moment. Kurslitteraturen är delvis på engelska och det förekommer också skriftliga och muntliga uppgifter på engelska.

I religionsvetenskapliga studier ingår etiska diskussioner då du som student får en såväl teoretisk som praktisk träning i att förstå och bearbeta värderingsfrågor och ditt eget förhållningssätt till religion. Du kommer att ställas inför frågor om din egen och andras livsåskådning, dess betydelse i olika historiska och samtida sammanhang lokalt och globalt, och du tränas i att argumentera för olika uppfattningar i värderingsfrågor, inte minst i relation till olika religiösa övertygelser.

Dina lärare är aktiva forskare och du kommer att möta externa föreläsare med olika bakgrund. I utbildningen medverkar också yrkesverksamma inom exempelvis olika församlingar, diakoni eller skola.

Studera utomlands

Under termin fem finns det möjlighet att studera utomlands. Uppsala universitet har utbyten med över 400 universitet runt om i världen. Studenter som tidigare har läst religionsvetenskap har till exempel valt att åka till länder som Brasilien, Costa Rica, Nya Zeeland eller USA.

Karriär

Utbildningen ger dig en god grund för arbete med utredningar, integration, bistånd, utbildning, media och kultur där kunskaper om olika religioner, livsåskådningar och värderingar efterfrågas.

Religionsvetarprogrammet är relevant för dig som vill arbeta inom:

 • departement
 • statliga myndigheter
 • kommuner
 • civilsamhällsorganisationer
 • utbildning
 • folkbildning
 • medier
 • kultursektorn
Vidare studier
Religionsvetarprogrammet ger en utmärkt grund att stå på för vidare studier och/eller forskning. Vill du fortsätta med religionsvetenskapliga studier på avancerad nivå ger programmet dig behörighet att söka följande program:Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Religionsvetarprogrammet

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5505 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Religionsvetarprogrammet

180 hp

VT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-P0505 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning

studievagledningen@teol.uu.se

018-471 21 85

Teologiska institutionen

Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 Uppsala

018-471 22 95

Programstart och registrering

För att få delta i studierna måste du vara antagen och registrerad.
 
Du registrerar dig på ditt program genom webbregistrering i Ladok på programmets inledande kurs.
 
Registreringsperioden för din kurs startar 20 december, du har fram till en vecka innan kursstart på dig att registrera dig på kursen. Dubbelkolla i Ladok för att se registreringsperioden och datumet för när kursen startar. 
 
Om du inte registrerar dig under angiven tidsperiod riskerar du att förlora din plats. Om du har blivit efterantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång, kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.
 
 
Information till villkorligt antagna:
Är du antagen med villkor har du fram till kursstart på dig att uppfylla villkoret. Kontakta institutionens expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen. Observera att du måste ha uppfyllt villkoret för att kunna bli registrerad.  
 
 
Information till reserver:

Om du har blivit reservantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.  
 
  
Kursstartinformation:
Schemat finner du i lärplattformen Studium eller på Teologiska institutionens hemsida: www.teol.uu.se.
 
Kursplan, litteraturlista samt ev. övrigt kursmaterial finner du i Studium.

Senast uppdaterad: 2021-03-02