Historisk inriktning - Masterprogram i teologi och religionsvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Historisk inriktning - Masterprogram i teologi och religionsvetenskap 2022/2023
  • 120 hp
  • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Den historiska inriktningen på Masterprogram i teologi och religionsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om teorier och metoder för studiet av olika religioner och kyrkor i historia och nutid. Denna inriktning ger dig redskap för att arbeta med material och problemområden inom religionshistoria, global kristendom, kyrkohistoria och missionshistoria.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med religionsvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet inleds med att du under den första terminen läser en ämnes- och metodkurs och en fördjupningskurs där du får ta del av specialiserade ämneskunskaper baserade på aktuell forskning.

Under den andra terminen fördjupar du dina kunskaper ytterligare. Om du vill avsluta dina studier med en magisterexamen läser du en fördjupningskurs till och skriver en magisteruppsats Du som vill gå vidare mot en masterexamen ägnar hela terminen åt fördjupningskurser.

Kurser inom programmet

Termin 1
Ämnes- och metodkurs, 15 hp
Fördjupningskurs I, 15 hp

Termin 2
Fördjupningskurs II, 15 hp
Fördjupningskurs III, 15 hp
eller
Magisteruppsats, 15 hp
Den som vill avsluta sina studier på programmet med en magisterexamen om 60 hp skriver magisteruppsats.

Termin 3
Valbara kurser, 30 hp
eller
Praktik, 30 hp
eller
Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4
Masteruppsats, 30 hp
eller
Fördjupningskurs III, 15 hp
samt
Masteruppsats, 15 hp
För masterexamen skrivs antingen masteruppsats, 30 hp, eller magisteruppsats, 15 hp, samt masteruppsats, 15 hp.

Om undervisningen

Föreläsningar och lärarledda seminarier är några av de undervisningsformer du möter i programmet. Det förekommer också studentaktiv medverkan i form av förberedelser i grupp inför föreläsningar och seminarier samt studentledda seminarier. I seminarierna sker diskussioner utifrån kurslitteratur, källmaterial, teoretiska och metodiska angreppssätt och uppsatstexter. Självstudier i samband med inläsning av uppsatsrelevant litteratur ingår i studierna.

Under programmet fördjupar du din förmåga att tolka, granska och analysera samt dina färdigheter att skriva akademiskt och att presentera och kommunicera muntligen.

Kurslitteraturen är delvis på engelska och det förekommer också skriftliga och muntliga uppgifter på engelska.

Utbildningen är främst teoretisk, men såväl undervisning som färdighetsträning har inslag av yrkesrelevans.

Examinationen sker genom skriftlig och/eller muntlig tentamen och olika typer av skriftliga uppgifter och muntliga presentationer. Uppsatsen skrivs enskilt och med vägledning av en utsedd handledare. Under uppsatskursen deltar du också i ett uppsatsseminarium.

Studera utomlands

Under termin tre finns det möjlighet att studera utomlands. Uppsala universitet har utbyten med över 400 universitet runt om i världen. Studenter som tidigare har läst religionsvetenskap har till exempel valt att åka till Brasilien, Costa Rica, Nya Zeeland eller USA.

Karriär

Masterprogram i teologi och religionsvetenskap är utvecklat för att ge dig en användbar påbyggnadsutbildning. Du förbereder dig för arbeten inom religiösa samfund, intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, media och andra samhällsinstitutioner där religionsperspektivet är viktigt.

Programmet ger dig en kvalificerad förmåga att analysera och bedöma religioners och livsåskådningars olika roller och betydelser för individer, grupper, samhällen och kulturer. Du får kompetens som är värdefull inom områden som global utveckling, migration, forskning, utrednings- och analysarbete, integrations- och hjälparbete samt kommunikation.

Gemensamt för samtliga inriktningar på programmet är förmågan att självständigt, kritiskt och professionellt arbeta med religionsvetenskapliga och teologiska frågeställningar. Programmet ger dig också en specialisering som förbereder dig för en akademisk karriär, både i Sverige och utomlands.

Om du har för avsikt att bli präst i Svenska kyrkan är minst ett år på masterprogrammet, som avslutas med en magisterexamen, obligatoriskt.

Programmet erbjuder möjlighet till utlandsstudier, men också praktik, vilket ger dig goda möjligheter till insteg på arbetsmarknaden.

Exempel på yrken:

  • präst
  • biståndshandläggare
  • integrationshandläggare
Vidare studier
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap ger en utmärkt grund att stå på för vidare akademiska studier och ger dig behörighet att söka forskarutbildning i något av de teologiska och religionsvetenskapliga forskningsämnena.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Historisk inriktning

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5525 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen i religionsvetenskap

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Historisk inriktning

120 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P0525 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen i religionsvetenskap

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning

studievagledningen@teol.uu.se

018-471 21 85

Teologiska institutionen

Thunbergsvägen 3 B

Box 511

018-471 22 95

Programstart och registrering

För att få delta i studierna måste du vara antagen och registrerad.

Du registrerar dig på ditt program genom webbregistrering i Ladok på programmets inledande kurs.

Registreringsperioden för din kurs startar 28 juli, du har fram till en vecka innan kursstart på dig att registrera dig på kursen. Dubbelkolla i Ladok för att se registreringsperioden och datumet för när kursen startar.

Om du inte registrerar dig under angiven tidsperiod riskerar du att förlora din plats. Om du har blivit efterantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång, kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Med inriktning:

Du som tänker läsa programmet på helfart registrerar dig på dessa två kurser:

Empirisk-praktisk inriktning
Empirisk-praktisk ämnes- och metodkurs (5RA100)
Empirisk-praktisk fördjupningskurs I (5RA101)

Exegetisk-hermeneutisk inriktning
Exegetisk-hermeneutisk ämnes- och metodkurs (5RA200)
Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs I (5RA201)

Filosofisk inriktning
Filosofisk ämnes- och metodkurs (5RA400)
Filosofisk fördjupningskurs I (5RA401)

Historisk inriktning
Historisk ämnes- och metodkurs (5RA300)
Historisk fördjupningskurs I (5RA301)

Du som vill läsa programmet på halvfart registrerar dig enbart på ämnes- och metodkurs och lämnar återbud till Fördjupningskurs I.

Allmän inriktning:
Du som tänker läsa programmet på helfart registrerar dig på "Introduktion till religionsvetenskap på avancerad nivå" som har 100 % studietakt. Vill du läsa på halvfart registrerar du dig istället på samma kurs men på kurstillfället där det står att studietakten är 50 %.

Information till villkorligt antagna:
Är du antagen med villkor har du fram till kursstart på dig att uppfylla villkoret. Kontakta institutionens expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen. Observera att du måste ha uppfyllt villkoret för att kunna bli registrerad.

Information till reserver:
Om du har blivit reservantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Kursstartsinformation:
Schemat finner du i lärplattformen Studium eller på Teologiska institutionens webbplats.

Kursplan, litteraturlista samt ev. övrigt kursmaterial finner du i Studium.

Senast uppdaterad: 2021-03-02