Kandidatprogram i digital affärsutveckling

Läsåret 2023/2024

Bild för Kandidatprogram i digital affärsutveckling 2023/2024
Anmälan

Vill du arbeta med digital marknadsföring, e-handel, affärsanalys eller kommunikation och leda den digitala övergången som alla företag och organisationer går igenom i dag? En förutsättning för att kunna skapa nya digitala lösningar är att ha djupa kunskaper i både IT och ekonomi och kunna se hur de samverkar för att utveckla nya affärsområden. Den kompetensen får du när du läser kandidatprogrammet i digital affärsutveckling.

Om programmet

För att möta de förändringar och den utveckling som sker genom digitaliseringen behövs förnyelse och ett nytt sätt att tänka. I kandidatprogrammet i digital affärsutveckling har vi valt att kombinera företagsekonomi med systemvetenskapens sätt att förhålla sig till hur IT kan användas och skapa nytta för människor.

Företagsekonomer har en helhetsbild av företag och är förtrogna med marknadsföring, organisation, finansiell ekonomi och redovisning. Systemvetare utvecklar de mjukvaror som behövs för att hantera affärsdata. De kombinerade kunskaperna och förståelsen för hur IT och ekonomi samverkar med varandra är en förutsättning för att lyckas med digitaliseringen inom såväl affärs- och verksamhetsfrågor som informationstekniska frågor.

Utbildningen ger dig

  • kompetens inom ett nytt växande arbetsområde som förenar det som ekonomer och systemutvecklare arbetar med
  • kunskap om hur du leder och utvecklar ett företags affärer med digitala verktyg
  • möjlighet att ta en dubbel examen i både företagsekonomi och informationssystem.

Du kommer att lära dig hur man hanterar stora datamängder för att skapa nya tjänster, hur IT kan skapa värden och nytta inom olika branscher och hur digitala lösningar kan användas för att utveckla företag och verksamheter. Du får också förståelse för de viktiga förändringar som sker i samhället i och med digitaliseringen. Programmet ger dig verktyg för att skapa kundnytta och konkurrensfördelar.

Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling ges endast på campus Gotland. Här studerar du i mindre grupper nära våra lärare och forskare. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på campus Gotland. Här blir varje student sedd.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med företagsekonomi eller informationssystem som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Viktor Klang
Kommer från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag satt och var kluven om jag skulle välja systemvetenskap eller ekonomi. Ekonomi hade jag tidigare pluggat under gymnasiet. När en kompis (som studerade på Gotland) berättade om ett nytt program som kombinerade systemvetenskap och ekonomi så kändes verkligen de som ett perfekt val.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Utbildningen har motsvarat mina förväntningar men även överraskat mig eftersom vi har möjlighet att på tre år hämta ut examen i två olika huvudområden, i informationssystem och ekonomi.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– För mig har systemutvecklingsdelen varit intressant eftersom jag inte hade någon erfarenhet inom den sen tidigare. Att få en grundkurs i programmering och lära sig hur man hanterar databaser har varit det roligaste för mig.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Under den första perioden hade vi "lamningen" där man fick träffa alla nya men även en del elever som redan varit på campus under en längre period. Här fick man ett bra tillfälle att träffa nya kompisar och man fördelades i grupper där man gjorde diverse gruppövningar för att stärka sammanhållningen och för att enklare lära känna varandra.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Sammanhållningen känns väldigt bra, det har varit sociala människor som är enkla att prata och arbeta med. Vi är inte heller en så stor klass så nästan alla har haft en chans att få jobba i diverse grupparbeten med varandra. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Svårt att avgöra vad som varit det bästa, personligen tycker jag väl att Uppsala universitet känns som ett väldigt respekterat universitet och har en väldigt bra struktur i kurser och utformning av sin studietid.

Vad har varit mest utmanande?
– Programmeringskurserna har varit den största utmaningen. För att hantera det har jag egentligen bara verkligen fått lägga ner väldigt mycket tid på plugget samtidigt som jag har jobbat väldigt mycket tillsammans med andra för det kan underlätta att sitta med allt i grupp. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att förhoppningsvis starta eget en dag med den kunskap jag fått från utbildningen, men först och främst se till att klara av och ta examen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Jag tycker att campus och hamnen är väldigt fint, sedan är allting innanför muren också otroligt mysigt och fint.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Personligen har jag uppskattat lamningen som mest där man fick lära känna varandra. 

Vad gör du om fem år? 
– Om fem år hoppas jag verkligen att jag hittat något jag brinner för att jobba med, om det är inom ekonomi eller informationssystem kan jag inte besvara nu men jag tycker om båda ämnena så spelar ingen större roll så länge jag trivs.  

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmets två huvudämnen är informationssystem och företagsekonomi. Du väljer att fördjupa dig i det ämne som intresserar dig mest och som du vill arbeta inom. Utbildningen är till viss del tekniskt inriktad men du behöver inga tidigare IT-kunskaper.

Att samla, analysera och bearbeta information är grunden för utveckling av informationssystem. I detta ryms bland annat informationsteknik, systemutveckling, databasdesign, programutveckling och interaktionsdesign. Det kan både handla om att utveckla nya IT-system och om att vidareutveckla befintliga. Väljer du att specialisera dig mot informationssystem skiljer sig kunskaperna i teknik mot de som utbildar sig till systemvetare.

Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. I ämnet ingår redovisning, finansiering, organisation, verksamhetsstyrning, marknadsföring och mycket mer. Väljer du att specialisera dig mot företagsekonomi har du samma ämneskunskaper som de som läser till ekonom.

År 1

Den första terminen innehåller kurser i informationssystem. Du studerar det både från ett samhällsvetenskapligt och från ett programvarutekniskt perspektiv. Stor vikt läggs vid digitaliseringens innebörd för näringsliv och offentlig förvaltning. Vidare läser du två kurser som ger en introduktion till databaser respektive programvaruutveckling.

Den andra terminen ger dig en första inblick i programmets andra huvudområde, företagsekonomi. Terminen omfattar kurser i redovisning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring.

År 2

Tredje terminen inleds med fortsättningskurser i företagsekonomi där du läser ekonomistyrning, finansiering, organisation, ledning och marknadsföring.

Den fjärde terminen innehåller fyra fortsättningskurser i informationssystem, med fördjupning inom databaser, innovation och förändringsarbete, systemutveckling och interaktionsdesign.

År 3

Termin fem består av valfria kurser där du har möjlighet att studera vid ett utländskt universitet. Vill du ha dubbel examen i företagsekonomi och informationssystem kan du söka informationssystem C som valbar kurs och sedan läsa företagsekonomi C nästa termin.

Under sjätte och sista terminen läser du en fördjupningskurs i företagsekonomi eller informationssystem. Oavsett inriktning kommer 15 hp av din fördjupningskurs att utgöras av en självständig kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

I programmets studieplan kan du utförligt se vad varje kurs innehåller och vad du kommer att lära dig.

Om undervisningen

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Grupparbete i projektform är vanligt i de flesta kurser, liksom inlämningsuppgifter, PM och uppsatser. Du får stöd genom handledning och återkoppling. Examinationen sker genom muntliga och/eller skriftliga prov, seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatser. De varierar beroende på kursernas art.

Under hela utbildningen får du möjlighet att utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser och kurser kan komma att ges helt på engelska.

Studera utomlands

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen. Läs mer om vilka studentutbyten som finns vid Uppsala universitet.

Företagsekonomiska institutionen har avtal med över 40 universitet i ett 20-tal länder runt om i världen. De erbjuder utbytesplatser både i Europa, Asien och Nordamerika. Läs mer om utbytesstudier inom företagsekonomi.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för yrken med IT- eller ekonominriktning inom såväl små som stora företag som efterfrågar digitala affärsutvecklare med analytisk kompetens samt samarbets- och problemlösningsförmåga. Du kan arbeta med affärsutveckling men också med IT-strategiska frågor, systemutveckling, databaser och dataanalys, projektledning, försäljning, budget och revision.

Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling ger, beroende på val av huvudområde, behörighet att söka vidare till olika masterprogram vid Uppsala universitet. Studenter som läser informationssystem som huvudämne kan söka vidare till tvåårigt masterprogram i systemvetenskap eller människa-datorinteraktion. Studenter som läser företagsekonomi som huvudämne kan söka vidare till något av de ettåriga magisterprogrammen i hållbart företagande och ledning och entreprenörskap, alternativt till det tvååriga masterprogrammet i företagande och ledning. Alla studenter, oavsett val av huvudområde, är behöriga att söka det tvååriga masterprogrammet management, kommunikation och IT.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i digital affärsutveckling

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2610 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Institutionen för informatik och media, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00

Institutionen för informatik och media, Uppsala

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 Uppsala

018-471 10 11, 018-471 10 10

Senast uppdaterad: 2021-03-02