Kandidatprogram i digital affärsutveckling 2019/2020

Bild för Kandidatprogram i digital affärsutveckling 2019/2020
  • 180 HP
  • Visby
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Digitaliseringen av samhället avseende såväl individer, näringsliv som offentlig sektor innebär nya förutsättningar för kommunikation och samverkan mellan människor, företag och myndigheter. De senaste decenniernas utveckling har medfört behov av medarbetare med förståelse för digitalisering inom såväl affärs- och verksamhetsfrågor som informationstekniska frågor. Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling är för dig som är intresserad av dessa utmaningar.

Om programmet

Digitaliseringen skapar såväl innovationsmöjligheter som utmaningar för företag och myndigheter. Digital affärsutveckling kräver förnyelse och ett nytt sätt att tänka för att kunna möta förändringar som sker genom digitalisering, något som är avgörande för såväl tillväxt som hållbarhet. Därför syftar det treåriga kandidatprogrammet digital affärsutveckling till att på ett balanserat sätt ge dig kompetens inom både företagsekonomi och systemvetenskap. Det är en bred samhällsvetenskaplig utbildning som kombinerar IT och ekonomi, vilket skapar möjligheter till arbete i många olika branscher.

Utbildningen ger dig god förståelse för digitaliseringens innebörd för människor, organisationer och samhälle med utgångspunkt i företagsekonomi och informationssystem. Du kommer att utveckla kunskap och färdigheter i att analysera, tolka och förstå ekonomiska frågeställningar som uppstår i organisationer såväl som i samhället. Därutöver kommer du också att kunna värdera och kritiskt tolka ekonomisk och teknisk information för att kunna bedöma hur denna information påverkar och kan bidra till organisationers digitala affärsutveckling.

Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av lärarna är aktiva forskare. Teoretiska kunskaper kopplas ihop med praktiska färdigheter exempelvis genom att studenter tillämpar teorier i praktiknära problemlösningsuppgifter. Utbildningen karaktäriseras av mindre grupper och en nära interaktion mellan lärare och studenter. Utbildningen präglas även av tät samverkan med företag och myndigheter, vilket visar sig bland annat genom gästföreläsningar, studiebesök samt projekt- och uppsatsarbeten.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi eller informationssystem som huvudområde.

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp) med minst 90 hp inom huvudområdet informationssystem eller företagsekonomi.

År 1
Den första terminen innehåller kurser i informationssystem (Informationssystem A) som introducerar akademiska studier i stort samt ett av programmets huvudområden. Ämnet introduceras från såväl ett samhällsvetenskapligt som från ett programvarutekniskt perspektiv. Stor vikt läggs vid digitaliseringens innebörd för näringsliv och offentlig förvaltning. Vidare läser studenterna två kurser som ger en introduktion till databaser respektive programvaruutveckling. Den andra terminen innehåller kurser som ger en första inblick i programmets andra huvudområde, företagsekonomi (Företagsekonomi A). Terminen omfattar kurser i redovisning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring.

År 2
År två inleds med en termin fortsättningskurser i företagsekonomi (Företagsekonomi B), med kurser i ekonomistyrning, finansiering, organisation, ledning och marknadsföring. Därefter studeras under termin fyra fortsättningskurser i informationssystem (Informationssystem B), med fördjupning inom databaser, innovation och förändringsarbete, systemutveckling och interaktionsdesign.

År 3
Termin fem är en valbar termin. Exempelvis kan detta innebära studier utomlands vid något av Uppsala universitets partneruniversitet, fördjupnings- eller breddningskurser vid Campus Gotland, eller deltagande i distanskurser. Under sjätte och sista terminen studeras antingen fördjupningskurs i företagsekonomi (Företagsekonomi C) 30 hp eller informationssystem (Informationssystem C). Oavsett inriktning kommer 15 hp av fördjupningskurserna utgöras av en självständig kandidatuppsats.

Om undervisningen

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Grupparbete i projektform är ett inslag i flertalet kurser, liksom inlämningsuppgifter, PM och uppsatser. Du som studerar får stöd genom handledning och återkoppling. Examinationen sker i form av muntliga och/eller skriftliga prov, seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatser. Under hela utbildningen ges du som student möjlighet att utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser och kurser kan komma att ges helt på engelska. Examinationsformerna varierar beroende på kursernas art.

Studera utomlands

Termin fem i programmet ger möjlighet till utlandsstudier - en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, förbättra sina språkkunskaper och umgås med människor från andra kulturer. Utlandsterminen ger dig möjlighet att bredda eller fördjupa dina studier genom ditt individuella kursval. Inte minst kan utlandserfarenheten vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för yrken med IT- eller ekonominriktning inom såväl små som stora företag som efterfrågar digitala affärsutvecklare med analytisk kompetens samt samarbets- och problemlösningsförmåga. Du kan arbeta med affärsutveckling men också med IT-strategiska frågor, systemutveckling, databaser och dataanalys, projektledning, försäljning, budget och revision.

Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling ger beroende på val av huvudområde behörighet att söka vidare till olika masterprogram vid Uppsala universitet. Studenter som läser informationssystem som huvudämne kan söka vidare till tvåårigt masterprogram i systemvetenskap eller människa-datorinteraktion. Studenter som läser företagsekonomi som huvudämne kan söka vidare till något av de ettåriga magisterprogrammen i hållbart företagande och ledning och entreprenörskap, alternativt till det tvååriga masterprogrammet i företagande och ledning. Alla studenter, oavsett val av huvudområde, är behöriga att söka det tvååriga masterprogrammet management, kommunikation och IT.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i digital affärsutveckling

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2225 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Thomas Ejnefjäll

thomas.ejnefjall@im.uu.se

0498-10 82 75

Institutionen för informatik och media, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.