Dietistprogrammet 2019/2020

Bild för Dietistprogrammet 2019/2020
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du som dietist hjälpa friska och sjuka människor med frågor om mat och näringsbehov i relation till hälsa och välmående? Dietistprogrammet ger dig kunskaper som används främst inom hälso- och sjukvården, där dietisten har ansvar för kostbehandling och rådgivning till patienter och anhöriga. Många dietister arbetar med utbildning och information till allmänheten och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, skolan, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Om programmet

Som dietist hjälper du friska och sjuka människor med frågor om mat och näringsbehov i relation till hälsa och välmående. Programmet sätter människan, maten, näringen och hälsan i centrum. Du får möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik och fysiologi samt beteendevetenskap som krävs för ett självständigt och utvecklande arbete som dietist. Arbetet innebär att kunna anpassa mat och måltider med hänsyn till nutritionella, kulturella, sociala, sensoriska, livsmedelssäkra, praktiska och etiska aspekter. Du utvecklar din förmåga att föreslå och motivera lämplig kost- och nutritionsbehandling vid specifika tillstånd såsom sjukdom, fysisk aktivitet, graviditet, amning, funktionsnedsättning och åldrande.

Examen

Utbildningen leder till en dietistexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Upplägg

​Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Programmet har en fast studiegång med fördjupning i huvudområdet kostvetenskap.

Kostvetenskap A och B omfattar näringslära, kemi, mikrobiologi, sensorik, livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik. Du får utveckla förmågan att välja, utvärdera och planera mat och måltider som rätt komponerade, tillagade och serverade ger förutsättningar för ett friskare liv och en god omvårdnad.

Andra delen av Kostvetenskap B introducerar ämnet dietetik där grunderna i nutritionsbehandlingsprocessen, inklusive nutritionsstatusbedömning och journaldokumentation, övas och dietistyrkesrollen inom hälso- och sjukvårdens organisation behandlas.

Kostvetenskap C fördjupar kunskapen om kostvanor och deras utveckling i olika kulturer och samhällen, samt vetenskapliga metoder användbara inom kostvetenskapens område. Målet är att utveckla en självständig förmåga i att kritiskt analysera problem och finna lösningar som har med näring, maten eller måltiden att göra. Under de fortsatta studierna i grundläggande medicinsk fysiologi, dietetik och klinisk nutrition ska du utveckla din förmåga att, utifrån symtomen eller sjukdomen och bedömning av aktuellt näringsstatus, identifiera nutritionsrelaterade problem och föreslå adekvat kost- och nutritionsbehandling. Kurserna i dietetik och klinisk nutrition börjar med grunderna i kost- och nutritionsbehandling vid vanliga folksjukdomar.

Du studerar därefter barns och ungdomars normala utveckling och näringsbehov samt sjukdomar som påverkar deras näringsstatus och energibehov. Vidare läser du om åldrandet, åldrandets sjukdomar och matens roll vid omvårdnad.

Därefter sker fördjupning mot olika medicinska specialiteter som till exempel diabetes mellitus, njur-, led- och blodsjukdomar, mag- och tarmkanalens sjukdomar samt cancer och olika former av nutritionsterapier. Kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition kompletterar du med studier i psykologi. Kurserna tränar dina färdigheter i samtalsmetodik, utvecklar din förmåga till ett professionellt förhållningssätt och ökar förståelsen för människors beteende i relation till mat. Sista terminen ger dig tillfälle att möta verkligheten i kursen verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, tio veckors praktik under handledning av legitimerad dietist. Kursen ger träning i förmågan att samverka med andra yrkesgrupper och att självständigt redogöra för och diskutera kring behandlingsåtgärder och resultat.

Vidare sker ytterligare fördjupning i vetenskaplig metod och teori när du genomför ditt avslutande självständiga examensarbete inom kostvetenskap. Detta ger dig en grund för att i kommande yrkesliv arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kurser inom programmet

Termin 1
Kostvetenskap A: Näringslära, 30 hp

Termin 2
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap, 15 hp; Dietetikens grunder, 15 hp

Termin 3
Dietetik och folkhälsa, 15 hp
Grundläggande medicinsk fysiologi, 15 hp

Termin 4
Psykologi för dietister AI, 15 hp
Dietetik och klinisk nutrition I: Pediatrik och geriatrik, 15 hp

Termin 5
Kostvetenskap C: Kostsociologi, 7,5 hp
Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder, 7,5 hp
Dietetik och klinisk nutrition II: Diabetes mellitus och njursjukdom, 7,5 hp
Dietetik och klinisk nutrition III: Svåra sjukdomstillstånd, 7,5 hp

Termin 6
Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, 15 hp
Examensarbete C 15, hp

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges på dagtid och studierna motsvarar heltid. Programmet har en fast studiegång och du läser en kurs i taget.

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar/lektioner, laborationer, seminarier och gruppdiskussioner/-arbete. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro, men omfattningen av obligatoriska moment variera mellan kurser. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Litteratur på andra nordiska språk kan förekomma. Undervisnings- och examinationsspråket är svenska, men enstaka redovisningar och föreläsningar kan komma att genomföras på engelska.

Under kursen verksamhetsförlagd utbildning är samtliga dagar schemalagda och du får räkna med att fullgöra studierna på annan ort än i Uppsala.

Karriär

Du kan också välja att studera vidare vid något av de masterprogram som ges vid universitetet. Du kan till exempel läsa Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap. Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser i kostvetenskap på avancerad nivå.

De flesta dietister arbetar inom hälso- och sjukvård, exempelvis på ett sjukhus eller en vårdcentral, samt inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet. Som dietist kan du även arbeta inom friskvård med allmän kost- och hälsoupplysning, med information/undervisning och utvecklingsarbeten inom exempelvis livsmedels- och läkemedelsindustri, myndigheter, egen företagsverksamhet eller som produktspecialist inom nutritionsföretag.

Behörighet och anmälan

Naturkunskap 2/B kan ersättas av Biologi 1/A, Fysik 1a/1b1+1b2/A och Kemi 1/A.

Dietistprogrammet

180 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P7160 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Helena Elmståhl

helena.elmstahl@ikv.uu.se

018-471 22 07

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.