Kandidatprogram i företagsekonomi 2021/2022

Bild för Kandidatprogram i företagsekonomi 2021/2022
  • 180 HP
  • Visby
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

En modern ekonomutbildning för framtida ledare som vill bidra till en hållbar värld. Det får du när du läser Kandidatprogram i företagsekonomi på Campus Gotland. Vår vision är att utbilda ansvarstagande ekonomer med god omdömesförmåga som vågar tänka utanför ramarna. Programmet inspireras av den amerikanska utbildningsmodellen Liberal Arts. Här betonas kunskapsdjup och bildning och utbildningen präglas av närhet mellan studenter och lärare.

Om programmet

Programmet har företagsekonomi som huvudområde och genom dess olika förgreningar marknadsföring, organisation, redovisning och finansiell ekonomi får du en gedigen bas för ledningsbefattningar inom företag och förvaltning. Därutöver ges du möjlighet till såväl fördjupning och breddning där ansvar och etiska aspekter betonas. På programmet i Visby utvecklar du därigenom helhetsperspektiv som gör att du bättre kan förstå, ta ansvar för och påverka din omvärld - egenskaper och förmågor som du kommer att ha stor glädje av i ditt framtida yrkesliv.

​Efter examen påbörjar du din yrkesverksamma karriär eller så fördjupar du dina akademiska kunskaper ytterligare. Vill du fördjupa din ekonomutbildning vid Campus Gotland kan du läsa vidare på vårt internationella ettåriga Masterprogram i hållbart företagande och ledning.

Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med företagsekonomi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Lisa Engström
Från:  Visby
Läser:  Kandidatprogram i företagsekonomi på Campus Gotland, Uppsala Universitet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag kom i kontakt med bokföring i tidigare jobb och kände att detta var intressant – och ville lära mig mer. Dessutom har jag jobbat med entreprenörskap och ville få en djupare förståelse för företagande. Företagsekonomi kändes då helt rätt för mig!

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det var en ganska stor omställning för mig. Jag hade tidigare studerat en YH-utbildning och det går egentligen inte ens att jämföra dessa två utbildningar. På universitet ligger ansvaret hos dig och det gäller att hänga med från början. Du får också  en bredare och djupare förståelse då du studerar ämnet ur olika perspektiv.  

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag studerar på Campus Gotland och här är det ett mindre format – men med samma kvalitetsstämpel. Jag är väldigt nöjd med tillgängligheten hos lärarna och de fantastiska studiemiljöerna. Närheten är bland det bästa! Nära till campus, till vänner, till allt. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag kan starta med föreläsning på förmiddagen, därefter får vi en uppgift att granska och analysera i grupper på eftermiddagen för att sedan återsamlas och under seminarieformer diskutera vad vi kommit fram till. 

 Vad är typiskt för din utbildning?
– Det bredare perspektivet, att vi utbildas till "problemlösare". Att vi blir väldigt allsidiga inom branschen. 

Hur upplevde du första tentan?
– Det var väldigt nervöst. Jag hade inte ens med mig en flaska vatten – och där skulle vi sitta i 3 timmar! Det är bra att ta med frukt och vatten, mer energi behövs alltid. Jag kände mig väldigt oförberedd på den fronten. Det var skönt när tentan var över och sen kändes nästa inte lika läskig – man kommer in i det ganska fort.

 Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag vill komma ut i yrkeslivet och gärna jobba med redovisning. Det målet har jag haft från dag ett. 

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Ett roligt minne är när jag träffade alla andra studenter de första dagarna. Alla var så nervösa och osäkra då och idag (2,5 år senare) är vi trygga och stabila (oftast). Resan alla har gjort från första dagen är häftig! Det händer mycket – man utvecklas som person, både kunskapsmässigt och på det personliga planet. 

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Klinten över domkyrkan. Därifrån ser du hela Visby med mur, hus, ruiner och hav!.

Det bästa med studentlivet på Campus Gotland?
– Vi har en kår, Rindi, som ständigt arrangerar aktiviteter som olika sittningar, caféer och Open Mic-kvällar. Dessutom finns VisEkon, en ämnesförening här på Campus för oss ekonomer och jurister, som hittar på en massa grejer!

Vad gör du om 5 år?
– Jobbar på en redovisningsbyrå.

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet inleds med en introduktionstermin som sätter ekonomiämnet i en historisk och global kontext, ger dig grundläggande kunskaper i huvudområdet samt lägger grund för din förmåga att fatta kloka beslut och metodiskt ta del av och analysera information i kvantitativ och kvalitativ form. Fokus ligger på företagsekonomins historiska och nutida sammanhang, ansvarstagande och beslutsfattande. Du utvecklar kunskaper om vetenskap och forskning samt din förmåga att läsa och skriva vetenskapliga texter.

Den andra terminen innehåller grundkurser i företagsekonomi som ger en första inblick i marknadsföring, kalkylering, organisation och ledning samt redovisning.

Andra läsåret inleds med en termin där du studerar företagsekonomiska fortsättningskurser i organisation och ledning, finansiering, marknadsföring och ekonomistyrning.

Termin fyra och fem är öppna terminer där du kan göra egna val. Under den här tiden ska du studera ett biområde om 30 högskolepoäng (hp). Du har också möjlighet att förlägga en av terminerna utomlands.

Under sjätte och sista terminen studerar du fördjupningskurser i företagsekonomi 30 hp, varav 15 hp är en självständig kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen, som bedrivs i mindre grupper, är inspirerad av liberal arts-pedagogik vilken uppmuntrar djupa diskussioner och samverkan mellan studenter och lärare. Det är vanligt med självständiga arbeten och under utbildningens gång får du successivt ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. För att kontinuerligt utveckla din förmåga att uttrycka dig är skrivandet av texter och muntliga presentationer återkommande inslag i undervisningen.

Förutom de ämneskunskaper du skaffar, ska du utveckla din förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt. Till exempel vad gäller att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda studier. Du kommer därför genomgående under utbildningen få redovisa dina kunskaper och färdigheter genom varierande former av examination. I det avslutande examensarbetet visar du att du uppnått målet genom att du självständigt integrerar och tillämpar dina kunskaper i en kandidatuppsats.

Stor del av litteraturen i kurserna är engelskspråkig, men undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska. Möten med lärare och studenter är många och du har möjligheten att utveckla ett starkt nätverk. Du blir aldrig en i mängden på Campus Gotland.

Studera utomlands

Du har under programmets gång goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid något av de universitet som Uppsala universitet och Företagsekonomiska institutionen har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten att såväl bredda som fördjupa dina kunskaper. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med nya människor. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Information om företagsekonomiska institutionens utbyten.
Information om universitetets generella utbyten.

Karriär

Arbetsmarknaden för en examen med företagsekonomi som huvudområde är bred. Särskilt för ansvarstagande ekonomer med god omdömesförmåga som vågar tänka utanför ramarna. Som ekonom kan du jobba inom organisationer såsom tjänsteföretag, industriföretag, handelsföretag, banker, finansbolag, försäkringsbolag, statliga och kommunala myndigheter, organisationer, revisions- och konsultbyråer. Eller så startar du ditt eget företag för att förverkliga dina drömmar och visioner.

Det här innebär att arbetsuppgifterna för en ekonom varierar mycket. Du kan arbeta med exempelvis redovisning, budget och revision, inom finansförmedling, marknadsföring, försäljning, annat kommersiellt arbete eller inom utrednings- och planeringsarbete med ekonomisk inriktning.

Det är också vanligt att ekonomer efter ett antal år i yrkeslivet jobbar i någon form av chefs- och ledningsposition. Efter kandidatexamen kan du också söka till de magister- och masterprogram som universitetet erbjuder.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i företagsekonomi

180 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P2101 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studentadministration Campus Gotland

studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Programsamordnare Anna-Carin Nordvall

anna-carin.nordvall@fek.uu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, entrance C

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02