Masterprogram i freds- och konfliktstudier

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i freds- och konfliktstudier 2023/2024
Anmälan

Varför blir det väpnade konflikter? Hur får vi en varaktig fred? Freds- och konfliktforskning är ett ungt ämne som tar sig an angelägna frågor i en orolig värld. Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ger dig en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå.

Om programmet

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ges av institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet; en institution som de senaste decennierna har etablerat sig genom att utföra spetsforskning och leverera högkvalitativ data om konflikter. Efter genomgången utbildning i det välrenommerade masterprogrammet i freds- och konfliktstudier kommer du att ha skaffat dig kunskaper och färdigheter som ger dig förmåga att självständigt lösa problem och att självständigt följa och kritiskt utvärdera kunskapsutvecklingen inom freds- och konfliktforskning.

Under programmet kan du förvänta dig att:

  • lära dig att kritiskt granska, bedöma och analysera konflikters uppkomst, dynamik och lösning på vetenskaplig grund
  • engagera sig i en stimulerande forskningsmiljö
  • skaffa en individuell kompetensprofil genom att specialisera dig inom områden som är intressanta för dig.

Som student vid institutionen kommer du att bli del av en stimulerande forskningsmiljö och trivas bland motiverade studiekamrater. All undervisning sker på engelska och du kommer att vara del i en studentgrupp med studenter från världens alla hörn.

Med ett utbud av valbara kurser att välja mellan kan du skapa en mer individuell profil genom att specialisera dig på teman som Förestående säkerhetshot; Genus, krig och fred; Internationella interventioner och skydd av civila eller Orsaker till fred. Det finns vidare möjlighet att genomföra en terminslång praktik, där du kan få värdefull praktisk erfarenhet.

Du kommer att tränas i många generiska färdigheter för att gradvis utveckla dina metodiska färdigheter och din förmåga att kritiskt utvärdera fall av uppkomsten, dynamiken och lösningen av väpnade konflikter med hjälp av olika samhällsvetenskapliga tillvägagångssätt.

Studentprofil

Du har studerat statsvetenskap, internationella relationer eller globala studier och som en del av din utbildning har du även gått några kurser i freds- och konfliktforskning. Arbetet med din kandidatuppsats eller liknande självständigt arbete gav dig erfarenhet av att analysera fakta, tillämpa vetenskapliga metoder och eventuellt använda statistik för att tolka den data du samlar in. Det innebär att du redan har grundläggande kunskaper om kvalitativa och kvantitativa metoder.

En framtida forskarutbildning är en möjlighet du kanske har tänkt på, men att börja jobba direkt efter examen är också något du funderar på. Du gillar att hålla dina möjligheter öppna för tillfället och skulle värdesätta möjligheten att tillämpa dina kunskaper på en praktikplats i Sverige eller utomlands under din utbildning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med freds- och konfliktkunskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

Under programmets första termin läser alla studenter gemensamma obligatoriska kurser, dels kursen Orsaker till krig, dels två metodkurser. Andra terminen börjar med valbara kursen Internationell konfliktlösning (15 hp), alternativt valbara kurser på 15 hp vid annan institution, och inför den andra halvan av terminen väljer du två av de valbara kurserna som erbjuds. Kurserna ges parallellt i två femveckors-block (7,5 hp); som programstudent har du platsgaranti på en kurs i vardera kursblock.

Under termin tre kan du välja att göra praktik (hel- eller halvtermin) eller att läsa kurser på institutionen. De valbara kurserna som erbjuds under termin två och tre kan variera från år till år.

Termin fyra ägnas helt åt uppsatsskrivande. Här skriver du din masteruppsats med stöd av en handledare samt deltar i seminarier och föreläsningar om forskningsprocessens olika steg.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser

Orsaker till krig, 15 hp

Metod I, 7,5 hp

Metod II, 7,5 hp eller Metod II avancerad, 7,5 hp

Magisteruppsats, 15 hp eller masteruppsats 30 hp

Valbara kurser (kan variera)

Internationell konfliktlösning, 15 hp

Krig och utveckling, 7,5 hp

Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper, 7,5 hp

Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall, 7,5 hp

Förhandling och medling i praktiken, 7,5 hp

Förestående säkerhetshot, 7,5 hp

Genus, krig och fred, 7,5 hp

Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv, 7,5 hp

Internationella interventioner och skydd av civila, 7,5 hp

Orsaker till fred, 7,5 hp

Avancerad kurs i kvalitativ metod, 7,5 hp

Avancerad kurs i kvantitativ metod, 7,5 hp

Att skriva en forskningsöversikt, 7,5 hp

Praktikkurs i freds- och konfliktstudier, 15 hp eller Praktikkurs i freds- och konfliktstudier 30 hp

Forskningsetik, 7,5 hp

Krig och fred på film, 7,5 hp

Om undervisningen

Vid institutionen läggs stor vikt vid att forskningsanknyta utbildningen. Genom en nära koppling till aktuell och relevant forskning kan utbildningen hålla hög akademisk kvalitet samt ha närhet till forskningsfronten samtidigt som ofta dagsaktuella frågor om konflikter och deras lösning kan analyseras. I utbildningen tränas du i flera generiska färdigheter och utvecklar och fördjupar på så sätt din metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du har kommit i utbildningen och successivt tillägnar dig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Du uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer.

Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete. Studierna förutsätter att den som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Programmet ges i Uppsala. All undervisning sker på engelska.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ger dig en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå.

Tidigare studerande vid institutionen arbetar vid internationella organisationer såsom FN och Världsbanken, olika nationella ministerier och myndigheter samt diverse nationella och internationella icke-statliga organisationer. Jobbtitlar inkluderar bland annat:

  • Associate Protection Officer vid UNHCR i Colombia
  • Foreign Policy Officer vid Nya Zeelands utrikes- och handelsdepartement
  • Information Analyst vid FN:s fredsbevarande styrka i Sydsudan.

Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och undervisning, och meriterar till att söka forskarutbildning i freds- och konfliktkunskap eller internationella relationer. Tidigare studerande vid institutionen har påbörjat forskarutbildning vid till exempel Columbia University i New York, Oxford University i Oxford, Johns Hopkins i Baltimore, King's College i London, European University Institute i Florens, University of Otago, Nya Zeeland och vid olika svenska lärosäten.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret och ditt kandidatuppsats (eller annat skriftligt självständigt arbete) på antagning.se.

Masterprogram i freds- och konfliktstudier

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2061 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp, 30 hp freds- och konfliktkunskap eller motsvarande, samt ett skriftligt självständigt arbete. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska eller engelska som du är ensam författare till. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på examensarbetet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programkoordinator Dr Liana Lopes

liana.lopes@pcr.uu.se

018-471 23 77

Programadministratör Ingalill Blad Ögren

ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

018-471 23 49

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, plan 1, 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 Uppsala

018-471 23 49

Programstart och registrering

När du blivit antagen till masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ska du först aktivera ditt studentkonto. Du rekommenderas att göra det så snart du fått ditt antagningsbesked. Följ instruktionerna här.

Sedan måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Registreringen är öppen 2 augusti - 21 augusti. Med ditt aktiverade studentkonto loggar du in i Ladok och registrerar dig på programmets två första kurser: Orsaker till krig och Metod I. För att behålla din plats måste du vara registrerad senast den 25 augusti.

Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Du kommer att få information från Antagningsenheten vid Uppsala Universitet vad du behöver göra. Kontakta även både programmets koordinator och administratör senast den 11 augusti för att vara säker på att behålla din plats.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av programkoordinatorn via e-post om du kan erbjudas en plats. Du har sedan ett antal dagar på dig att tacka ja. Håll utkik i mejlen, även i skräpposten.

Kurserna på programmet startar den 28 augusti.

Senast uppdaterad: 2021-03-02