Masterprogram i freds- och konfliktstudier 2019/2020

Bild för Masterprogram i freds- och konfliktstudier 2019/2020
Anmälan

Varför blir det väpnade konflikter? Hur får vi en varaktig fred? Freds- och konfliktforskning är ett ungt ämne som tar sig an angelägna frågor i en orolig värld. Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ger dig en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå.

Om programmet

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ges av institutionen för freds- och konfliktforskning. Som student på institutionen kommer du att möta och tillsammans med andra högpresterande studerande delta i en aktiv forskningsmiljö. Samtliga kurser inom programmet ges på engelska och de studerande kommer ifrån olika delar av världen.

Efter programmets slut kommer du att ha tillägnat dig en systematisk förståelse av freds- och konfliktforskningens grundläggande frågeställningar för att på vetenskaplig grund kritiskt kunna granska, bedöma och analysera väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Du tillägnar dig vidare kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid freds- och konfliktforskningens forskningsfront.

Via ett antal valbara kurser kan du erhålla en mer individuell profil genom att specialisera dig inom områden som till exempel Emerging Security Threats, Gender, War and Peace, International Interventions and Protection of Civilians eller Causes of Peace. Inom programmet ges också möjlighet till en terminslång praktikkurs inom vilken du kan tillägna dig värdefull erfarenhet från yrkeslivet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med freds- och konfliktkunskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

Programmet börjar med fyra gemensamma kurser för hela klassen. För den andra halvan av termin två (15 hp) väljer studenten två av sex valbara kurser. Tre kurser ges parallellt i fem-veckors block (7,5 hp); som programstudent har du platsgaranti på någon av de tre kurserna.

Under termin tre kan studenten välja att göra praktik (hel- eller halvtermin) eller att läsa kurser på institutionen. De valbara kurserna som erbjuds under termin två och tre kan variera från år till år.

Termin 4 består av uppsatsskrivande.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser

 • Orsaker till krig 15 hp
 • Metod I, 7,5 hp
 • Metod II, 7,5 hp eller Metod II avancerad, 7,5 hp
 • Masteruppsats, 15/30 hp
Valbara kurser (kan variera)
 • Internationell konfliktlösning, 15 hp
 • Krig och utveckling, 7,5 hp
 • Social Psychological Foundations of Intergroup Conflict, 7,5 hp
 • Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall, 7,5 hp
 • Att förhandla globala utmaningar, 7,5 hp
 • Förestående säkerhetshot, 7,5 hp
 • Genus, krig och fred, 7,5 hp
 • Lokala perspektiv på internationella freds- och statsbyggande insatser, 7,5 hp
 • Internationella interventioner och skydd av civila, 7,5 hp
 • Orsaker till fred, 7,5 hp
 • Avancerad kurs i kvantitativ metod, 7,5 hp
 • Att skriva en forskningsöversikt, 7,5 hp
 • Praktikkurs i freds- och konfliktstudier, 15/30 hp

Om undervisningen

Vid institutionen läggs stor vikt vid att forskningsanknyta utbildningen. Genom en nära koppling till aktuell och relevant forskning kan utbildningen hålla hög akademisk kvalitet samt ha närhet till forskningsfronten samtidigt som ofta dagsaktuella frågor om konflikter och deras lösning kan analyseras. I utbildningen tränas du i flera generiska färdigheter och utvecklar och fördjupar på så sätt din metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du har kommit i utbildningen och successivt tillägnar dig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Du uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer.

Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete. Studierna förutsätter att den som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ger dig en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå. Tidigare studerande vid institutionen arbetar vid internationella organisationer såsom FN och Världsbanken, olika nationella ministerier och myndigheter samt diverse nationella och internationella icke-statliga organisationer.

Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och undervisning och meriterar till att söka forskarutbildning i freds- och konfliktkunskap eller internationella relationer. Tidigare studerande vid institutionen har påbörjat forskarutbildning vid till exempel Columbia University i New York, Oxford University i Oxford, Johns Hopkins i Baltimore, King's College i London, European University Institute i Florens, University of Otago, Nya Zeeland och vid olika svenska lärosäten.

Behörighet och anmälan

Observera! Alla handlingar för behörighet och urval (se nedan), inklusive det skriftliga arbetet och ditt personliga brev, kan laddas upp på www.antagning.se eller www.universityadmissions.se.

Ladda ner blanketten för ditt personliga brev till din dator innan du fyller i den (blanketten finns endast på engelska).

Rekommendationsbrev ska skickas från bedömarna direkt till masterprogramme@pcr.uu.se (skriv namnet på sökande som ämne i mejlet).

Masterprogram i freds- och konfliktstudier

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2061 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande. En sammanfattning på engelska av en kandidatuppsats eller annat akademiskt arbete inom freds- och konfliktstudier eller motsvarande som du är ensam författare till (ca 3000 ord exklusive referenser.)

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på:

 • en sammanvägd bedömning av tidigare studier och relevans av tidigare studier. Särskild vikt läggs vid sammanfattningen av en kandidatuppsats eller annat akademiskt arbete inom freds- och konfliktstudier eller motsvarande (ca 3000 ord, exklusive referenser).
 • ett personligt brev
 • två rekommendationsbrev från lärare som bedömer den sökandes akademiska förmåga

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, plan 1, 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 23 49

Programkoordinator Dr Liana Lopes liana.lopes@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 77

Programadministratör Ingalill Blad Ögren ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 49

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.