Masterprogram i freds- och konfliktstudier

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i freds- och konfliktstudier 2022/2023
Anmälan

Varför blir det väpnade konflikter? Hur får vi en varaktig fred? Freds- och konfliktforskning är ett ungt ämne som tar sig an angelägna frågor i en orolig värld. Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ger dig en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå.

Om programmet

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ges av institutionen för freds- och konfliktforskning. Som student på institutionen kommer du att tillsammans med andra högpresterande studerande delta i en aktiv forskningsmiljö. Samtliga kurser inom programmet ges på engelska och de studerande kommer ifrån olika delar av världen.

Efter programmets slut kommer du att ha tillägnat dig en systematisk förståelse av freds- och konfliktforskningens grundläggande frågeställningar för att på vetenskaplig grund kritiskt kunna granska, bedöma och analysera väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Du tillägnar dig vidare kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid freds- och konfliktforskningens forskningsfront.

Via ett antal valbara kurser kan du erhålla en mer individuell profil genom att specialisera dig inom ämnesområden som till exempel Förestående säkerhetshot, Genus, krig och fred; Internationella interventioner och skydd av civila, eller Orsaker till fred. Inom programmet ges också möjlighet till en terminslång praktikkurs inom vilken du kan tillägna dig värdefull erfarenhet från yrkeslivet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med freds- och konfliktkunskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

Under programmets första termin läser alla studenter gemensamma obligatoriska kurser, dels kursen Orsaker till krig, dels två metodkurser. Andra terminen börjar med valbara kursen Internationell konfliktlösning (15 hp) och inför den andra halvan av terminen väljer studenten två av de valbara kurserna som erbjuds. Kurserna ges parallellt i två femveckors-block (7,5 hp); som programstudent har du platsgaranti på en kurs i vardera kursblock.

Under termin tre kan du välja att göra praktik (hel- eller halvtermin) eller att läsa kurser på institutionen. De valbara kurserna som erbjuds under termin två och tre kan variera från år till år.

Termin fyra ägnas helt åt uppsatsskrivande. Här skriver du din masteruppsats med stöd av en handledare samt deltar i seminarier och föreläsningar om forskningsprocessens olika steg.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser
Orsaker till krig, 15 hp
Metod I, 7,5 hp
Metod II, 7,5 hp eller Metod II avancerad, 7,5 hp
Magisteruppsats, 15 hp eller masteruppsats 30 hp

Valbara kurser (kan variera)
Internationell konfliktlösning, 15 hp
Krig och utveckling, 7,5 hp
Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper, 7,5 hp
Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall, 7,5 hp
Förhandling och medling i praktiken, 7,5 hp
Förestående säkerhetshot, 7,5 hp
Genus, krig och fred, 7,5 hp
Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv, 7,5 hp
Internationella interventioner och skydd av civila, 7,5 hp
Orsaker till fred, 7,5 hp
Avancerad kurs i kvalitativ metod, 7,5 hp
Avancerad kurs i kvantitativ metod, 7,5 hp
Att skriva en forskningsöversikt, 7,5 hp
Praktikkurs i freds- och konfliktstudier, 15 hp eller Praktikkurs i freds- och konfliktstudier 30 hp
Forskningsetik, 7,5 hp
Krig och fred på film, 7,5 hp

Om undervisningen

Vid institutionen läggs stor vikt vid att forskningsanknyta utbildningen. Genom en nära koppling till aktuell och relevant forskning kan utbildningen hålla hög akademisk kvalitet samt ha närhet till forskningsfronten samtidigt som ofta dagsaktuella frågor om konflikter och deras lösning kan analyseras. I utbildningen tränas du i flera generiska färdigheter och utvecklar och fördjupar på så sätt din metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du har kommit i utbildningen och successivt tillägnar dig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Du uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer.

Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete. Studierna förutsätter att den som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Programmet ges i Uppsala. All undervisning sker på engelska.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ger dig en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå.

Tidigare studerande vid institutionen arbetar vid internationella organisationer såsom FN och Världsbanken, olika nationella ministerier och myndigheter samt diverse nationella och internationella icke-statliga organisationer. Jobbtitlar inkluderar bland annat:

  • Associate Protection Officer vid UNHCR i Colombia
  • Foreign Policy Officer vid Nya Zeelands utrikes- och handelsdepartement
  • Information Analyst vid FN:s fredsbevarande styrka i Sydsudan.
Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och undervisning, och meriterar till att söka forskarutbildning i freds- och konfliktkunskap eller internationella relationer. Tidigare studerande vid institutionen har påbörjat forskarutbildning vid till exempel Columbia University i New York, Oxford University i Oxford, Johns Hopkins i Baltimore, King's College i London, European University Institute i Florens, University of Otago, Nya Zeeland och vid olika svenska lärosäten.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det (blanketten finns endast på engelska). Skriv ditt personliga brev ("statement of purpose") i meritformuläret. Meritformuläret, kandidatuppsatsen (eller annat skriftligt självständigt arbete) och dokumentation som styrker behörighet laddas upp på antagning.se.

Masterprogram i freds- och konfliktstudier

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2061 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande. Ett dokumenterat skriftligt självständigt arbete (minst 5000 ord, exklusive referenser) som en del av fördjupningen i huvudområdet som du är ensam författare till. Med motsvarande kunskaper avses studier inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet med tydliga inslag av freds- och konfliktstudier. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska eller engelska

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på:

  • en sammanvägd bedömning av tidigare studier och relevans av tidigare studier. Särskild vikt läggs vid en kandidatuppsats eller annat självständigt akademiskt arbete inom freds- och konfliktstudier eller motsvarande (minst 5000 ord, exklusive referenser).
  • ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programkoordinator Dr Liana Lopes

liana.lopes@pcr.uu.se

018-471 23 77

Programadministratör Ingalill Blad Ögren

ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

018-471 23 49

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, plan 1, 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 Uppsala

018-471 23 49

Programstart och registrering

När du blivit antagen till masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ska du först aktivera ditt studentkonto. Du rekommenderas att göra det så snart du fått ditt antagningsbesked. Följ instruktionerna här https://www2.uu.se/student/antagning-och-registrering/aktivera-studentkonto
 
Sedan måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Registreringen är öppen 1 augusti - 26 augusti. Med ditt aktiverade studentkonto loggar du in i Ladok och registrerar dig på programmets två första kurser: Orsaker till krig och Metod I. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 26 augusti.
 
Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta programmets koordinator eller administratör senast den 12 augusti för att vara säker på att behålla din plats.
 
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av programkoordinatorn via e-post om du kan erbjudas en plats. Du har sedan ett antal dagar på dig att tacka ja. Håll utkik i mejlen, även i skräpposten.
 
Programmet startar den 29 augusti.

Kontaktinfo:
Programkoordinator Liana Lopes, liana.lopes@pcr.uu.se
Programadministratör Ingalill Blad Ögren, ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02