Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier

Läsåret 2021/2022

Bild för Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 2021/2022
  • 180 hp
  • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av frågor kring fred och utveckling? Undrar du varför människor deltar i väpnade konflikter? Vill du veta vilka de största hindren är för en hållbar demokratisk utveckling och hur utvecklingsmål och konfliktlösningsprocesser kan kombineras? När du läser freds- och utvecklingsstudier får du en attraktiv internationell utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete runt om i världen. Kanske är din kommande arbetsgivare Amnesty, FN, Sida eller Världsbanken.

Om programmet

Med sin karaktäristiska profil mot både freds- och konfliktkunskap samt utvecklingsstudier får du en unik ämneskombination. Du kommer att lära dig om orsaker till väpnade konflikter, dess dynamik och hur de kan lösas samt om hållbar utveckling och bistånd. Beroende på vad du är intresserad av och vilka dina drivkrafter är väljer du att specialisera dig inom något av de två ämnena.

Utbildningen ger dig:

  • En unik ämneskompetens med möjlighet till internationellt arbete
  • Du får verklighetsrelaterad kunskap och verktyg för att kunna analysera frågeställningar och lösa problem
  • Möjlighet till praktik eller studier vid ett utländskt universitet
Utbildningen visar på sambanden mellan de processer som står i centrum för fred, konflikt och utveckling. Du får en helhetssyn på dessa förlopp och hur de påverkar varandra. Fokus ligger på att ge nyanserade analytiska perspektiv till freds- och utvecklingsprocesser i regionala, nationella och internationella sammanhang.

Oavsett om du väljer spåret mot freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier kan du bygga en utbildning som passar just dig och det du vill arbeta för. Vill du ha en än mer internationell inriktning kan du komplettera med ett språk. Är du intresserad av ett speciellt land eller region kan du fokusera på det. Många av våra studenter väljer att också läsa en del ekonomi eller juridik.

Du kommer att läsa tillsammans med studenter som precis som du är intresserade av internationella frågeställningar och vill ha en yrkeskarriär som präglas av internationella frågor i Sverige eller utomlands. Redan nu skapar du ett nätverk för framtida yrkeskontakter. Undervisningen i freds- och konfliktkunskap är förlagd till Institutionen för freds- och konfliktforskning, medan utvecklingsstudier ges vid den Statsvetenskapliga institutionen. Detta bidrar till en statsvetenskaplig prägel på utvecklingsstudier, med fokus på politisk utveckling och policyanalys.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Ellen Norman
Kommer från: Sundsvall

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av politik och samhällsfrågor. I framtiden vill jag jobba med något som jag tycker är intressant och givande samtidigt som jag vill jobba med något som förbättrar människors livskvalitet

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Ja, den är rolig, givande och intressant men intensiv i perioder.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Att lära sig och diskutera om hur man kan förbättra en individs liv och hur en stat sköts.

Hur var första tiden?
– Första tiden var rolig och intensiv då vår inspark pågick under tre veckor. Jag lärde känna nya människor under insparken då våra faddrar anordnade olika typer av aktiviteter som till exempel flaggleken, lära känna lekar och en poängjakt.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Jag upplever att sammanhållningen inom programmet är bra. Alla är trevliga, men vi är relativt många personer som läser programmet, runt 60 personer i min årskurs tror jag, så jag kan inte namnet på alla.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att alla lärare är sakkunniga inom deras ämne, utbildningen är seriös och att det finns många olika föreningar och grupper att engagera sig i.

Vad har varit mest utmanande?
– Att lära sig plugga på ett nytt sätt då tempot är högre och det är betydligt mer litteratur att läsa än vad det var på gymnasiet. Jag har tacklat det genom att försöka läsa lite varje dag samt plugga och diskuterat oklara och/eller svåra saker tillsammans med vänner.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att utbildningen ska ge mig en bra grund för att i framtiden kunna arbeta med något som utvecklar samhället och förbättrar livet för människor som lever i utsatta områden.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
–Trädäcken som finns vid Fyrisån då det är härligt att sitta nere vid ån och fika, läsa eller plugga när det är fint väder.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Studentlivet på nationerna och möjligheten att engagera sig i olika föreningar och styrelser.

Vad gör du om fem år?
– Om fem år har jag läst klart min masterutbildning, bor utomlands och jobbar med något roligt och intressant inom ämnet utvecklingsstudier som gör skillnad i utsatta områden.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmets tvärvetenskapliga och internationellt orienterade profil är:
Freds- och konfliktkunskap, där vi studerar väpnade konflikters uppkomst, dynamik och lösning. Trots mångas förhoppningar om en ny fredlig världsordning efter det kalla krigets slut har väpnade konflikter fortsatt att utgöra ett gissel för mänskligheten. Frågor om konflikters orsaker, dynamik, konflikthantering och varaktig fred är därför fortsatt viktiga.
Utvecklingsstudier, som belyser politisk, ekonomisk och social utveckling i ett globalt perspektiv. Inom ämnet behandlas frågor om internationella utvecklingsmål och dess koppling till teori och forskning, demokratibistånd, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, fattigdom och jämställdhet. Vidare fokuserar vi på demokratins utmaningar i olika delar av världen.

I fred- och konfliktkunskap ges samtliga kurser på engelska. I utvecklingsstudier ges A-kursen på engelska samt en del av fördjupningskurserna. Du kommer att träna dig i att uttrycka och föra resonemang i sakfrågorna kring fred och utveckling i både tal och skrift.

År 1
Du börjar dina studier med att läsa en termin av vardera Freds- och konfliktkunskap A 30 hp och Utvecklingsstudier A 30 hp. Ämnesstudierna utgör basen i din utbildning.

År 2 och 3
Nu börjar din specialisering där du läser en fortsättningskurs (B-nivå) och fördjupningskurs (C-nivå) om sammanlagt 60 hp. Du väljer mellan de två spåren;
Freds- och konfliktkunskap
Utvecklingsstudier
Under den här tiden profilerar du dig ytterligare med att läsa valfritt ämne under ett par terminer. Du kan t.ex. göra praktik efter att ha läst din fördjupning. Ett annat alternativ är att läsa valfri kurs, eller kurs i ditt huvudämne, på utbyte.

Kurser inom programmet

I programmets studieplan kan du se målen med programmet samt vilka delkurser i huvudämnena som ingår. Mer detaljerad information om kursinnehåll och vad du kommer att lära dig i respektive huvudämne finns i de olika delkursernas studieplaner.

Termin 1
Freds- och konfliktkunskap A
Introduktion, 7,5 hp
Konfliktanalys, 7,5 hp
Fred och säkerhet i det internationella systemet, 7,5 hp
Säkerhetsscenarioanalys, 7,5 hp

Termin 2
Utvecklingsstudier A
Introduktion till Utvecklingsstudier, 7,5 hp
Utveckling och politiska institutioner, 7,5 hp
Global hållbar utveckling, 7,5 hp
Den ekonomiska utvecklingens könsdimensioner, 7,5 hp

Fördjupning i Freds- och konfliktkunskap (exempelupplägg):

Termin 3
Valfritt ämne, 30 hp

Termin 4
Freds- och konfliktkunskap B
Orsaker till krig, 7,5 hp
Konfliktlösning, 7,5 hp
Teori/uppsats, 15 hp

Termin 5
Freds- och konfliktkunskap C
Metod, 7,5 hp
Analyseringsargument i konfliktstudier, 7,5 hp
Uppsats, 15 hp

Termin 6
Praktik eller annat valfritt ämne, 30 hp

Fördjupning i Utvecklingsstudier (exempelupplägg):

Termin 3
Utvecklingsstudier B
I utvecklingsstudier ingår:
Demokratins problem, 7,5 hp
Utvecklingspolicy i praktiken, 7,5 hp
Metod, 15 hp

Termin 4
Valfritt ämne, 30 hp (eller utvecklingsstudier C)

Termin 5
Utvecklingsstudier C (kursen kan läsas höst och vår)
Metod, 7,5 hp
Valbar kurs, 7,5 hp
Välj mellan (utbudet kan variera mellan höst och vår):
Genus och politik i jämförande perspektiv
Internationell politik
Jämförande politik
Miljöpolitikens utmaningar
Genus och utveckling: historiska genealogier/samtida konvergenser
Uppsats, 15 hp

Termin 6
Praktik eller annat valfritt ämne, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen är i huvudsak baserad på föreläsningar och seminarier. Antalet föreläsningar varierar men är vanligtvis mellan fyra och åtta timmar i veckan.

Vissa föreläsningsserier kommer att inkludera gästföreläsare från arbetslivet. Resten av tiden är tillägnad egna studier där du läser in dig på kurslitteraturen och förbereder dig för seminarier. Du har möjligheten att läsa huvuddelen av kurserna på programmet på engelska.
Inom specialiseringen Freds- och konfliktkunskap, 90 hp ges alla kurser på engelska.
Inom specialiseringen Utvecklingsstudier 90 hp ges några av kurserna på svenska, men flera på engelska (hela A-kursen, Development Policy in Practice på B-kursen, samt alla valbara kurser på C-nivån).

Efter att du skrivit din kandidatuppsats finns möjlighet att välja praktik en termin. Det finns många relevanta organisationer eller myndigheter både inom Sverige och internationellt att söka sig till och vi kan tipsa om platser och vart tidigare studenter har gjort sin praktik.

Studera utomlands

Institutionen för freds- och konfliktkunskap och Statsvetenskapliga institutionen har bland annat utbytesavtal med universitet i Colombia, Kanada och ett flertal länder i Europa, som t.ex. Nederländerna, Frankrike och Spanien.

Läs mer om våra utbytesavtal här
Institutionen för freds- och konfliktforskning
Statsvetenskapliga institutionen


Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen.
Läs mer om vilka möjligheter som finns

Karriär

Med en examen i freds- och utvecklingsstudier har du många spännande arbetsmöjligheter. Först och främst har du en internationell utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete runt om i världen.
Utbildningen ger dig inte bara bredd inom frågorna som rör fred och utveckling utan också ett djup som gör det möjligt att få jobb inom internationella överstatliga myndigheter såsom EU eller FN, statliga myndigheter som till exempel Sida, Folke Bernadotteakademin, Migrationsverket och MUST och transnationella eller nationella icke-statliga organisationer såsom Världsbanken, Röda Korset eller Amnesty.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat som tjänstemän i biståndsorganisationer, handläggare vid statliga- och överstatliga myndigheter samt enskilda organisationer i Sverige och utomlands, ambassadsekreterare, utredare och forskare.

Efter kandidatexamen kan du också söka till de tvååriga masterprogrammen i freds- och konfliktstudier och i politik (Politices masterprogram), som vi erbjuder men även till många andra masterprogram i Europa och övriga världen inom huvudämnena.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P2060 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6/6)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programadministratör och studievägledare Chris Chau

chris.chau@pcr.uu.se

018-471 23 79

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, Uppsala

Box 514, 751 20 Uppsala

018-471 23 79

Programstart och registrering

När du blivit antagen till programmet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets första kurs som heter Freds-och konfliktkunskap A. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 11 aug.
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post/ telefon om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 12 aug.
Introduktionsveckan för programmet är under v.34 och startar med välkomstmötet den 23 aug. Mer info skickas ut via e-post.
Freds-och konfliktkunskap A börjar med första föreläsningen den 30 aug.

Senast uppdaterad: 2021-03-02