Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet 2022/2023
  • 120 hp
  • HT 2022, Glasgow, Uppsala, Rotterdam, Göttingen, Bogotá, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Begreppet globalisering är centralt för förståelsen av ekonomisk och social förändring under 2000-talet. Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet - GLOCAL - erbjuder en integrerad analys av den globaliserade ekonomins historia, institutioner och olika kulturer. Programmet är ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan sju olika universitet där en termin läses i Uppsala.

Om programmet

Masterprogrammet i globala marknader och lokal kreativitet - GLOCAL - är en Erasmus Mundus-master som kombinerar frågor rörande den globala ekonomins utveckling med kunskaper om nationella, regionala och lokala kontexter. Att lära sig om institutionella skillnader och hur institutioner kompletterar varandra är lika viktigt som det globala perspektivet och förbereder dig som student på att arbeta inom ett globalt fält. Programmet kombinerar kunskaper om entreprenörskap samt regionala och globala marknader med kunskaper om välfärdsstater och nationella eller lokal kulturer. Den som läser programmet är också väl rustad för en forskarutbildning vid ett av partneruniversiteten.

Inom programmet kommer du att följa ett av de valbara spår som innehåller en termins studier vid Uppsala universitet:

  • Spår  E: Institutionell förändring och kreativa industrier. Du kommer att läsa din första termin i Glasgow, din andra termin i Uppsala, samt tredje och fjärde terminen i Rotterdam;
  • Spår F: Global Politisk ekonomi. Du kommer att läsa din första termin i Glasgow, din andra termin i Uppsala, samt tredje och fjärde terminen i Göttingen; 
  • Spår G: Hållbarhet: institutioner och styrning.Du kommer att läsa din första termin i Glasgow, din andra termin i Uppsala, tredje terminen i Bogotá samt fjärde terminen i Glasgow.
Kurser vid Uppsala universitet har hållbarhetsfokus. Läs mer om programmets valbara spår på GLOCALS webbplats.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk historia som huvudområde samt motsvarande examina från två av de andra lärosäten som deltar i samarbetet.

Upplägg

Den termin av programmet som är förlagd till Uppsala universitet är andra terminen, som är en vårtermin.

Programmet erbjuder fyra kurser varav två är obligatoriska och två är valbara:

  • Hållbar välfärdspolitik i modern tid, 7,5 hp (obligatorisk)
  • Hållbara finansiella marknader ur ett historiskt perspektiv, 7,5 hp (obligatorisk)
  • Modern Natur: konflikter och omvandlingar, 7,5 hp (valbar)
  • Hållbara ekonomiska idéer: Marginalismen och dess kritiker, 7,5 hp (valbar)
Som alternativ till programmets valbara kurser kan andra kurser på avancerad nivå inom samhällsvetenskapliga och historisk-filosofiska fakulteten väljas.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar vid de olika partneruniversiteten. För terminen i Uppsala är undervisningen seminariebaserad. Undervisningsspråk är engelska och kurslitteraturen är på engelska. Mer information om undervisningens utformning finns på GLOCAL:s webbsida.

Karriär

Programmets internationella upplägg ger en god grund för internationella karriärer. Mobilitet är inbyggt i programmet som förutom att ge ämnesmässig bredd och geografisk spännvidd också bidrar med kunskaper i flera språk genom de språkkurser som varje partneruniversitet erbjuder i spanska, nederländska, svenska, tyska och japanska.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

För information om ansökningsprocessen och för att göra din anmälan, besök GLOCAL:s webbplats. Notera att sista anmälningsdag är 7 januari 2022.

Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Glasgow, Uppsala, Rotterdam, Göttingen, Bogotá

Sista anmälningsdatum: 7 januari 2022

Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne, i historia eller i socialantropologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se GLOCAL:s webbplats för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programkontakt: Ylva Hasselberg

Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02