Magisterprogram i hållbart företagande och ledning 2019/2020

Magisterprogrammet i hållbart förtagande och ledning erbjuder en sammanhållen studieplan utvecklad för att förbereda dig för att bidra till hållbarhet i företag och andra organisationer under hela din framtida karriär. Genom grundliga studier där organisatoriska aspekter sätts i en större kontext lär du dig ledning av verksamheter mot en mer hållbar värld. Med tydlig betoning på akademiskt skrivande ger programmet dig även förberedelser för forskarstudier.

Om programmet

Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning är utvecklat för studenter som är engagerade i att såväl kritiskt som kreativt utforska frågor som rör hållbarhet och arbeta med dessa ur olika företagsekonomiska perspektiv. Detta gör vi genom att bjuda in till en internationell, tvärvetenskaplig miljö där du tillsammans med de andra i programmet arbetar intensivt under ett år för att utveckla din kompetens och förståelse när det gäller styrning och ledning av hållbarhetsfrågor i organisationer.

Några speciella särdrag:

 • Studentgruppen har en varierad bakgrund vilket bidrar till lärande genom en mångfald av perspektiv
 • Mindre grupper möjliggör en närhet till lärare, gäster och handledare som delar ditt intresse för ledning av hållbarhetsfrågor
 • Upplevelse av den inspirerande och unika omgivningen kring Campus Gotland i den historska staden Visby.
Du genomför dina studier vid Campus Gotland i Visby med företagsekonomiska institutionen som värd för programmet. Visby är med på UNESCOs världsarvslista som Skandinaviens bäst bevarade medeltida stad. Då hållbarhet är ett tema för flera utbildningsprogram vid Campus Gotland erbjuds du en unik möjlighet till samverkan och nätverkande med andra studenter, forskare och forskningscenter. Genom engagemang från lärare, närhet till studenterna i den unika miljö i Visby som Campus Gotland erbjuder finns goda förutsättningar för detta i en "liberal arts" anda. Du ges stor frihet att fördjupa dina kunskaper inom de frågeställningar och problem du brinner för inom ramen för programmets tema.

Programmet fokuserar på att belysa olika aspekter av hållbarhet och hållbarhetspraktiker, men lika centralt är din utveckling; ditt eget tänkande och görande.

Studentprofil:
 • Ålder: 25-30 år
 • Jämn könsfördelning
 • Varierande internationell bakgrund
 • Engagemang i hållbarhetsfrågor
 • Sökande från 62 olika länder 2017

Examen

Programmet leder till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits) med företagsekonomi som huvudområde.

Upplägg

Detta intensiva ettåriga program inleds med ett internat med övernattning iväg från campus tillsammans med andra magisterstudenter från andra internationella program som även de har hållbarhet som tema. När en gemensam plattform för lärande i samverkan härigenom har etablerats i inledningen av första terminen fullföljer du fyra kurser som utformats för att ge en bred förståelse av frågor relaterade till hållbar ledning.

Kurserna inkluderar teman som:

 • Relationen mellan hållbarhet, företag och näringsliv
 • Hållbarhet i multinationella företag
 • Institutionella förutsättningar för hållbar utveckling
 • Kulturgeografi och naturresurser
Den andra terminen börjar med två parallella kurser som förbereder dig för din avslutande magisteruppsats. Det är en kurs i vetenskapsteori och metod där du uppmuntras att komma i gång med uppsatsarbetet samt en kurs med temat att läsa och skriva om hållbarhet. Båda dessa kurser är i hög grad drivna av dina specifika intressen om hållbarhet. Den andra halvan av vårterminen ägnas sedan uteslutande åt en självständig uppsats på 15 högskolepoäng (hp) och tillhörande seminarier. Här får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare i ett specifikt problem som du själv väljer inom ämnet hållbart företagande och ledning.

Programmet avslutas med ett hållbarhetssymposium där du presenterar din uppsats för en offentlig publik efterföljt av en alumnsammankomst där årets studenter möter tidigare studenter från andra årskullar, allt för att möjliggöra nätverksbyggande och lärande mellan studentgrupper.

Om undervisningen

När du väljer programmet hållbart företagande och ledning väljer du att hänge dig åt ett års intensiva studier på masternivå. Den internationella studentgruppen är programmets viktigaste resurs. All undervisning sker på engelska. Vårt arbete som lärare inom programmet är att skapa förutsättningar för utveckling genom att stötta och utveckla den kraft som du som student för med dig samt bidra med forskningsbaserad utbildning på avancerad nivå.

På Campus Gotland, innanför Visbys ringmur, mellan småbåtshamn och öppet hav för vi samtal, läser, skriver, tänker och gör. Ditt studentengagemang och din närvaro på plats i Visby är helt central. Campuset är litet och lärare och studenter verkar tillsammans för att skapa ny kunskap och vidga sina horisonter, inspirera varandra på plats med en unik kulturarvsmiljö som bakgrund.

Undervisningen bedrivs i små grupper där läraren ofta är mer diskussionsledare än föreläsare. Seminarier, föreläsningar, debatter, paneler, diskussionsforum tillsammans med olika typer av skrivande är centrala i utbildningen. Precis som vid liberal arts college, präglas kurserna till form och innehåll av de individuella lärarnas forskningsinriktning, intresse och personlighet. Med ett starkt fokus på vetenskapligt arbete ger utbildningen också en god grund för vidare forskarstudier.

Karriär

Med en examen i hållbart företagande och ledning kan du söka dig till en karriär både inom den privata sektorn och offentlig förvaltning på lokal, regional och global nivå. Arbetsuppgifter kan innefatta utveckling av ansvarsfrågor på strategisk nivå men även inbegripa omvärldsanalys av problemområden som uppstår i mötet mellan företagande, samhälle och miljö. Programmets syfte är att utbilda kritiskt tänkande ekonomer och därmed främja utvecklingen av ansvarstagande ledare.

Alumninätverket, bestående av tidigare programstudenter, är en stödjande grupp som möjliggör kontakter globalt. Tidigare studenter arbetar med olika aspekter av hållbarhet i privata organisationer (som Adidas och IKEA), i icke vinstdrivande organisationer (Alberta Ecotrust Foundation, Atmosfair), konsultbolag (SAP in South Africa) och i stödjande organisationer (Chamber of Commerce in India), bara för att nämna några ställen där examinerade programstudenter arbetar för närvarande.

Ditt program befrämjar kritiskt tänkande och hjälper dig att utvecklas till en ansvarfull framtida ledare, oavsett om du väljer en roll inom en organisation, startar eget företag eller fortsätter med en akademisk karriär.

När du är på väg att avsluta dina studier och vill börja planera för nästa steg i livet är du välkommen till UU karriär för tips och råd. Du är även välkommen till olika karriär aktiviteter under hela din studietid vid Uppsala universitet. Givetvis är alla dessa möjligheter avgiftsfria.

Behörighet och anmälan

Magisterprogram i hållbart företagande och ledning

60 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2126 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 60 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, entrance C

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.