Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

Läsåret 2023/2024

Bild för Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande 2023/2024
Anmälan

Vill du arbeta med internationell handel och företagande? Magisterprogrammet i internationell och europeisk rätt och företagande är unik genom sin kombination av företagsekonomi och handelsrätt och ger dig kunskaperna och verktygen för att kunna förena affärsmässiga målsättningar med gällande rättsregler och etiska överväganden. Programmet förbereder dig för många olika karriärvägar inom företag och organisationer med gränsöverskridande verksamhet, eller inom nationella eller internationella myndigheter.

Om programmet

Programmet riktar sig både till dig som har en studiebakgrund inom företagsekonomi och vill komplettera med studier i handelsrätt, och till dig som har en studiebakgrund inom handelsrätt/rättsvetenskap och vill komplettera med mera företagsekonomi. Utbildningen ger dig en tvärvetenskaplig helhetsbild av rätt och företagande och förbereder dig för arbete inom internationell och europeisk handel.

Genom att läsa programmet:

  • lär du dig proaktiv strategisk analys utifrån syftet med en verksamhet, där det juridiska systemet är ett av flera element som ska ingå i analysen
  • får du integrerade handelsrättsliga kunskaper och förmågor, något som inte är en blandning av juridik och företagsekonomi, utan något som är mer än summan av delarna
  • lär du dig att kommunicera med både jurister och företagsekonomer, vilket kan hjälpa dig att fatta bättre och mer informerade beslut.

Den tvärvetenskapliga utformningen av magisterprogrammet gör utbildningen unik i sitt slag i Sverige och mycket ovanlig även internationellt. Den kompetens du får är alltså speciell.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom handelsrätt, internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer att undervisas av lärare som är engagerade i internationellt orienterad handelsrättslig forskning och i spetsforskning om internationellt företagande. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - värderingar som genomsyrar alla våra magister- och masterprogram.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med handelsrätt som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Likun Sun
Från: Kina

Hur valde du ditt program?
– Jag har en bakgrund inom ekonomi och statistik, från mitt tidigare arbete. Jag förhandlade alltid kontrakt med leverantörer och investerare och jag fann att affärskunskap inte räcker för att utföra mitt arbete bra. Det här programmet kunde ge mig juridisk kunskap inom affärsvärlden. Den integrerade undervisningen ger mig en bättre förståelse för hur den verkliga världen fungerar.

Vad är det bästa med att studera vid Uppsala universitet?
– Om du frågar kommer du att få ett svar. Professorer här hjälper till på många sätt, och ordnade till och med ytterligare lektioner enligt elevernas önskemål. Det är verkligen en fantastisk plats att plugga på.

Vilket är ditt favoritställe i Uppsala?
– Carolina Rediviva-biblioteket. Det finns många böcker att läsa och det är ett bra ställe att lugna ner sig från den bullriga världen. Och det är ett bra ställe att få en fin utsikt över Uppsala.

Var ser du dig själv om fem år?
– Jag kommer förmodligen att arbeta på ledningsnivå eller bli forskare för att forska i juridiska och ekonomiska frågor.

Var är det bästa stället att studera?
– Carolina Rediviva, igen.

Våren 2023.

Upplägg

Utbildningen innehåller fyra kurser om vardera 15 högskolepoäng (hp).

Den första kursen är en introduktionskurs som består av en serie "crash courses" om internationell handel och företagande, om den internationella handelsrättens och EU-handelsrättens grunder, och om några teoretiska och metodologiska verktyg som är centrala för kursen.

Därefter följer två kurser som fördjupar viktiga teman kring etablering av företag i andra länder, direkta egna investeringar i andra länder (FDI), internationella företagssamarbeten och uppköp, och regelverken kring internationella avtal om handel med varor och tjänster.

I den avslutande kursen skriver du en magisteruppsats om 15 hp, ett självständigt arbete som skrivs med råd och stöd av en utsedd handledare. Uppsatsen skrivs i par där den ena studenten har sin studiebakgrund i företagsekonomi och den andra studenten har sin studiebakgrund i handelsrätt.

Utbildningen har betydande inslag av relevant teori och metod som tillämpas på ett antal case. Genom aktivt samarbete mellan studenter med bakgrund inom handelsrätt respektive företagsekonomi lär du dig åstadkomma en integrerad analys med hjälp av verktyg från båda ämnena. Lärandet av teori och metod samt arbetssättet inom dessa case, där teori och metod tillämpas i verkliga eller hypotetiska situationer, förbereder dig för den avslutande uppsatskursen.

Kurser inom programmet

Termin 1:

Introduktion till internationell och europeisk rätt och företagande, 15 hp

Affärsstrategier och det rättsliga sammanhanget, 15 hp

Termin 2:

Rättsliga och affärsmässiga perspektiv på internationalisering, 15 hp

Magisteruppsats i internationell och europeisk rätt och företagande, 15 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna är av varierande karaktär med case-baserade grupparbeten, föreläsningar och fördjupande diskussionsseminarier. Utöver den schemalagda undervisningen utgör dina egna studier av kurslitteraturen en väsentlig del av lärandet.

Du redovisar dina kunskaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination.

Samtliga kurser ges på campus i Uppsala. Undervisningen sker genomgående på engelska och kurslitteraturen är på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Karriär

Utbildningen och de förvärvade tvärvetenskapliga färdigheterna ger dig en unik profil och förbereder dig för en mängd olika karriärvägar. Inom den privata sektorn finns möjliga arbetsgivare bland multinationella företag eller nationella företag med ambitioner att internationalisera sin verksamhet. Arbetsgivare inom den offentliga sektorn inkluderar internationella myndigheter och organisationer som arbetar med internationell handel (t.ex. EU-organ eller internationella handelsorgan) samt olika nationella myndigheter (t.ex. Kommerskollegium och Exportkreditnämnden).

Möjliga framtida roller omfattar alla typer av tvärvetenskapliga rådgivande funktioner inom eller på uppdrag av organisationer. Dina förvärvade färdigheter bör också kvalificera dig för chefsbefattningar. Utbildningen ger dig goda förutsättningar till att göra akademisk karriär inom tvärvetenskaplig undervisning och forskning.

Exempel på möjliga arbetstitlar är:

  • compliance officer,
  • managementkonsult,
  • riskanalytiker,
  • policyrådgivare,
  • juridisk rådgivare.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Den här informationen gäller endast dig som söker i den nationella antagningsomgången.

GMAT är inte obligatoriskt, men om du väljer att ladda upp ett GMAT-resultat behöver du följa dessa instruktioner. Du laddar upp en kopia på ditt GMAT-resultat under dokument på antagning.se. Du behöver också ange att en digital kopia ska skickas direkt från testcentret till Uppsala universitet. Ditt resultat behöver bara skickas in en gång, även om du sökt mer än ett program vid Uppsala universitet. Deadline för att ditt resultat ska nå oss är sista anmälningsdag. Notera att det kan ta några veckor innan ditt officiella resultat når oss. Vi tittar enbart på den totala testpoängen. Testet får vara max fem år gammalt på sista anmälningsdag.

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista anmälningsdag. Om du är student på sista terminen på ditt kandidatprogram måste det framgå att du har möjlighet att ta en kandidatexamen samt vilka kurser du har kvar innan examen.

Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart: Kandidatexamen styrks med examensbevis. Den särskilda behörigheten styrks genom uppvisande av studie- och resultatintyg.

Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

60 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2124 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp handelsrätt, rättsvetenskap eller företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Bland sökande med en bakgrund inom företagsekonomi görs parallellt urval genom en sammanvägd bedömning av tidigare studier (60 %) och GMAT (40 %). Bland sökande med en bakgrund inom handelsrätt/rättsvetenskap görs urval genom en sammanvägd bedömning av tidigare studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen masternivå

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, ingång C 751 20 UPPSALA

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02