Kostvetarprogram

Läsåret 2023/2024

Bild för Kostvetarprogram 2023/2024
Anmälan

Är du intresserad av mat, måltider, hälsa och dess roll i en hållbar utveckling? Kostvetarprogrammet ger dig kunskap om matens betydelse för människan i dagens samhälle. Som utbildad kostvetare kan du exempelvis arbeta med att leda och utveckla olika typer av måltidsverksamheter eller med att inom livsmedelsindustri och handel utveckla och säkra kvaliteten på livsmedel. Bara inom skola, vård och omsorg serveras varje dag cirka tre miljoner måltider. Här behövs din kompetens!

Om programmet

Kostvetarprogrammet är en utbildning för dig som vill arbeta med att planera, leda och utveckla måltidsverksamheter eller med att utveckla nya livsmedel. I framtiden arbetar du kanske som kostchef med ansvar för måltidsverksamheten i en kommun, som måltidsutvecklare, kvalitetsansvarig eller leder arbetet på en restaurang. Oavsett arbetsplats är ditt kompetensområde att sätta samman näringsriktiga och smakliga måltider som ger förutsättningar för ett friskare liv.

Utbildningen ger dig

  • bred kompentens inom kostvetenskap, och grunder i ekonomi och ledarskap
  • ett vetenskapligt förhållningssätt till mat och dess betydelse för människors hälsa och välbefinnande
  • färdigheter i att planera, leda och utveckla måltidsverksamheter inom framförallt vård, skola och omsorg
  • en tydlig arbetslivsförankring genom ett nära samarbete näringslivet.

Centralt i utbildningen är matens betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället. Du får kunskaper i näringslära och fysiologi och lär dig om kostvanor och kostens betydelse för folkhälsan. Ett viktigt inslag i utbildningen är att förstå matens och måltidens värde för hälsa och njutning samt dess sociala och kulturella betydelse. Du läser också om livsmedelssäkerhet och produktutveckling samt sensorik.

Rollen som chef och ledare är också ett viktigt inslag. Under en termin läser du företagsekonomi och får då grunderna i ekonomisk styrning. Teori med ett vetenskapligt förhållningssätt till mat varvas med praktiska moment som livsmedelslaborationer och matlagning.

Du gör också praktik, verksamhetsförlagd utbildning, på exempelvis koncerner som ICA och COOP, en statlig myndighet som Livsmedelsverket eller inom en kommuns måltidsservice. De olika delarna i utbildningen vävs samman till en helhet som du sedan tar med dig ut i arbetslivet.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med kostvetenskap som huvudområde och företagsekonomi som biområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Cajsa Ceder Hof

Från: Hudiksvall

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av kost och människors beteenden gällande matvanor och livsstilsval. För mig kändes Kostvetarprogrammet givet då jag var mer intresserad av att arbeta med kost på samhällsnivå snarare än på individnivå. 

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Definitivt. Och lite mer därtill. Utbildningen lyfter den komplexitet kost som ämnesområde har och bidrar till en större förståelse kring offentliga och privata måltidsverksamheter. Vidare ger utbildningen en bred kompetens kring olika ämnesområden som förbereder en väl inför kommande yrkesliv, oavsett om en är intresserad av att arbeta inom offentlig eller privat sektor. 

Hur är det att studera på ett universitet?
– Det har varit mycket givande. Jag upplever att jag har utvecklats och växt enormt som person under mina tre år på Uppsala universitet. Att välja en utbildning där likasinnade studerar har bidragit till intressanta och utvecklande diskussioner i bland annat seminarier. Vidare har jag fått lära mig att kritiskt granska och analysera vetenskapliga artiklar och utvecklat min studieteknik som jag har arbetat fram under mina tre år. Det har gett mig en bra förutsättning för vad som komma skall i yrkeslivet när det gäller att arbeta mot deadlines och planera min arbetstid. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag består oftast av en eller flera föreläsningar beroende på vilken kurs en läser. Mycket eget ansvar och självstudier är centrala delar i utbildningen. Det jag har gillat och uppskattat med Kostvetarprogrammet är att utbildningen både är teoretisk och praktisk vilket ger en djupare kunskap och förståelse i ämnet. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mina mål är att få ut så pass mycket av utbildningens innehåll, lära mig mer inom kostområdet och allt vad det innebär samt att kunna nyttja den akademiska examen som Kostvetarprogrammet erbjuder inför kommande yrkesliv. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Uppsala är en fantastisk stad att bo och studera i. Uppsala universitet har kompetenta och engagerade lärare och jag har upplevt att kunskapsnivån på utbildningen varit mycket hög vilket varit otroligt hjälpsamt för mig som student för att hålla sig aktiv och engagerad. 

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet kan se väldigt olika ut beroende på var någonstans du befinner dig i livet och hur du är som person. Är du kanske sugen på att engagera dig och få ut så mycket som möjligt av studentlivet är nationerna som gjorda för dig. Det finns även möjlighet att engagera sig i studierådet Culina på IKV för att bland annat driva frågor om utbildningens innehåll där du som student är med och påverkar. 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
 – Du kommer verkligen inte att ångra dig! Den bredd och insikt som Kostvetarprogrammet ger inför kommande yrkesliv, vad du än väljer att ta dig an, kommer att ge dig den kunskap och förståelse som kommer att krävas för att arbeta inom ämnet kost. 

Två snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Håga/Nåsten naturreservat i Eriksberg och Café Roma på Stationen.

Vad gör du om 5 år?
– Om 5 år arbetar jag med att stötta och underlätta den dagliga driften i offentliga måltidsverksamheter och kanske arbetar med utbildningsfrågor gällande kostplanering. 

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kostvetenskap handlar om vad som sker i människans möte med maten ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Här sätts maten och människans hälsa i centrum.

Första terminen på programmet läser du kostvetenskap A som är en kurs i nutrition. Du får de grundläggande kunskaperna i kemi och fysiologi för att förstå de olika näringsämnens uppbyggnad och dess funktion. Centralt är kostrekommendationer och den vetenskapliga grunden för dessa.

Nästa termin läser du Kostvetenskap B som behandlar livsmedelsvetenskap. Bland annat läser du om livsmedelssäkerhet och livsmedel i relation till frågor om klimat och miljö.

På de mer tillämpade kurserna utvecklar du din förmåga i att planera, värdera och, med hjälp av våra sinnen, bedöma mat och måltider för olika grupper, för specifika individuella behov och för produktion i större skala. Under termin fyra har du också verksamhetsförlagd utbildning, praktik, som ger dig erfarenhet och kontakt med arbetslivet.

Termin fem läser du grundkursen i företagsekonomi på Företagsekonomiska institutionen. Den sjätte och sista terminen läser du kostvetenskap C. Då fördjupar du dina kunskaper om kostvanor och deras utveckling i olika kulturer och samhällen genom sociologiska perspektiv på mat. Därefter läser du en kurs i vetenskapliga metoder och skriver ditt examensarbete.

Kurser inom programmet

I programmets utbildningsplan kan du utförligt se vad varje kurs innehåller och vad du kommer att lära dig.

Termin 1

Kostvetenskap A: Nutrition, 30 hp

Termin 2

Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap, 30 hp

Termin 3

Mat, marknad och ledarskap I, 15 hp

Sensorik och produktutveckling, 15 hp

Termin 4

Nutrition och folkhälsa, 15 hp

Mat, marknad och ledarskap II, 15 hp varav 10 hp är verksamhetsförlagd

Termin 5

Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 6

Kostvetenskap C, 30 hp

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala, undervisningen sker på dagtid och studierna motsvarar heltid. Programmet har en fast studiegång och du läser en kurs i taget.

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppdiskussioner/-arbete. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro, men omfattningen av obligatoriska moment varierar mellan olika kurser. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen är samtliga dagar schemalagda och du får räkna med att fullgöra studierna på annan ort än i Uppsala.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska men litteratur på andra nordiska språk kan också förekomma. Undervisnings- och examinationsspråket är svenska, men enstaka redovisningar och föreläsningar kan komma att genomföras på engelska.

Studera utomlands

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen. Läs mer om vilka utbytesmöjligheter som finns vid Uppsala universitet.

Karriär

Kostvetarprogrammet ger dig en bred teoretisk och praktisk kunskap inom matens område och därmed arbetsmöjligheter på den expanderande marknaden som ätandet utanför hemmet utgör.

Utbildningen förbereder dig för arbete med att leda och utveckla måltidsservice. Det kan vara i den traditionella yrkesrollen som chef inom olika former av måltidsverksamheter, i såväl offentlig som privat regi. Andra arbetsområden är livsmedelsindustrin och handeln eller olika former av provkök. Du kan också arbeta med information/undervisning och utvecklingsarbeten inom exempelvis livsmedelsindustri, myndigheter, egen företagsverksamhet eller som produktspecialist inom nutritionsföretag samt forskning.

Våra tidigare studenter arbetar förutom inom staten, kommuner och regioner bland annat på ICA, Lantmännen, Sodexo och Findus. Yrkestitlar är exempelvis måltidschef, kostchef, enhetschef, måltidsutvecklare, produktspecialist, produktutvecklare, säljare, livsmedelsinspektör, upphandlare och forskare.

Programmet ger en god förberedelse för dig som vill fortsätta studierna med ett masterprogram som sedan kan leda fram till en forskarutbildning. Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser i kostvetenskap på avancerad nivå.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

Kostvetarprogram

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kursadministratör Karin Hellstadius

karin.hellstadius@ikv.uu.se

018-471 23 23

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02