Kostvetarprogram 2020/2021

Bild för Kostvetarprogram 2020/2021
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Kostvetarprogrammet passar dig som är intresserad av mat och vill ha en mångsidig utbildning för ett växande och brett arbetsområde. Smaklig, hälsosam och hållbar mat, liksom förståelse för matens sociala och kulturella betydelse är en utmaning för alla som arbetar med utveckling och produktion av matvaror och måltider, såväl inom privat och offentlig måltidsverksamhet som inom industri och handel.

Om programmet

På kostvetarprogrammet läser du kurser som behandlar olika kunskapsområden om mat, bland annat nutrition, livsmedelsvetenskap och sociologiska perspektiv på mat och ätande. Utbildningen inkluderar också kurser i livsmedelssäkerhet, sensorik, produktutveckling och vetenskapliga metoder samt mer tillämpade kurser. Centralt i utbildningen är matens betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället.

Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för att självständigt planera, leda och utföra den försörjning av mat och måltider som krävs inom olika måltidsverksamheter. Av vikt är ledarskap, kvalitetsfrågor, kundfokus och problemlösning, då många olika aspekter ska sammanvägas inom de ramar som finns ekonomiskt, lagmässigt och ifråga om riktlinjer och policys.

Ett vetenskapligt förhållningssätt genomsyrar alla kurser som förutom den teoretiska förankringen i ämnet kostvetenskap även har en del praktiska inslag. De praktiska inslagen är dels livsmedelslaborationer och matlagning i relation till olika kursmoment, dels praktik i olika verksamheter inom offentlig sektor och näringsliv.

Utbildningen är bred och arbetslivsanknytningen inom programmet är främst relaterad till offentlig sektors måltidsverksamhet inom vård, skola och omsorg. Vidare behandlas rollen som chef och ledare inom dessa verksamheter. Arbetslivsanknytning görs även till livsmedelsindustri och handel, och arbetsuppgifter som produktutvecklare, utbildare och säljare.

Våra tidigare studenter arbetar förutom inom staten, kommuner och regioner bl.a. på ICA, Lantmännen, Sodexo och Findus. Yrkestitlar är exempelvis kostchef, enhetschef, måltidsutvecklare, produktspecialist, produktutvecklare, säljare, livsmedelsinspektör och forskare.

Examen

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde och företagsekonomi som biområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Frida Sandberg
Från: Ursprungligen från Kalmar
Läser: Kostvetarprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville, på ett eller annat vis, arbeta med mitt stora intresse kost och en akademisk utbildning var given. Jag fastnade för Kostvetarprogrammet just för att utbildningen verkade så bred och skulle ge möjligheter att arbeta med kost inom både privat och offentlig sektor. 

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Jag går nu termin 6. Jag tycker att ledorden för min studietid har varit frihet under eget ansvar. Man väljer själv vilka föreläsningar (finns givetvis vissa obligatoriska) man går på och ansvarar helt för sina egna studier. Jag har alltid gått på alla föreläsningar! Eftersom jag brinner för det jag studerar så har det varit helt självklart för mig att vilja lyssna och lära mig så mycket som möjligt. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att få chansen att studera det ämne jag brinner för är det allra bästa! Det är underbart att få lyssna på alla kompetenta föreläsare inom kostområdet! Sen fungerar allt väldigt bra på Uppsala universitet i stort, ordning och reda.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag består av föreläsningar på BMC (Biomedicinskt centrum). Det är vanligt med både individuella uppgifter och gruppuppgifter och ett par gånger varje kurs är det även seminarietillfällen. Under vissa kurser har vi även haft mycket schemalagd tid i köken och gjort praktiska övningar kring livsmedel på olika sätt.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Typiskt för min utbildning är variationen och bredden. Vi läser alltifrån fysiologi, näringslära och livsmedelskunskap till företagsekonomi, arbetsmiljö och kostsociologi. Många olika delar vävs samman till en helhet som jag sedan tar med mig ut i arbetslivet.   

Hur upplevde du första tentan?
– Jag minns att jag tyckte den första tentan var stor och krävande men i efterhand vet jag att den var precis som alla andra tentor. Problemet då var att jag inte hade studerat på många år och därför (ännu) inte hade någon bra studieteknik eller bra struktur på tentapluggandet.  
 
Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt stora mål är att arbeta som kostchef/måltidschef i en måltidsverksamhet i en kommun eller i ett landsting. Jag brinner för de offentliga måltiderna, alltså för maten till skola, förskola, de äldre och de sjuka. Genom att arbeta med bra mat till många kommer jag verkligen kunna bidra och göra skillnad!

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Mina bästa minnen är alla fina stunder jag har haft med min pojkvän och nära vänner här i Uppsala. Alla mysiga middagar, härliga frukostar och allt caféhäng!

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Güntherska Hovkonditoriet

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Nationernas prisvärda frukostar/bruncher/middagar! Gasquerna, alltså finsittningarna, är även en fin tradition som nationerna har! 

Vad gör du om 5 år?
– Då är jag kostchef/måltidschef i en kommun! 

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kostvetarprogrammet är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har en fast studiegång med kurser i kostvetenskap, samt tillämpande kurser inom kostvetenskapens område och företagsekonomi.

Första terminen läser du kostvetenskap A som är en kurs i nutrition som bland annat inkluderar grundläggande kemi och fysiologi för att förstå näringsämnen och dess funktion. Centralt är kostrekommendationer och vetenskaplig evidens för dessa.

Kostvetenskap B som du läser termin två behandlar livsmedelsvetenskap och inkluderar flera delkurser, bland annat om livsmedelssäkerhet och om livsmedel i relation till frågor om klimat och miljö. På de mer tillämpade kurserna som du läser under termin tre och fyra får du utveckla förmågan att planera, utvärdera och sensoriskt bedöma mat och måltider för olika grupper, för specifika individuella behov och för produktion i större skala.

Under en del av termin fyra har du en verksamhetsförlagd utbildning som ger dig erfarenhet och kontakt med arbetslivet. Termin fem läser du företagsekonomi på Företagsekonomiska institutionen. Den sjätte och sista terminen läser du kostvetenskap C. Då fördjupar du dina kunskaper om kostvanor och deras utveckling i olika kulturer och samhällen genom sociologiska perspektiv på mat. Därefter läser du en kurs i vetenskapliga metoder och avslutningsvis skriver du ett examensarbete.

Under alla kurser utvecklar du kunskaper om vetenskap och forskning samt din förmåga att läsa och skriva vetenskapliga texter genom olika uppgifter. Vidare sker ytterligare fördjupning i vetenskaplig metod och teori när du genomför ditt avslutande självständiga examensarbete inom kostvetenskap.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala, undervisningen sker på dagtid och studierna motsvarar heltid. Programmet har en fast studiegång och du läser en kurs i taget.
Under den verksamhetsförlagda utbildningen under termin fyra är samtliga dagar schemalagda och du får räkna med att fullgöra studierna på annan ort än i Uppsala.

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar/lektioner, laborationer, seminarier och gruppdiskussioner/-arbete. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro, men omfattningen av obligatoriska moment varierar mellan olika kurser. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri.
Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Litteratur på andra nordiska språk kan förekomma. Undervisnings- och examinationsspråket är svenska, men enstaka redovisningar och föreläsningar kan komma att genomföras på engelska.

Karriär

Kostvetarprogrammet ger dig en bred teoretisk och praktisk kunskap inom matens område och därmed arbetsmöjligheter på den expanderande marknaden som ätandet utanför hemmet utgör.

Utbildningen förbereder dig för arbete med att leda och utveckla måltidsservice. Det kan vara i den traditionella yrkesrollen som chef inom olika former av måltidsverksamheter, i såväl offentlig som privat regi. Andra arbetsområden är livsmedelsindustrin och handeln eller olika former av provkök. Du kan också arbeta med kost- och hälsoupplysning, information/undervisning och utvecklingsarbeten inom exempelvis livsmedelsindustri, myndigheter, egen företagsverksamhet eller som produktspecialist inom nutritionsföretag samt forskning.

Programmet ger en god förberedelse för dig som vill fortsätta studierna med ett masterprogram som sedan kan leda fram till en forskarutbildning. Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser i kostvetenskap på avancerad nivå.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Naturkunskap 2/B kan ersättas av Biologi 1/A, Fysik 1a/1b1+1b2/A och Kemi 1/A.

Kostvetarprogram

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2150 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studierektor Helena Elmståhl

helena.elmstahl@ikv.uu.se

018-471 22 07

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.