Masterprogram i management, kommunikation och IT

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i management, kommunikation och IT 2023/2024
Anmälan

Framtidens ledare, kommunikatörer och IT-chefer behöver alla både breda och djupa kunskaper om management, kommunikation och IT. De måste också kunna kommunicera i den snabbt föränderliga IT-världen. Vid masterprogrammet i management, kommunikation och IT får du en unik utbildning som ger dig både bredd och djup. Du får en IT-profil på din kompetens som svarar mot framtidens krav på gränsöverskridande och flexibilitet.

Om programmet

Management och ledarskap handlar i stor utsträckning om kommunikation och för denna kommunikation blir IT en allt viktigare resurs. En röd tråd i utbildningen är att koppla samman management, kommunikation och IT. Du lär dig att identifiera frågor och problem, analysera och välja olika lösningar. Givetvis handlar det också om att omsätta detta i praktik. Du ska kunna agera.

På utbildningen studerar vi och använder IT i sitt ekonomiska och kommunikativa sammanhang. IT är inte bara en teknik utan en del av en verksamhet. Det handlar om människor. Hur kan vi leda bättre genom att kommunicera och använda IT? Hur kan vi kommunicera bättre genom att leda och använda IT?

Inom programmet fokuserar vi på fyra ämnen:

  • företagsekonomi,
  • informationssystem,
  • människa-datorinteraktion
  • medie- och kommunikationsvetenskap.

Lärare med specialkompetens inom de olika ämnesområdena samarbetar för att ge ett helhetsperspektiv på viktiga frågor. I avancerade studier skiftas fokus från fakta och förståelse till tillämpning och analys. Ett led i detta ligger i den pedagogiska utformningen. Fokus ligger på att utveckla en kompetens baserad i att kunna utveckla förmågan att uttrycka och undersöka problematiseringar inom relevanta studieområden; identifiera och använda lämpliga metoder för empiriska studier; medverka och driva projektgrupper.

Har du en bakgrund som ekonom fördjupar du dina kunskaper i management samtidigt som du breddar dina kunskaper om kommunikation och IT i moderna företag och organisationer. Är du systemvetare eller har andra IT-kunskaper kommer programmet att fördjupa dina kunskaper om nya sätt att använda IT och samtidigt sätta in det i en ram av management och kommunikation. Som medie- och kommunikationsvetare kommer du att lära dig mer om management och IT-baserad kommunikation i företag och organisationer. Det är i kontakten mellan de olika kunskapsfälten som det spännande sker.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi som huvudområde.

Upplägg

Programmet har en fast kursordning. Den första kursen introducerar dig för programmets ämnesområde - MKIT (Management, Kommunikation och IT). Denna introduktionskurs svarar mot behovet att kunna orientera sig i en komplex nutid av IT, kommunikation och organisation. Kursen tar upp olika perspektiv på digitaliseringsproblematik, och visar på hur organisationsförändring och digitalisering är komplexa processer som kräver en bred ansats innefattande såväl tekniska som kommunikativa och ekonomiska samhällsperspektiv.

Därefter följer fem delkurser som bearbetar management, kommunikation och IT ur ett ämnesöverskridande perspektiv. Du introduceras till begrepp och teorier kring data, system, beslut, styrning och kunskap. Du får vidare ett kommunikativt perspektiv på hur vi förstår organisationer och deras verksamheter med särskilt fokus på IT och management. Du tränas i att självständigt och kritiskt formulera och analysera kommunikativa problem och utmaningar samt att finna lösningar på dessa såväl skriftligt som muntligt.

År två läser du om ämnet människa-datorinteraktion och dess teorier, metoder och praktiker för design av interaktiva system. Du förbereds för att samarbeta med olika intressenter i en systemutvecklingsprocess och även att kunna bedöma och upphandla tjänster inom interaktionsdesign och utvärdering. Du får även läsa om hur strategiarbete går till och hur kort- och långsiktiga mål kan formuleras, implementeras och utvärderas.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som redovisas i form av en uppsats. Beroende på dina förkunskaper är huvudområdet för examensarbetet antingen inom informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi. Examensarbetet kan exempelvis basera sig på ett projektarbete i samarbete med näringslivet och/eller anknyta till aktuell forskning inom området.

Kurser inom programmet

År 1

Introduktion till management, kommunikation och IT, 15 hp

Informationssystem och management, 15 hp

Informationsanalys och beslutsstöd, 15 hp

Corporate communication, 15 hp

År 2

Användbarhet och design av interaktiva system, 15 hp

IT och strategi, 15 hp

Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Kurserna ges på svenska men med inslag på engelska. Utformningen av kurserna ämnar väva samman teoretiska idéer med praktiska moment i form av övningar, laborationer, projekt och case-metodik. Examination sker oftast i flera moment på de olika kurserna, då i form av prov, seminarier, dokumentation, laborationer och skriftliga uppgifter.

Karriär

Utbildningen öppnar möjligheter till många olika arbetsområden. Studenter som examinerats från programmet har fått jobb inom såväl konsultbranschen som inom stora organisationer.

Utbildningens profil sticker ofta ut i ansökningsprocesser och den utvecklade kompetensen att kunna se ur olika perspektiv leder ofta till en kort väg till ansvarspositioner inom såväl verksamhetsområden som shared services och andra organisationsövergripande enheter. Tidigare studenter blir snabbt projektledare eller får olika roller inom processägande. Även för de som får arbeten inom mer etablerade roller för management, kommunikation och IT, uppfattas deras breda kompetens vara en tillgång för hela organisationen.

Utbildningen kan också leda vidare till fortsatta samhällsvetenskapliga studier. Den ger behörighet till forskarutbildning i antingen informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i management, kommunikation och IT

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2640 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp informationssystem, informatik, systemvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp). Parallellt urval:

  • Urvalsgrupp 1: informationssystem, informatik, systemvetenskap, människa-datorinteraktion (30 %)
  • Urvalsgrupp 2: medie- och kommunikationsvetenskap (30 %)
  • Urvalsgrupp 3: företagsekonomi (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1011 018-471 1010

info@im.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02