Masterprogram i management, kommunikation och IT

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i management, kommunikation och IT 2021/2022
Anmälan

Framtidens ledare, kommunikatörer och IT-chefer behöver alla både breda och djupa kunskaper om management, kommunikation och IT. De måste också kunna kommunicera i den snabbt föränderliga IT-världen. På detta program får du en unik utbildning som ger dig både bredd och djup. Du får en IT-profil på din kompetens som svarar mot framtidens krav på gränsöverskridande och flexibilitet.

Om programmet

Management och ledarskap handlar i stor utsträckning om kommunikation och för denna kommunikation blir IT en allt viktigare resurs. En röd tråd i utbildningen är att koppla samman management, kommunikation och IT. Du lär dig att identifiera frågor och problem, analysera och välja olika lösningar. Givetvis handlar det också om att omsätta detta i praktik. Du ska kunna agera.

På utbildningen studerar vi och använder IT i sitt ekonomiska och kommunikativa sammanhang. IT är inte bara en teknik utan en del av en verksamhet. Det handlar om människor. Hur kan vi leda bättre genom att kommunicera och använda IT? Hur kan vi kommunicera bättre genom att leda och använda IT?

Centralt för utbildningen är aktuella teman inom management, kommunikation och IT. På programmet finns fyra ämnen:

  • företagsekonomi,
  • informationssystem,
  • människa-datorinteraktion och
  • medie- och kommunikationsvetenskap.
Lärare med specialkompetens inom de olika ämnesområdena samarbetar i kurserna för att ge ett helhetsperspektiv på viktiga frågor. I avancerade studier skiftas fokus från fakta och förståelse till tillämpning och analys. Ett led i detta ligger i den pedagogiska utformningen som söker utveckla en kompetens baserad i att kunna utveckla förmågan att uttrycka och undersöka problematiseringar inom relevanta studieområden; identifiera och använda lämpliga metoder för empiriska studier; medverka och driva projektgrupper.

Har du en bakgrund som ekonom fördjupar du dina kunskaper i management samtidigt som du breddar dina kunskaper om kommunikation och IT i moderna företag och organisationer. Är du systemvetare eller har andra IT-kunskaper kommer programmet att fördjupa dina kunskaper om nya sätt att använda IT och samtidigt sätta in det i en ram av management och kommunikation. Som medie- och kommunikationsvetare kommer du att lära dig mer om management och IT-baserad kommunikation i företag och organisationer. Det är i kontakten mellan de olika kunskapsfälten som det spännande sker.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med, beroende på förkunskaper och val av fördjupning, informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

Programmet har en fast kursordning. Den första kursen introducerar det gemensamma fokusområdet. Därefter följer fem delkurser som bearbetar management, kommunikation och IT ur ett ämnesöverskridande perspektiv.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som redovisas i form av en uppsats. Beroende på studentens förkunskaper är huvudområdet för examensarbetet antingen informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi. Examensarbetet kan exempelvis basera sig på ett projektarbete i samarbete med näringslivet och/eller anknyta till aktuell forskning inom området.

Kurser inom programmet

År 1
Introduktion till management, kommunikation och IT
Informationssystem och management
Informationsanalys och beslutsstöd
Corporate communication

År 2
Användbarhet och design av interaktiva system
IT och strategi
Examensarbete

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Kurserna ges på svenska men med inslag på engelska. Utformningen av kurserna ämnar väva samman teoretiska idéer med praktiska moment i form av övningar, laborationer, projekt och case-metodik. Examination sker oftast i flera moment på de olika kurserna, då i form av prov, seminarier, dokumentation, laborationer och skriftliga uppgifter.

Karriär

Utbildningen öppnar möjligheter till många olika arbetsområden. Studenter som examinerats från programmet har fått jobb inom såväl konsultbranschen som inom stora organisationer.

Utbildningens profil sticker ofta ut i ansökningsprocesser och den utvecklade kompetensen att kunna se ur olika perspektiv leder ofta till en kort väg till ansvarspositioner inom såväl verksamhetsområden som shared services och andra organisationsövergripande enheter. Många examinerade blir snabbt projektledare eller får olika roller inom processägande. Även för de som får arbeten inom mer etablerade roller för management, kommunikation och IT, uppfattas deras breda kompetens vara en tillgång för hela organisationen.

Utbildningen kan också leda vidare till fortsatta samhällsvetenskapliga studier. Den ger behörighet till forskarutbildning i antingen informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i management, kommunikation och IT

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P2212 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp informationssystem, informatik, systemvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp). Parallellt urval:

  • Urvalsgrupp 1: informationssystem, informatik, systemvetenskap, människa-datorinteraktion (30 %)
  • Urvalsgrupp 2: medie- och kommunikationsvetenskap (30 %)
  • Urvalsgrupp 3: företagsekonomi (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Tina Kekkonen

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Box 513, 751 20 Uppsala

018-471 10 10, 018-471 10 11

Programstart och registrering

Information till antagna
När du blivit antagen till masterprogrammet i management, kommunikation och IT måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. När du aktiverat ditt konto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på de kurser som går första terminen på programmet. Observera att registreringen för flera av institutionens kurser stänger ett tag innan terminen startar och det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för dig. Vi rekommenderar därför att du aktiverar ditt studentkonto och registrerar dig så snart möjligt efter andra antagningsbeskedet. Du hittar mer information om kursregistrering på https://www.uu.se/student. Om du har frågor om kursregistrering kontakta institutionen på mejladress info@im.uu.se.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till info@im.uu.se senast registreringsdeadline och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med terminsstart.

Information till reserver
Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02