Socionomprogrammet 2019/2020

Bild för Socionomprogrammet 2019/2020
  • 210 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande.

Aktiv studentmedverkan i programmet sker genom studentrepresentation i lärarlagsmöten och i institutionsstyrelsen.

Om programmet

Socionomprogrammet vid Uppsala universitet är en generalistutbildning inom huvudområdet socialt arbete. Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom socialt arbete och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för socialt arbete och det sociala arbetets praktik. Detta möjliggör för nyexaminerade socionomer att arbeta inom hela det sociala arbetsfältet. Nödvändiga specialiseringar sker genom separata utbildningar på avancerad nivå.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, gerontologiskt socialt arbete, socialt omsorgsarbete, inom frivillig- och privatsektor, samt inom internationellt socialt arbete.

Socialt arbete som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med socionomers yrkesområde och arbete med människor i utsatta livssituationer. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang och miljö, är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och socialt arbete som praktik. Genomgående teman under hela utbildningen är makt, mänskliga rättigheter, socialt hållbar utveckling, vilka belyses med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete.

Examen

Programmet leder till en socionomexamen, vilket är en yrkesexamen. En filosofie kandidatexamen i socialt arbete kan tas ut efter fullgjorda 180 hp inklusive examensarbete.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Alina Forsell
Läser: Socionomprogrammet

Varför valde du att studera i Uppsala?
– Jag kommer härifrån och jag har hört från många att det är en väldigt bra studentstad. Jag har också hört gott om universitetet innan.

Kan du ge något exempel på bra studentmiljö?
– Det är en bra gemenskap både på Socionomprogrammet och på studentnationer och det finns många aktiviteter att engagera sig i. Och allt är ganska samlat i stadskärnan.

Vad hade du hört om socionomutbildningen tidigare?
– Min mamma pluggade till socionom i Stockholm och hon tyckte att utbildningen var väldigt bra så det är främst genom henne som jag hört gott om socionomutbildningen.

Varför vill du bli socionom?
– För att jag tycker om att arbeta med människor och vill vara med och hjälpa människor i utsatta situationer. Och jag tycker också det är intressant att förstå hur människor fungerar i samhället.

Finns det något speciell grupp du vill jobba mot och har det förändrats sedan du började?
– Jag är främst intresserad av missbruksvård och psykiatrisk vård. Det har inte förändrats utan jag skulle fortfarande vilja testa att arbeta med det. Men under utbildningen har jag fått en större bild av vad man kan jobba med som socionom och det är egentligen ingenting som jag inte skulle kunna tänka mig att arbeta med. När jag började var jag inställd på att jag inte ville arbeta med äldre eller barn och det har ändrats.

Vad skulle du ge för råd till en blivande socionomstudent?
– Ta det lugnt. Det fina med att gå på Socionomprogrammet är att man hjälps åt. De äldre klasserna har till exempel ordnat studiegrupper åt oss i klasserna under. Det finns en känsla av att vi klarar det här tillsammans.

Är det något du vill tillägga?
– Att det är jätteroligt att studera här. Vi har bra lärare och intressanta kurser. Det är ganska mycket självstudier och jag tycker blandningen av seminarier, föreläsningar och egen studietid fungerar mycket bra.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundnivå och inleds termin ett med det sociala arbetets teori, utveckling och profession samt den grundläggande kursen Sociala villkor och sociala problem där du lär dig att förstå, tolka och undersöka sociala problem.

Under andra terminen ges kursen Rätt och socialt arbete i samverkan med Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

Under den tredje terminen tränas du i samtalsmetodik och kommunikation och du läser psykologi i ett livsloppsperspektiv i samverkan med institutionen för psykologi. Du fördjupar dina kunskaper i sociala villkor och sociala problem genom analys och problematisering.

Den fjärde terminen läser du en kurs i socialpolitik och välfärd och en kurs i det sociala arbetets metoder. Dessa kurser ger dig möjlighet till fördjupning av kunskaperna inom socialpolitik och det sociala arbetets metoder på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå.

Hela den femte terminen är verksamhetsförlagd, där du under handledning får möjlighet att tillämpa och utveckla din förmåga att integrera teori och praktik i arbetet med människor. Den praktiska utbildningen har grund i teorier om socialt arbete och i en pedagogisk lärandemodell som är studentcentrerad, personcentrerad och interprofessionell.

Under den sjätte terminen sker fördjupning i forsknings- och utvärderingsmetod som en förberedelse inför ditt självständiga arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng (hp) som avslutar kurserna på grundnivå.

Sista terminen har du möjlighet att välja bland ett antal kurser/kursblock på avancerad nivå. För en termins heltidsstudier väljer du kurser som tillsammans omfattar 30 hp. Kurserna innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå.

Löpande under utbildningen får du, genom diskussion och reflektion, möjlighet att utveckla yrkesrollen och dina personliga egenskaper i kursen Personlig professionell utveckling.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar. Projektarbeten och uppsatser samt diskussion av dem utgör viktiga moment. Undervisningen förmedlas av disputerade lärare och forskare, med erfarenhet av utbildning och undervisning inom ämnet. Många av lärarna har också egen erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Socionomprogrammet har även ett samarbete med verksamma socionomer som deltar i de moment som avser att bidra till personlig och professionell utveckling (PPU).

Genom handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges du som student möjlighet att observera, praktisera och analysera samt reflektera över olika företeelser och situationer inom socialt arbete samtidigt som studierna ger en handlingsberedskap inför yrkesrollen. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 28 hp. Den verksamhetsförlagda utbildningen grundas i teorier och i en pedagogisk lärandemodell som är studentcentrerad, personcentrerad och interprofessionell.

Programmet förutsätter heltidsstudier och obligatoriska undervisningsmoment ingår i de flesta kurserna. I dessa krävs aktivt deltagande av studenterna. Genom kurslitteratur på engelska tillvaratas och diskuteras olika aspekter av det sociala arbetet utifrån internationell kontext. Det internationella inslaget tillämpas också genom att internationella vetenskapliga tidskrifter används genomgående i programmets olika kurser.

Studera utomlands

Utlandsstudier planeras i samråd med programsamordnare, kursansvarig för VFU och internationella kansliet. Programsamordnaren godkänner i förväg om kurs vid annat lärosäte/institution bedöms som relevant och kan tillgodoräknas inom Socionomprogrammet.

Karriär

Socionomprogrammet ger dig socialvetenskapliga kunskaper och praktiska färdigheter som gör dig väl kvalificerad att bedriva socialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Arbetet innebär att verka för social förändring, förebygga sociala problem, lösa problem i mänskliga relationer och verka för empowerment och frigörelse i syfte att främja människors välfärd. Arbetet kan vara inriktat mot utredning, biståndshandläggning, behandling, arbete med strukturella frågeställningar eller administrativt inriktat mot arbetsledning och planering.

Kommande arbetsgivare blir framför allt landets kommuner och landsting, privata verksamheter inom socialt arbete och ideella organisationer.

Socionomprogrammet kan också utgöra grunden för fortsatta studier på avancerad nivå och forskarnivå.

Behörighet och anmälan

Socionomprogrammet

210 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2400 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Katriina Östensson

studievagledare@soc.uu.se

018-471 15 05

Studierektor Daniel Nilsson Ranta

daniel.nilsson.ranta@soc.uu.se

018-471 51 77

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

info@soc.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.