Socionomprogrammet 2020/2021

Bild för Socionomprogrammet 2020/2021
  • 210 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande.

Om programmet

Socionomprogrammet vid Uppsala universitet är en generalistutbildning i socialt arbete som ger breda kunskaper inom socialt arbete och en bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod. Tillsammans ger det studenten kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för socialt arbete och det sociala arbetets praktik. Detta möjliggör för nyexaminerade socionomer att arbeta inom hela det sociala arbetsfältet. Nödvändiga specialiseringar sker genom separata utbildningar på avancerad nivå.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, gerontologiskt socialt arbete, socialt omsorgsarbete, inom frivillig- och privatsektor, samt inom internationellt socialt arbete. Socionomens ledarskapskompetens efterfrågas också inom skilda verksamhetsområden.

Socialt arbete som ämne sammanfaller till stora delar med socionomers yrkesområde och arbete med människor i utsatta livssituationer. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från en humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och socialt arbete som praktik. Genomgående teman under hela utbildningen är makt, mänskliga rättigheter samt inkludering- och exkluderingsprocesser vilka belyses med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete.

Aktiv studentmedverkan i programmet sker genom studentrepresentation i lärarlagsmöten och i Cesars styrelse.

Examen

Programmet leder till en socionomexamen, som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Alina Forsell
Läser: Socionomprogrammet

Varför valde du att studera i Uppsala?
– Jag kommer härifrån och jag har hört från många att det är en väldigt bra studentstad. Jag har också hört gott om universitetet innan.

Kan du ge något exempel på bra studentmiljö?
– Det är en bra gemenskap både på Socionomprogrammet och på studentnationer och det finns många aktiviteter att engagera sig i. Och allt är ganska samlat i stadskärnan.

Vad hade du hört om socionomutbildningen tidigare?
– Min mamma pluggade till socionom i Stockholm och hon tyckte att utbildningen var väldigt bra så det är främst genom henne som jag hört gott om socionomutbildningen.

Varför vill du bli socionom?
– För att jag tycker om att arbeta med människor och vill vara med och hjälpa människor i utsatta situationer. Och jag tycker också det är intressant att förstå hur människor fungerar i samhället.

Finns det något speciell grupp du vill jobba mot och har det förändrats sedan du började?
– Jag är främst intresserad av missbruksvård och psykiatrisk vård. Det har inte förändrats utan jag skulle fortfarande vilja testa att arbeta med det. Men under utbildningen har jag fått en större bild av vad man kan jobba med som socionom och det är egentligen ingenting som jag inte skulle kunna tänka mig att arbeta med. När jag började var jag inställd på att jag inte ville arbeta med äldre eller barn och det har ändrats.

Vad skulle du ge för råd till en blivande socionomstudent?
– Ta det lugnt. Det fina med att gå på Socionomprogrammet är att man hjälps åt. De äldre klasserna har till exempel ordnat studiegrupper åt oss i klasserna under. Det finns en känsla av att vi klarar det här tillsammans.

Är det något du vill tillägga?
– Att det är jätteroligt att studera här. Vi har bra lärare och intressanta kurser. Det är ganska mycket självstudier och jag tycker blandningen av seminarier, föreläsningar och egen studietid fungerar mycket bra.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Utbildningens progression innebär såväl en successivt högre ämneskompetens som en gradvis utveckling av socionomrollen och ett vetenskapligt förhållningssätt. Kurserna utformas för att detta ska uppnås på ett väl avvägt sätt. På avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det egna lärandet. Det innebär en djupare förståelse och förmåga att hantera komplexitet inom socialt arbete, såväl teoretiskt (socialt arbete som vetenskap) som färdighetsmässigt (professionell praktik).

Termin 1-6 består av obligatoriska kurser som kunskapsmässigt bygger på varandra för att säkerställa att studenten erhåller en bredd i sin professionella kompetens. Efter termin två gäller specifika förkunskapskrav för att gå vidare i programmet, dessa redovisas i respektive kursplan.

Termin 1-4 ger grundläggande kunskaper om socialt arbete som vetenskapligt ämne och profession. Introduktion ges i grundläggande teorier om sociala problem och utsatthet, om socionomers professionella praktik och om socialt arbete som vetenskap. Progressionen sker under hela utbildningen genom att generella kunskaper inom ämnet socialt arbete fördjupas och studenterna får möjlighet att utveckla såväl yrkesspecifika färdigheter som vetenskaplig kunskap.

Under termin 5 genomför studenterna handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU) då studenterna får möjlighet att observera och praktisera olika företeelser och situationer inom socialt arbete. Dessa erfarenheter analyseras och reflekteras utifrån teorier, begrepp och kunskap från tidigare terminer och integreras i ett interprofessionellt lärande vilket förmedlar en handlingsberedskap inför kommande yrkespraktik.

Under terminerna 1-5 läggs särskild vikt vid att uppnå progression i personlig och professionell utveckling vilket innefattar bland annat etisk medvetenhet, empatisk kompetens och bemötande. Sådana färdigheter förstärks och betonas genom uppgifter, reflektioner och färdighetsövningar som följs upp i kurser varje termin.

På termin 6 fördjupas kunskap om socialt arbete som vetenskap. Den första delen av terminen ägnas åt vetenskapsteori och forskningsmetod med både teoretiska och färdighetsinriktade inslag. Under den andra delen av terminen genomförs ett självständigt examensarbete.

På termin 7 får du möjlighet till viss specialisering genom att välja bland en uppsättning fördjupningskurser. Vissa kurser är mer färdighetsorienterade, andra är mer teoretiskt eller vetenskapligt inriktade.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar. Olika former av skrivarbeten och uppsatser samt diskussion av dessa utgör viktiga moment. Undervisningen förmedlas av disputerade lärare och forskare med erfarenhet av utbildning och undervisning inom ämnet. Många av lärarna har också egen erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Socionomprogrammet har även ett samarbete med verksamma socionomer som deltar i de moment som avser att bidra till personlig och professionell utveckling.

Syftet med den handledda verksamhetsförlagda utbildningen (H-VFU) är att ge studenten möjlighet att koppla samman teori och praktik genom att observera, praktisera och analysera samt reflektera över olika företeelser och situationer inom socialt arbete. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen får studenten en handlingsberedskap inför yrkesrollen. H-VFU omfattar 28 hp och grundas i teorier och i en pedagogisk modell med utgångspunkt i ett interprofessionellt lärande.

Programmet förutsätter heltidsstudier och ett aktivt deltagande av studenterna. Obligatoriska undervisningsmoment ingår i samtliga kurser.

Studera utomlands

Utlandsstudier planeras i samråd med programsamordnare, kursansvarig för VFU och Avdelningen för internationalisering. Programsamordnaren godkänner i förväg om kurs vid annat lärosäte/institution bedöms som relevant och kan tillgodoräknas inom Socionomprogrammet.

Karriär

Socionomprogrammet ger dig socialvetenskapliga kunskaper och praktiska färdigheter som gör dig väl kvalificerad att bedriva socialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Arbetet innebär att verka för social förändring, förebygga sociala problem, lösa problem i mänskliga relationer och verka för empowerment och frigörelse i syfte att främja människors välfärd. Arbetet kan vara inriktat mot utredning, biståndshandläggning, behandling, arbete med strukturella frågeställningar eller administrativt inriktat mot arbetsledning och planering.

Kommande arbetsgivare blir framför allt landets kommuner och landsting, privata verksamheter inom socialt arbete och ideella organisationer.

Socionomprogrammet kan också utgöra grunden för fortsatta studier på master- och forskarnivå.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Socionomprogrammet

210 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2400 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (37 %) - Högskoleprov (33 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften högskoleprovsurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Katriina Östensson

studievagledare@soc.uu.se

018-471 15 05

Studierektor Daniel Nilsson Ranta

daniel.nilsson.ranta@soc.uu.se

018-471 51 77

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

info@soc.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02