Politices kandidatprogram 2019/2020

Bild för Politices kandidatprogram 2019/2020
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du vara med och påverka den ekonomiska och politiska utvecklingen? Vill du lära dig att identifiera, strukturera och analysera politiska, juridiska och ekonomiska problem inom Sverige och i världen? Politices kandidatprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att aktivt medverka i utveckling och förändring av olika delar av samhället.

Om programmet

Politices kandidatprogrammet (pol. kand.) är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp). På programmet har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring några av de stora samhällsproblemen. Samtidigt utvecklar du din allmänna förmåga till samhällsanalys, som du kan använda oavsett vilket ämnesfält som du kommer att arbeta med efter examen.

Du börjar dina studier i centrala Uppsala på campus Gamla Torget. När du läser ekonomi, statistik och förvaltningsrätt kommer du att vara på Ekonomikum. Du kan välja att läsa vid ett utländskt universitet för att skaffa dig utlandserfarenhet och för att förbättra dina språkkunskaper. Kurserna du läser kan tillgodoräknas som del av din utbildning.

Utbildningen ger dig en bred teoretisk kunskapsgrund genom ett basblock på tre terminer, varefter du fördjupar dina kunskaper i något av huvudområdena under den resterande utbildningstiden. Genom valfria kurser eller praktik inom programmet kan du också profilera din utbildning. Om du väljer att praktisera vid ett företag, en organisation eller en myndighet, har du möjlighet att praktiskt tillämpa teoretiska kunskaper och att pröva på att arbeta inom ett område som du tror kan bli ditt framtida arbetsfält.

Exempel på profiler
Europastudier
Genom profilen europastudier (inom huvudområdet statskunskap) får du goda kunskaper om själva EU, rättssystem och politik liksom kunskaper om medlemsländernas samhällen och politiska system. Vår omvärld ställer idag höga krav på goda språkkunskaper. Genom en termins studier vid ett lärosäte i Europa har du möjlighet att utveckla dina språkliga färdigheter. Du kan också ansöka om att praktisera vid någon av EU:s institutioner i Europa för att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktisk handling och samtidigt få inblick i hur processer och beslut hanteras inom dessa organisationer.

Utvecklingsstudier
Utvecklingsstudier är en vanlig beteckning i Sverige och utomlands för studier av politisk, ekonomisk och social utveckling i tredje världen. En fördjupning inom utvecklingsstudier öppnar för en arbetsmarknad inom bistånd, internationella organisationer och i viss mån internationella företag. Den som vill kan genomföra fältstudier i ett u-land (Minor Field Studies - MFS).

Internationell politik
Genom denna profilering inom huvudområdet statskunskap får du en grundläggande orientering om den internationella politiska utvecklingen under 1900-talet, den svenska utrikespolitiken och några grundläggande teorier kring orsaker till krig, konfliktlösning, integration, etcetera. Goda möjligheter finns att praktisera vid en utlandsmyndighet eller någon internationell organisation.

Freds- och konfliktkunskap
Inom denna profilering studeras väpnade konflikters uppkomst, förlopp och lösningar. Exempel på problemområden som behandlas är etnicitet och konflikt, internationella organisationers, som till exempel FN:s roll i världspolitiken och modeller för en ny världsordning.

Nationalekonomi
Inom nationalekonomi studeras mikroteori och makroteori. Inom mikroteorin studeras hur hushållningsproblemet löses i ett marknadsekonomiskt system. Inom makroteorin försöker man förklara hur ekonomin som helhet utvecklas; ekonomisk tillväxt, konjunkturer, arbetslöshet, inflation, räntor och statsfinanser, etcetera. Praktik vid ett företag, en organisation eller en myndighet kan ingå.

Statistik
Statistik är den vetenskap som behandlar insamling, analys och tolkning av data och är ett ämne med ett mycket brett arbets- och tillämpningsområde. Alla beslut inom samhällsplanering och ekonomisk verksamhet förutsätter att beslutsunderlag i form av korrekta data finns att tillgå. Statistiker är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Praktik vid ett företag, en organisation eller en myndighet kan ingå.

Svensk politik och förvaltning
För att arbeta på centrala myndigheter inom den svenska förvaltningen är kunskaper om hur den svenska politiken och den svenska förvaltningen fungerar värdefulla. På denna inriktning inom huvudområdet statskunskap behandlas välfärdspolitikens utveckling, svensk parlamentarism, opinionsbildning och väljarbeteende, den offentliga sektorns förändring och förnyelse och maktens organisering. Möjlighet till praktik ges inom offentlig sektor, inom olika organisationer och myndigheter och inom företag som exempelvis håller på med omvärldsanalys och kommunikation.

Examen

Programmet leder till en politices kandidatexamen med statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. I en politices kandidatexamen är kurser om 30 högskolepoäng (hp) i statskunskap, 30 hp i nationalekonomi, 15 hp i statistik och 15 hp i förvaltningsrätt obligatoriska.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Rebecca Heine
Från: Stockholm 
Läser: Politices kandidatprogram  

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag är intresserad av politiska och ekonomiska strukturer i samhället och kände att politices kandidatprogram var den utbildning som gav störst möjligheter till mer kunskap om det. Dessutom ville jag gärna få med ett globalt perspektiv i studierna, vilket kursutbudet på mitt program erbjuder. 

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Universitetsstudier innebär ofta stor självständighet, vilket ger dig mycket frihet men också stort personligt ansvar. Studierna håller hög kvalitet och du kan fördjupa dig inom det du tycker om – och även skala bort det du inte tycker om. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Studentlivet. Den stora mängden studentföreningar och aktiviteter som anordnas av studentnationerna gör att tillvaron aldrig blir tråkig. Du lär dels känna en massa personer med intressen som matchar dina egna, dels människor som pluggar helt andra ämnen. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– På en typisk dag har vi föreläsning på förmiddagen, följt av lunch bestående av matlåda eller mat ute på någon nation. Eftermiddagen går åt till självständigt plugg på något av universitetets bibliotek eller ett fik. Någon gång i veckan har vi seminarium och då träffas vi ofta med gruppen innan för att förbereda oss tillsammans. 

Vad är typiskt för din utbildning?
– Pol. kand. är en bred utbildning som spänner över flera olika vetenskapsfält – statskunskap, ekonomi, statistik och juridik. Det innebär en hel del självstudier baserat på läsning och diskussioner i smågrupper. Utmärkande är också den praktiktermin som ingår i programmet, vars syfte är att ge arbetslivserfarenhet inför avslutade studier. 

Hur upplevde du första tentan?
– Första tentan var inte så stressig som man kunde trott, snarare ganska lik ett prov på gymnasiet förutom att det skrivs anonymt och har striktare formaliakrav. Tentapluggandet är ofta intensivt varför du verkligen fördjupar dig och ser till att din kunskap fastnar. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att få en bra grund att stå på inför arbetslivet och att applicera mina kunskaper på verkliga situationer, kanske inom en statlig myndighet eller en internationell organisation. Eventuellt pluggar jag vidare och fördjupar mig ännu mer inom statsvetenskap.

Berätta om studentlivet! 
– Studentlivet är optimalt i Uppsala eftersom en så stor del av stadens befolkning består av just studenter. Du är ständigt omringad av andra i liknande situation som dig själv. Föreningsengagemang, sittningar, häng på nation och andra roliga sociala aktiviteter är en naturlig del av vardagen. 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Svantes Trädgård, Uplands Nations ute-pub, som öppnar på våren.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg! 

Vad gör du om 5 år?
– Då har jag förhoppningsvis tagit min kandidatexamen samt jobbat en del, gärna med frågor som rör utvecklingssamarbete och demokratifrämjande insatser. 

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Basblock
Basblocket på 90 högskolepoäng (hp) ger dig allmänna kunskaper om samhället genom kurserna Statskunskap A (30 hp), Nationalekonomi A (30 hp), Statistik (15 hp) och Förvaltningsrätt (15 hp).

Fördjupning
Specialiseringen innebär att du läser B- och C-kurser i fördjupningsämnet som ska vara statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier.

Kurser inom programmet

Termin 1
Obligatorisk kurs:
Statskunskap A, 30 hp

Termin 2
Obligatoriska kurser:
Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp
Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp
Nationalekonomi A/Internationell makroekonomi, 7,5 hp

Termin 3
Obligatoriska kurser:
Grundkurs i statistik, baskurs A4, 15 hp
Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp

Termin 4
Fördjupningsdelen består av a) B- och C-kurser i något av huvudämnena Nationalekonomi och Statskunskap samt en termin som kan användas för valfria kurser eller praktik och därmed fördjupning eller breddning av utbildningen eller b) A-, B- och C-kurser i Freds- och konfliktkunskap, Utvecklingsstudier och Statistik.

Termin 5 och 6
Se termin 4.

Praktik kan du göra inom fördjupningsinriktningarna statskunskap, nationalekonomi och statistik. Praktik görs alltid sist i programmet.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Studierna bygger i hög grad på att du självständigt läser in litteratur, löser olika uppgifter och författar såväl kortare som längre uppsatser. Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar där läraren ger överblick och perspektiv på kurslitteraturen samt i form av seminarier där du i en mindre grupp har en djupare diskussion kring kursernas frågeställningar.

Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Undervisningen sker normalt på svenska, men en del kurser ges på engelska.

Praktik
Som komplement till dina teorikurser kan du välja att under en termin praktisera vid ett företag, en organisation eller en myndighet. Många studenter väljer att förlägga praktiken utomlands, vilket också ger möjlighet att utveckla sina språkkunskaper samt att leva och arbeta i nya kulturer och sociala förhållanden.

Politices kandidatprogrammet i Uppsala har upparbetade kontakter med ett stort antal arbetsplatser såväl i Sverige som utomlands: bland annat FN-delegationen i New York, Nato-delegationen i Bryssel, Sveriges representation i EU, ambassader runt om i världen, Regeringskansliet, Utrikespolitiska institutet, Statskontoret och Sida.

Praktik ges inom fördjupningarna nationalekonomi, statistik och statskunskap.

Studera utomlands

Om du siktar på arbete i internationell miljö - i Sverige eller utomlands - är kravet på goda språkkunskaper höga; engelska betraktas som en självklarhet och kunskaper i ytterligare ett språk är ofta nödvändigt. För att öka din utlandserfarenhet och dina språkkunskaper kan du därför välja att studera en eller två terminer vid ett utländskt universitet. Från och med fjärde terminen kan du åka på utbytesstudier.

Karriär

Politices kandidatprogrammet är en bred utbildning, vilken har sin spegelbild i en bred arbetsmarknad efter examen. De flesta jobb finns inom organisationer (i Sverige och utomlands) samt inom stat och kommun. En ökad andel studenter har dock börjat söka sig till företag och den privata sektorn har idag blivit en allt viktigare arbetsgivare.

Som student har du stor valfrihet att kunna skapa din egen profil, vilket innebär att du själv kan inrikta dig på de arbetsuppgifter eller det område som intresserar dig mest.

Utexaminerade studenter från politices magisterprogrammet (den tidigare utbildningen) vid Uppsala universitet arbetar idag bland annat som säkerhetspolitiska analytiker, departements- och ambassadsekreterare, journalister, pr-konsulter, finansanalytiker, tjänstemän i biståndsorganisationer, utredare och forskare.

Arbetsgivare finns såväl inom departement och myndigheter, intresseorganisationer, kommuner och landsting, som inom den privata sektorn och internationella organisationer med verksamhet både i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta inom journalistik och media.

Med en politices kandidatexamen kan du söka till det tvååriga masterprogrammet i politik (Politices masterprogram) och det tvååriga masterprogrammet i freds- och konfliktstudier.

Behörighet och anmälan

Politices kandidatprogram

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2450 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Marie Nylund

marie.nylund@statsvet.uu.se

018-471 12 04

Statsvetenskapliga institutionen

Gamla Torget 6

Box 514, 751 20 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.