Politices masterprogram

Läsåret 2023/2024

Bild för Politices masterprogram 2023/2024
Anmälan

Politices masterprogram förbereder dig för en karriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. En examen meriterar till att söka forskarutbildningen i statskunskap.

Om programmet

Målet med programmet är att utveckla din förmåga till självständig och kritisk bedömning, att självständigt lösa problem samt att följa kunskapsutvecklingen vid statsvetenskapens forskningsfront. Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning, internationell politik och utvecklingsstudier.

Programmet har en stark anknytning till den forskning som bedrivs på statsvetenskapliga institutionen. Som student får du ta del av nya forskningsrön inom ramen för de kurser som erbjuds och under utbildningens gång förväntas du både följa med och medverka i kunskapsutvecklingen inom det statsvetenskapliga forskningsområdet.

Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete.

Programmet erbjuder dig även möjlighet att göra en termins praktik i Sverige eller utomlands. Tidigare studenter har bland annat praktiserat vid Sveriges ständiga representation vid FN, Rädda barnen, statsrådsberedningen, Sveriges ambassad i Washington, olika kommunikationsbyråer och forskningsinstitut.

Examen

Programmet leder till en politices masterexamen (Master of Science in Political Science, 120 credits) med statskunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en politices magisterexamen (Master of Science in Political Science, 60 credits).

Upplägg

Termin 1

Den första terminen väljer du en av tre inledande kurser: International Politics 15 hp, Förvaltningspolitik och studiet av staten 15 hp, eller The Politics of Development 15 hp. Dessa tillåter specialisering inom ämnet. Terminen avslutas med färdighetskursen Metod, 15 hp. Metodkursen är obligatorisk och krävs för uppsatskursen.

Termin 2

Den andra terminen ges du möjlighet att välja valbara kurser vid statsvetenskapliga institutionen, eller studera vid andra institutioner vid Uppsala universitet eller vid andra universitet i Sverige eller utomlands.

Termin 3

Den tredje terminen skriver du masteruppsats.

Termin 4

Under utbildningens sista termin erbjuds du möjligheten att söka praktik vid myndighet eller organisation i Sverige eller i utlandet. Här ges tillfälle till att praktisera kunskaper och färdigheter som utredare och få en inblick i den kommande arbetsmarknaden. Praktiken skapar en viktig koppling till arbetslivet och ökar din anställningsbarhet. Den ger också möjlighet att skapa kontakter och erfarenheter som kan vara viktiga efter avslutade studier.

Väljer du att inte göra praktik erbjuds även under denna termin möjlighet att skriva masteruppsats, eller välja kurser från andra terminens utbud.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser:

En av de tre inledande kurserna: International Politics 15 hp, Förvaltningspolitik och studiet av staten 15 hp eller The Politics of Development 15 hp

Metod, 15 hp

Masteruppsats, 30 hp

Valbara kurser (kan variera):

Comparative Politics, 15 hp

Europeiskt samgående, 15 hp

Kön/genus, makt och institutioner, 15 hp

Politiska attityder och beteenden - perspektiv från politisk psykologi och sociologi, 15 hp

Utmaningar mot staten, 15 hp

Välfärdspolitik i ett globalt perspektiv, 15 hp

Om undervisningen

Utbildningen ska ge dig förutsättningar att kontinuerligt utveckla din metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt. Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du har kommit i utbildningen och successivt tillägna dig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Du uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter.

Utbildningen ges genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer. Studierna förutsätter att du som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Programmet ges på engelska i Uppsala.

Studera utomlands

Statsvetenskapliga institutionen har en internationell profil och samarbetar med ett stort antal universitet och högskolor runt om i världen. Detta har bland annat resulterat i kurser med internationell prägel och utbytesprogram för både lärare, forskare och studenter mellan Uppsala och andra universitet. Varje år kommer utländska studenter till Uppsala universitet för att studera kurser i statskunskap och utvecklingsstudier och svenska studenter åker ut till partneruniversitet runt om i världen.

Genom att delta i ett utbytesprogram kan utbytesstudierna ofta ingå som en del av programmet.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och meriterar till att söka forskarutbildning. Våra alumner arbetar idag bland annat på:

  • Regeringskansliet
  • Sida
  • Kommunikationsbyråer
  • FN
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Statskontoret

Programmet ger dig en kvalificerad utbildning som leder till en bred utredningskompetens med specialkunskaper inom såväl samhälls- som forskningsrelevanta områden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Observera! Det skriftliga arbetet ska skickas i papperskopia till statsvetenskapliga institutionen och ha inkommit senast 8 juni 2023 (gäller för studenter som söker programmet i den nationella omgången). Märk kuvertet med programmets namn och skicka det till:

Uppsala universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Box 514

751 20 Uppsala

Om uppsatsen skickas med budfirma vänligen ange vår besöksadress:

Uppsala universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Gamla Torget 6

753 20 Uppsala

Politices masterprogram

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2460 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp statskunskap eller motsvarande kunskaper. Ett dokumenterat skriftligt självständigt arbete (minst 8000 ord) som en del av fördjupningen i huvudområdet. Med motsvarande kunskaper avses studier inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet med omfattande och tydliga inslag av statsvetenskaplig diskurs. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på examensarbetet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Anna Reuterhäll, programansvarig

anna.reuterhall@statsvet.uu.se

018-471 57 24

Statsvetenskapliga institutionen

Östra Ågatan 19 753 22 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

Programstart och registrering

Registreringsinformation

Statsvetenskapliga institutionen skickar mejl till alla antagna studenter efter urval 1 (juli). I mejlet hittar du, utöver nedanstående, detaljerad information om programmet.

Glöm inte att tacka ja till din plats och sedan även registrera dig!

Svara senast angivet datum på antagning.se. Du måste svara på ditt antagningsbesked för att kunna få en plats på den utbildning som du vill gå på. Du ska svara oavsett om du är antagen eller reservplacerad. Om du inte tackar ja till din plats blir du struken från programmet och någon annan får din plats.

Information till antagna

Registrering till programmet sker via Ladok. I Ladok kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom. Om du inte registrerar dig inom utsatt tid och på angivet sätt mister du platsen på programmet. Tidsperiod for registrering: 2 - 21 augusti 2023

Information till villkorligt antagna

Studenter antagna med villkor kan inte registrera sig via Ladok. Om du är antagen med villkor ska du istället snarast möjligt men senast den 21 augusti 2023, skicka en intresseanmälan för registrering till anna.reuterhall@statsvet.uu.se.

Information till reservantagna

Vi börjar kalla reservantagna tidigast den 23 augusti 2023. Håll koll på antagning.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-02