Politices masterprogram 2020/2021

Bild för Politices masterprogram 2020/2021
Anmälan

Politices masterprogram förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. En examen meriterar till att söka forskarutbildningen i statskunskap.

Om programmet

Målet med programmet är att utveckla din förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid statsvetenskapens forskningsfront. Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning, internationell politik och utvecklingsstudier.

Programmet har en stark anknytning till den forskning som bedrivs på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Som student får du del av nya forskningsrön inom ramen för de kurser som erbjuds och under utbildningens gång förväntas du både följa med och medverka i kunskapsutvecklingen inom det statsvetenskapliga forskningsområdet.

Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete.

Programmet erbjuder dig även möjlighet att göra en termins praktik i Sverige eller utomlands. Tidigare studenter har bland annat praktiserat vid Sveriges ständiga representation vid FN, Rädda barnen, statsrådsberedningen, Sveriges ambassad i Washington, olika kommunikationsbyråer och forskningsinstitut.

Examen

Programmet leder till en politices masterexamen (Master of Science in Political Sciences, 120 credits) med statskunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en politices magisterexamen (Master of Science in Political Sciences, 60 credits).

Upplägg

Termin 1
Den första terminen väljer du en av tre inledande kurser: International Politics 15 hp, Governance and the State 15 hp, eller The Politics of Development 15 hp. Dessa tillåter specialisering inom ämnet. Terminen avslutas med färdighetskursen Methods, 15 hp. Metodkursen är obligatorisk och krävs för uppsatskursen.

Termin 2
Den andra terminen ges du möjlighet att välja valbara kurser vid statsvetenskapliga institutionen, eller studera vid andra institutioner vid Uppsala universitet eller vid andra universitet i Sverige eller utomlands.

Termin 3
Den tredje terminen skriver du masteruppsats.

Termin 4
Under utbildningens sista termin erbjuds du möjligheten att söka praktik vid myndighet eller organisation i Sverige eller i utlandet. Här ges tillfälle till att praktisera kunskaper och färdigheter som utredare och få en inblick i den kommande arbetsmarknaden. Praktiken skapar en viktig koppling till arbetslivet och ökar din anställningsbarhet. Den ger också möjlighet att skapa kontakter och erfarenheter som kan vara viktiga efter avslutade studier.

Väljer du att inte göra praktik erbjuds även under denna termin möjlighet att skriva masteruppsats, eller välja kurser från andra terminens utbud.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser:
En av de tre inledande kurserna: International Politics 15 hp, Förvaltningspolitik och studiet av staten 15 hp eller The Politics of Development 15 hp
Metod, 15 hp
Masteruppsats, 30 hp
 
Valbara kurser (kan variera):
Comparative Politics, 15 hp
Europeiskt samgående, 15 hp
Gender, Power and Institutions, 15 hp
Politiska attityder och beteenden - perspektiv från politisk psykologi och sociologi, 15 hp
Utmaningar mot staten: krig och migration, 15 hp
Välfärdspolitik i ett globalt perspektiv, 15 hp

Om undervisningen

Utbildningen ska ge dig förutsättningar att kontinuerligt utveckla din metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt. Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du har kommit i utbildningen och successivt tillägna dig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter.
Du uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter.

Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer. Studierna förutsätter att du som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Under utbildningens sista termin kan du söka praktik vid en myndighet eller organisation i Sverige eller i utlandet. Här ges tillfälle till att praktisera kunskaper och färdigheter som utredare och få en inblick i den kommande arbetsmarknaden. Praktiken skapar en viktig koppling till arbetslivet och ökar din anställningsbarhet. Den ger också möjlighet att skapa kontakter och erfarenheter som kan vara viktiga efter avslutade studier.

Programmet ges på engelska i Uppsala.

Studera utomlands

Statsvetenskapliga institutionen har en internationell profil inom såväl undervisning som forskning och samarbetar med ett stort antal universitet och högskolor runt om i världen. Detta har bland annat resulterat i kurser med internationell prägel och utbytesprogram för både lärare, forskare och studenter mellan Uppsala och andra universitet. Varje år kommer utländska studenter till Uppsala universitet för att studera kurser i statskunskap och utvecklingsstudier och svenska studenter åker ut till partneruniversitet runt om i världen. Att delta i ett studentutbyte innebär att du under en viss period studerar avgiftsfritt vid ett utländskt universitet eller högskola.

Genom att delta i statsvetenskapliga institutionens utbytesprogram finns det möjlighet att tillgodoräkna sig de kurser som du läser utomlands, vilket innebär att utbytesstudierna kan ingå som en del av utbildningen. Utbytesstudierna pågår under en eller två terminer, beroende av avtal som finns med universitetet.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Våra alumner arbetar idag bland annat på regeringskansliet, Sida, kommunikationsbyråer, FN, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statskontoret. Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och meriterar till att söka forskarutbildning.

Programmet ger dig en kvalificerad utbildning som leder till en bred utredningskompetens med specialkunskaper inom såväl samhälls- som forskningsrelevanta områden.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Observera! Det skriftliga arbetet ska skickas i papperskopia till statsvetenskapliga institutionen och ha inkommit senast 10 juni 2020 (gäller för studenter som söker programmet senast 15 april 2020). Märk kuvertet med programmets namn och skicka det till: Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Box 514, 751 20 Uppsala. Om uppsatsen skickas med budfirma vänligen ange vår besöksadress: Gamla Torget 6, 753 20 Uppsala.

Politices masterprogram

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2460 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp statskunskap eller motsvarande kunskaper. Ett dokumenterat skriftligt självständigt arbete (minst 8000 ord) som en del av fördjupningen i huvudområdet. Med motsvarande kunskaper avses studier inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet med omfattande och tydliga inslag av statsvetenskaplig diskurs. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier och relevans av tidigare studier. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på examensarbetet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Anna Reuterhäll

anna.reuterhall@statsvet.uu.se

018-471 57 24

Statsvetenskapliga institutionen

Gamla Torget 6

Box 514, 751 20 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.