Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier erbjuder ett unikt tillfälle att studera Ryssland och det post-sovjetiska området samtidigt som du lär dig ryska. Programmet har en internationell profil och förbereder dig för en karriär som analytiker inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och utomlands. En examen kvalificerar dig också för att söka forskarutbildning inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Om programmet

Det mångvetenskapliga masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier ges av Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) i samarbete med Institutionen för informatik och media och Institutionen för moderna språk. Utbildningen har en tydlig internationell prägel och erbjuder en unik kombination av kunskaper om Ryssland och det post-sovjetiska området och dessutom intensiva studier i det ryska språket.

Programmet förbereder dig för en yrkeskarriär som analytiker eller utredare inom såväl privat som offentlig sektor, samt arbete inom kultur, media och kommunikation både i Sverige och utomlands. Utbildningen ger dig behörighet till forskarutbildning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

IRES är ett internationellt forskningsinstitut som bedriver mångvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Samtliga lärare på programmet är aktiva forskare och all undervisning baseras på den unika forskningskompetens som finns vid IRES. Utbildningen inbegriper studiet av Rysslands och Eurasiens politik, ekonomi, historia, kultur och samhälle. Parallellt med ämneskurser erbjuder programmet en högintensiv kurs i ryska språket. Under programmets gång ges du även möjlighet till en halv termin praktik eller intensiva språkstudier i ryska på ett europeiskt eller ryskt partneruniversitet.

Programmet är unikt i Sverige och Norden då det i dagsläget inte finns någon liknande engelskspråkig utbildning som erbjuder en kombination av ämnes- och språkkunskaper. Du som har kandidatexamen i humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen får genom detta masterprogram en möjlighet att profilera dig och skaffa en på arbetsmarknaden högt efterfrågad kompetens.

Alla lärare är forskare och specialister inom Rysslands- och Eurasienstudier.

Student profile
Vi antar i genomsnitt 25 studenter per omgång, ungefär hälften är internationella och hälften svenska. Våra studenter kommer från en hel rad olika discipliner allt från ekonomi, stats- och mediekunskap till historia, filosofi och lingvistik. En av programmets huvudstyrkor är just den här mångfalden: varje student har sina "disciplinglasögon" vilket bidrar till ökad förståelse av utvecklingen i Ryssland och närområdet. Merparten av internationella studenter kommer från EU och Nordamerika men även från Norra Kaukasus. Du som har ryska som modersmål är också välkommen att söka. Vi har kurser i ryska på avancerad nivå där målet är att tillägna sig kunskaper om utvecklingen i Ryssland på ryska.

Alla våra studenter har en kandidat i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne och ett intresse för Ryssland och det post-sovjetiska området. Deras mål är att kombinera sina ämnes-, Rysslands- och språkkunskaper i sitt framtida jobb. Programmet förser studenter med spetskompetens inom Rysslandsstudier och efter avslutat examen kan de både Ryssland och språket. Ämneskunskaper om Ryssland i kombination med kunskaper i det ryska språket ger dem klara konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med euroasiatiska studier som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

Termin ett består av obligatoriska kurser som läses gemensamt av alla studenter. Terminen inleds med en metodkurs om 5 hp som introducerar forskningsområdet Rysslands- och Eurasienstudier. Därpå följer en kurs om Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle 10 hp, där det geografiska området presenteras och grundläggande teoretiska och tematiska perspektiv förmedlas. Under terminen läser du även en obligatorisk kurs i ryska om 15 hp på antingen nybörjar- eller avancerad nivå beroende på dina förkunskaper.

Termin två läser du två obligatoriska ämneskurser om respektive 7.5 hp. Den ena fokuserar på ekonomisk, rättslig och samhällelig utveckling, medan den andra inriktar sig på internationella relationer. Kurserna är tematiska specialiseringar som utifrån en teoretisk grund problematiserar centrala frågeställningar kring utvecklingen i Ryssland och det postsovjetiska området. Under terminen läser du också en obligatorisk kurs i vetenskapliga metoder om 7.5 hp samt en obligatorisk kurs i ryska om 7.5 hp på antingen nybörjar- eller avancerad nivå.

Du som vill avsluta dina studier med en magisterexamen väljer en av ämneskurserna som ges denna termin, läser metodkursen samt skriver ett självständigt arbete om 15 hp (magisteruppsats).

Termin 3 består enbart av valbara kurser. Under terminen har du möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands (30 hp), eller ägna dig åt språkstudier utomlands (30 hp), alternativt läsa valbara kurser inom något av ämnesområdena från termin 1 och 2. Du har också möjlighet att läsa en kurs från något annat mastersprogram.

Fjärde och sista terminen ägnas åt examensarbetet på 30 hp.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser:
Metod, 5 hp
Rysslands- och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle, 10 hp
Postsovjetisk transformation. Ekonomisk, rättslig och social utveckling i Ryssland, 7,5 hp
Rysslands roll i världspolitiken, 7,5 hp
Metod, 7,5 hp
Masteruppsats, 30 hp (magisteruppsats, 15 hp)
Ryska för Rysslandsexperter 1, 15 hp
Ryska för Rysslandsexperter 2, 7,5 hp

Valbara kurser:
Praktik, 30 hp
Språkstudier (ryska), 30 hp
Rysslands- och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle, fördjupningskurs, 15 hp
Postsovjetisk transformation. Ekonomisk, rättslig och social utveckling i Ryssland, fördjupningskurs, 15 hp
Rysslands roll i världspolitiken, fördjupningskurs, 15 hp

Om undervisningen

Utbildningen bygger på vetenskaplig grund och har en tydlig forskningsförankring vilket skapar förutsättningar för studenten att kontinuerligt utveckla sin analytiska kompetens och vetenskapliga förhållningssätt. Kunskaper förmedlas och förvärvas genom undervisning, seminariediskussioner, egna studier, muntliga presentationer, skriftliga rapporter, samt handledning. Undervisningen bedrivs på engelska.

Genom hela utbildningen läggs stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar. Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet under utbildningens gång och successivt tillägna sig både yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Studierna förutsätter att den som antas till programmet har tillägnat sig grundläggande kunskaper i metod.

Karriär

Myndigheter, företag och internationella organisationer har ett stort behov av områdesexperter då det i nuläget råder brist på specialister med denna kompetens både nationellt och internationellt. Programmet ger dig en högt eftertraktad kompetens om Ryssland och det postsovjetiska området i kombination med gedigna kunskaper i ryska språket. Du förbereds för kvalificerade analys- och utredningsarbeten inom privata och offentliga organisationer, myndigheter och företag, både nationella och internationella, samt för en akademisk karriär.

Inom programmet får studenter ta en praktikkurs som ger stora möjligheter på framtidens arbetsmarknad. Våra nuvarande studenter har fått praktikplats på bland annat Utrikesdepartementet, Svenska Handelskammaren i London, icke-statlig organisation i Armenien som jobbar med kvinnorättigheter, och forskningsinstitut vid Malmö universitet och Uppsala universitet.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Alla handlingar för behörighet och urval (se nedan), inklusive ditt personliga brev, laddas upp på www.antagning.se. Det personliga brevet ska skrivas på engelska och besvara följande frågor:
1. Varför har du valt programmet och hur skulle du dra nytta av det?
2. Hur kan du bidra till programmet?
3. Vilka arbetslivserfarenheter eller fritidsintressen har du som är av särskilt relevans för programmet?

Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P2483 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt eller ett humanistiskt ämne som huvudområde.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Koordinator Jevgenija Gehsbarga

master@ires.uu.se

018-471 16 30

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)

Gamla Torget 3, plan 3

Box 514, 751 20 Uppsala

018-471 16 97

Programstart och registrering

Information till antagna
När du blivit antagen till masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. När du aktiverat ditt konto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på de kurser som går första terminen på programmet. Observera att registreringen för flera av institutionens kurser stänger ett tag innan terminen startar och det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för dig. Vi rekommenderar därför att du aktiverar ditt studentkonto och registrerar dig så snart möjligt efter andra antagningsbeskedet. Du hittar mer information om kursregistrering på https://www.uu.se/student. Om du har frågor om kursregistrering kontakta institutionen på mejladress info@im.uu.se.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till info@im.uu.se senast registreringsdeadline och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med terminsstart.

Information till reserver
Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02