Samhällsplaneringsprogram 2021/2022

Bild för Samhällsplaneringsprogram 2021/2022
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Det moderna samhället behöver samhällsplanerare. Aktuella områden är exempelvis näringsliv, miljö, klimatanpassning, trafik, bostäder, städer, regional utveckling samt frågor om globalisering. Individen möter samhällets planering i olika roller; som man eller kvinna, förälder, barn, pensionär, och har i allmänna val möjlighet att påverka den politiska inriktningen på samhällets planering. Planering handlar om att skapa förutsättningar för utveckling och att balansera motstridiga intressen.

Om programmet

Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle. Samhällsplanerare återfinns i allt från statlig förvaltning, kommuner, länsstyrelser och andra regionala myndighetsorgan till privata företag och nationella som internationella organisationer. Samhällsplaneringsprogrammet utvecklar din förmåga att identifiera och förstå samhällets kontinuerliga behov av utveckling, men också din förmåga att samordna olika samhällsintressen och att ta initiativ till nödvändiga förändringar.

Samhällsplaneringsprogrammet har sin bas i ämnena samhällsgeografi, statsvetenskap och sociologi, ämnen med tydlig anknytning till samhällsplaneringens teori och praktik. Kurser i juridik, geografiska informationssystem (GIS) och statistik kompletterar dessa basämnen.

Efter de obligatoriska programkurserna, där du lär dig ett samhällsvetenskapligt arbetssätt, metodik och teoretisk förståelse av samhällsplaneringen, kan du inom programmets ram välja att fördjupa dig inom dessa eller andra ämnen.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med samhällsgeografi som huvudområde.

Upplägg

Samhällsplaneringsprogrammet, 180 högskolepoäng (hp), är en treårig utbildning och inleds med en introduktionstermin. Kursen ger en orientering om samhällsplaneringens förutsättningar och dess roll i samhällsbygget.

Den som med godkänt resultat genomgått introduktionsterminen kan räkna den som en A-kurs, 30 hp, i ämnena samhällsgeografi, statskunskap och sociologi.

Efter den första terminen följer tre terminer med obligatoriska programkurser. Dessa kurser är inriktade mot studier i statistik, GIS (Geografiska informationssystem), regionala och lokala utvecklingsstrategier, juridik samt metod och planeringsteori. Inom de obligatoriska 120 hp ingår också ett examensarbete i samhällsgeografi (C-uppsats).

Fram till period två i termin fyra har du alltså 75 hp i samhällsgeografi.

De återstående två terminernas studier på programmet är förhållandevis fria. Du kan välja att till exempel fortsätta med studier i statskunskap eller sociologi, göra praktik, fördjupa kunskaperna i statistik eller ekonomiämnena eller studera andra ämnen relevanta för ett arbete inom samhällsplaneringsfältet. Det kan vara till exempel juridik, konstvetenskap samt kurser inom fältet miljö, hållbar utveckling, etcetera.

Kurser inom programmet

Termin 1
Planering, befolkning och politik, 15 hp
Hållbar utveckling och globalisering, 15 hp

Termin 2 och 3
Geografiska informationssystem i samhällsplaneringen, 15 hp
Statistik för samhällsplanerare, 15 hp
Metod och analys, 7,5 hp
Planering i idé och praktik, 7,5 hp
Fastighetsrätt för samhällsplanerare, 15 hp

Termin 4
Regionala och lokala utvecklingsstrategier, 15 hp
Uppsats i samhällsgeografi med planeringsinriktning, 15 hp

Termin 5 och 6
Valfria studier eller praktik

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. De undervisningsformer du möter är av olika karaktär. Normalt sett består undervisningen av föreläsningar, seminarier och andra övningar i grupper av olika storlek. Författande av PM (skriftlig inlämningsuppgift) och uppsatser samt diskussion av dessa i seminariegrupper, är en viktig del av utbildningen. Obligatoriska undervisningsmoment ingår i de flesta kurser.I dessa krävs aktivt deltagande av studenterna.

All undervisning bygger på sammanhållna studentgrupper med heltidsstuderande. I vissa kurser ingår också exkursioner och fältmoment där vistelse utanför campusmiljön vid Uppsala universitet från någon dag till uppåt en vecka är ett viktigt inslag.

Väljer du att göra praktik möter du andra undervisningsformer. Praktiken syftar till att du som studerande ska träna dig i att använda förvärvade kunskaper i arbetsuppgifter på en arbetsplats. Du får då möjlighet att utveckla din förmåga att arbeta självständigt och i samverkan med andra.

Målet är att ge dig en uppfattning om framtida möjligheter på arbetsmarknaden samt tillfälle att bygga upp ett personligt kontaktnät. De arbetsplatsförlagda studierna kan genomföras vid myndigheter, organisationer eller företag.

Praktik kan endast ske på en arbetsplats som berörd institution har godkänt. Kursen omfattar en hel eller halv termin och fullgörs normalt under terminstid.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga dina studier utomlands, i första hand under termin fyra och fem. Uppsala universitet har utbytesprogram med ett stort antal lärosäten i olika länder i hela världen och du kan få hjälp med att hitta kurser som passar dig och som kan tillgodoräknas i examen.

Karriär

Samhällsplaneringsprogrammet har en tydlig inriktning mot att ge dig som student en utbildning som leder till arbeten inom det breda fältet samhällsplanering, både inom Sverige och internationellt. Genom valet av kurser och fördjupning kan du också inrikta dig mot speciella samhällsplaneringsområden.

Samhällsplanerare återfinns i allt från statlig förvaltning, kommuner, länsstyrelser och andra regionala myndighetsorgan till privata företag och nationella som internationella organisationer.

Efter examen från programmet kan du också fortsätta dina studier på avancerad nivå (masterutbildning).

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Samhällsplaneringsprogram

180 HP

VT22 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-10-15

Anmälningskod: UU-P7251 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Peeter Maandi

peeter.maandi@kultgeog.uu.se

018-471 63 57

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02