Masterprogram i statistik 2019/2020

Bild för Masterprogram i statistik 2019/2020
Anmälan

Masterutbildningen i statistik vid Uppsala universitet ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom bland annat ekonometri, psykometri och biostatistik. Detta ger mycket goda färdigheter att kritiskt analysera och tolka data från olika tillämpningsområden. Efter avlagd examen från masterutbildningen i statistik är du väl förberedd och eftertraktad för arbeten både inom privat och offentlig verksamhet samt även förberedd för forskarutbildning.

Statistik används dagligen inom alla områden i samhället och statistik som vetenskap innefattar studerandet av metoder som används för att dra slutsatser om svårlösta problem.

Exempel på frågor som kan besvaras med statistiska metoder är: Vad är effekten av ny medicinsk behandling och hur stark är denna effekt? Vem kommer vinna nästa val och med hur mycket? Hur många är arbetslösa? Vilka åtgärder påverkar arbetslösheten och hur mycket? Kommer Riksbankens reporänta gå upp eller ner inom en viss tidsperiod? Som statistiker jobbar du i regel nära ämneskunniga inom en rad olika områden och statistikerns roll är att ha kunskap om hur data samlas in, analyseras och tolkas.

I arbetet som statistiker ingår även metodutveckling som består i att förbättra existerande eller utveckla nya metoder. Med en masterutbildning i statistik får du en god bas för att kunna arbeta med ovanstående arbetsuppgifter.

Om programmet

Statistik är både en formell vetenskap och en praktisk metod och båda aspekterna är beaktade i utbildningen.

Målet för masterutbildningen i statistik är att väl förbereda dig för kvalificerade arbetsuppgifter samt för fortsatta forskarutbildningsstudier. Utbildningen inleds med kurserna Linjär algebra med inriktning mot statistik och Statistisk programmering i R. Dessa kurser syftar till att ge studenten färdigheter i matematik och programmering som är nödvändiga för studier på masterprogrammet. Sedan följer kurserna Sannolikhetslära och Inferensteori. Dessa ska befästa och fördjupa den teoretiska förståelsen för slumpmässighet och hur man drar slutsatser från data som innehåller slumpmässig variation.

De teoretiskt inriktade kurserna ska ge en stabil grund i grundläggande statistisk teori som sedan används i de mer tillämpade kurserna.

I de tillämpade kurserna kommer du att lära dig använda statistiska metoder för att hantera verkliga och viktiga problem. I kurserna erhålls färdighet i att samla in, bearbeta och analysera data samt tolka och presentera resultat och empiriska modeller. Här finns det viss möjlighet att välja inriktning efter intresse eftersom kurserna spänner över flera områden såsom biostatistik, ekonometri och strukturella ekvationsmodeller.

Exempel på kurser som kan ges är:

  • Ekonometri
  • Generaliserade linjära modeller
  • Icke-parametriska metoder
  • Maskininlärning
  • Multivariata metoder
  • Statistisk programmering i R
  • Strukturella ekvationsmodeller
  • Tidsserieekonometri
  • Upprepade mätningar
  • Överlevnadsanalys
Exempelvis behandlar kursen Ekonometri statistiska metoder för analyserandet av ekonomiska data och skattandet av teoretiska ekonomiska modeller. Utifrån denna analys kan relevanta frågeställningar besvaras, vad är effekten av en skatteförändring, vad är avkastningen på utbildning etcetera.

I kursen Överlevnadsanalys får du lära dig hur du ska uppskatta effekten av en ny medicin på patientens överlevnadstid. Dessa metoder är för övrigt samma som används för att se på effekterna av arbetsmarknadspolitiska åtgärder på hur länge en person är arbetslös. Det är ett bra exempel på hur generella och användbara statistiska metoder är.

Alla kurser erbjuds inte varje år.

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier, 120 högskolepoäng (hp) och är normalt uppbyggt av kurser om 7,5 hp som ges parallellt på halvfart.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med statistik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

De tre första terminernas studier består dels av baskurser som Sannolikhetslära, Inferensteori och Programmering. Parallellt med dessa kurser erbjuds mer tillämpade kurser som Multivariat analys, Ekonometrisk teori och metodik, Tidsserieekonometri, Strukturella ekvationsmodeller, Generaliserade linjära modeller samt kurser inom biostatistikområdet.

Fjärde terminen skrivs en uppsats om 30 högskolepoäng (hp).

Om undervisningen

Masterprogrammet i statistik är en internationell utbildning på engelska, med undervisning huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och handledning med . Examination av kurserna sker i form av skriftliga tentamina, uppdrag och seminarier. Programmet ges i Uppsala.

Programmet kräver en högre grad av intellektuell mognad och djupare insikter i ämnets komplexitet, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter och att självständigt formulera och lösa problem, vilket också kommer till nytta i ett avslutande examensarbete.

Under programmet får du också möjlighet att läsa en termin med handledd utbildning hos en offentlig myndighet, organisation eller ett företag som kan ge dig värdefull erfarenhet inför din valda specialisering och framtida karriärplaner. Praktikperioden omfattar 30 hp.

Karriär

Masterprogrammet i statistik förbereder dig för en framgångsrik karriär både nationellt och internationellt. Statistiker är efterfrågade på arbetsmarknaden och genom sin metodologiska bredd ger masterprogrammet i statistik dig mycket goda möjligheter till anställning inom en rad olika områden, både inom privat och offentlig verksamhet. Bland privata aktörer återfinns ofta tjänster för statistiker inom den finansiella sektorn (exempelvis banker och försäkringsbolag), biomedicinska företag, marknadsundersökningsföretag, opinionsinstitut och intresseorganisationer.

Kvalificerade statistiker inom den offentliga sektorn jobbar ofta som analytiker och utredare. Det är också vanligt att som statistiker arbeta vid forskningsinstitutioner.

Utbildningen ger även behörighet för forskarutbildning i statistik.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i statistik

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2241 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp statistik eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, särskilt i nationalekonomi och statistik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Katrin Kraus

katrin.kraus@statistik.uu.se

Thommy Perlinger

thommy.perlinger@statistik.uu.se

018-471 51 52

Statistiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Box 513, 751 20 Uppsala

018-471 10 10

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.