Masterprogram i statistik 2021/2022

Bild för Masterprogram i statistik 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i statistik vid Uppsala universitet ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom bland annat ekonometri, psykometri och biostatistik. Detta ger mycket goda färdigheter att kritiskt analysera och tolka data från olika tillämpningsområden. Efter avlagd examen från masterutbildningen i statistik är du väl förberedd och eftertraktad för arbeten både inom privat och offentlig verksamhet samt även förberedd för forskarutbildning.

Om programmet

Statistik används dagligen inom alla områden i samhället och statistik som vetenskap innefattar studerandet av metoder som används för att dra slutsatser om svårlösta problem. Statistik är både en formell vetenskap och en praktisk metod och båda aspekterna är beaktade i utbildningen. Målet för masterutbildningen i statistik är att väl förbereda dig för kvalificerade arbetsuppgifter samt för fortsatta forskarutbildningsstudier.

Exempel på frågor som kan besvaras med statistiska metoder är:

 • Vad är effekten av ny medicinsk behandling och hur stark är denna effekt?
 • Vem kommer vinna nästa val och med hur mycket?
 • Hur många är arbetslösa?
 • Vilka åtgärder påverkar arbetslösheten och hur mycket?
 • Kommer Riksbankens reporänta gå upp eller ner inom en viss tidsperiod?
Med en masterutbildning i statistik får du en god bas för att kunna arbeta med ovanstående arbetsuppgifter.

De teoretiskt inriktade kurserna på programmet ska ge en stabil grund i grundläggande statistisk teori som sedan används i de mer tillämpade kurserna. I de tillämpade kurserna kommer du att lära dig använda statistiska metoder för att hantera verkliga och viktiga problem. I kurserna erhålls färdighet i att samla in, bearbeta och analysera data samt tolka och presentera resultat och empiriska modeller. Här finns det viss möjlighet att välja inriktning efter intresse eftersom kurserna spänner över flera områden såsom biostatistik, ekonometri och strukturella ekvationsmodeller.

Progressionen på programmet innebär en högre grad av intellektuell mognad och djupare insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter och att självständigt formulera och lösa problem, kommer till nytta i ett avslutande examensarbete.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med statistik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier och är normalt uppbyggt av kurser om 7,5 hp som ges parallellt på halvfart. Alla kurser erbjuds inte varje år.

Utbildningen inleds med kurserna Linjär algebra med inriktning mot statistik och Statistisk programmering i R. Dessa kurser syftar till att ge dig färdigheter i matematik och programmering som är nödvändiga för studier på masterprogrammet. Sedan följer kurserna Sannolikhetslära och Inferensteori. Dessa ska befästa och fördjupa den teoretiska förståelsen för slumpmässighet och hur man drar slutsatser från data som innehåller slumpmässig variation.

Parallellt med dessa kurser erbjuds mer tillämpade kurser som Multivariat statistisk teori och metodik, Avancerad ekonometri, Tidsserieekonometri, Strukturella ekvationsmodeller, Generaliserade linjära modeller samt kurser inom biostatistikområdet.

Här finns det viss möjlighet att välja inriktning efter intresse eftersom kurserna spänner över flera områden såsom biostatistik, ekonometri och strukturella ekvationsmodeller.

Exempel på kurser som kan ges är:

 • Ekonometri
 • Generaliserade linjära modeller
 • Icke-parametriska metoder
 • Maskininlärning
 • Multivariata metoder
 • Statistisk programmering i R
 • Strukturella ekvationsmodeller
 • Tidsserieekonometri
 • Upprepade mätningar
 • Överlevnadsanalys
Exempelvis behandlar kursen Avancerad ekonometri statistiska metoder för analyserandet av ekonomiska data och skattandet av teoretiska ekonomiska modeller. Utifrån denna analys kan relevanta frågeställningar besvaras, vad är effekten av en skatteförändring, vad är avkastningen på utbildning etcetera.

Fjärde och sista terminen skrivs en uppsats om 30 hp. Det är inte ovanligt att uppsatsen skrivs i samarbete med ett företag eller en offentlig myndighet.

Om undervisningen

Masterprogrammet i statistik är en internationell utbildning på engelska, med undervisning huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Examination av kurserna sker i form av skriftliga tentamina, uppdrag och seminarier. Programmet ges i Uppsala.

Under programmet får du också möjlighet att läsa en termin med handledd utbildning hos en offentlig myndighet, organisation eller ett företag som kan ge dig värdefull erfarenhet inför din valda specialisering och framtida karriärplaner. Praktikperioden omfattar 30 hp.

Karriär

Masterprogrammet i statistik förbereder dig för en framgångsrik karriär både nationellt och internationellt. Som statistiker jobbar du i regel nära ämneskunniga inom en rad olika områden och statistikerns roll är att ha kunskap om hur data samlas in, analyseras och tolkas. Statistiker är efterfrågade på arbetsmarknaden och genom sin metodologiska bredd ger masterprogrammet i statistik dig mycket goda möjligheter till anställning inom en rad olika områden, både inom privat och offentlig verksamhet.

I arbetet som statistiker ingår även metodutveckling som består i att förbättra existerande eller utveckla nya metoder.

Bland privata aktörer återfinns ofta tjänster för statistiker inom den finansiella sektorn (exempelvis banker och försäkringsbolag), biomedicinska företag, marknadsundersökningsföretag, opinionsinstitut och intresseorganisationer. Kvalificerade statistiker inom den offentliga sektorn jobbar ofta som analytiker och utredare.

Med en masterexamen i statistik är det också möjligt att arbeta vid forskningsinstitutioner som en expert som hjälper forskare med metodologiska frågor. Med examen blir du också behörig för doktorandstudier vilket öppnar upp möjligheten till en akademisk karriär som forskare i statistik.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i statistik

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P2241 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp statistik eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, särskilt i nationalekonomi och statistik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Mattias Nordin

mattias.nordin@statistik.uu.se

Thommy Perlinger

thommy.perlinger@statistik.uu.se

018-471 51 52

Statistiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Box 513, 751 20 Uppsala

018-471 10 10

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02