Miljötoxikologi - Masterprogram i biologi

Läsåret 2022/2023

Bild för Miljötoxikologi - Masterprogram i biologi 2022/2023
Anmälan

Är du intresserad av hur kemikalier påverkar människa och miljö och hur faror och risker med kemikalier bedöms? I så fall är inriktningen miljötoxikologi i masterprogrammet i biologi den rätta inriktningen för dig. Efter utbildningen kan du antingen jobba som miljötoxikolog - till exempel på något konsultföretag, på någon statlig myndighet, eller inom miljöförvaltningar på kommuner - eller satsa på forskning inom toxikologi eller ekotoxikologi.

Om programmet

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. Vi ger dig också förslag på en genomtänkt studiegång.

Inriktningen miljötoxikologi på masterprogrammet i biologi täcker hela kedjan av kemikaliers effekter på naturen, från biokemiska processer i cellen, via fysiologiska effekter på organ och individer till populations- och ekosystemeffekter. Utbildningen har starka tillämpade aspekter inom till exempel riskbedömning, miljökonsekvensbeskrivning och kemikalieprövning.

Med dina tidigare kunskaper i kemi och djurfysiologi kan du förklara miljötoxikologiska frågeställningar på flera nivåer och känna igen och tolka kemikaliers effekter på människor och miljö - detta är fokus i denna inriktning inom masterprogrammet i biologi.

Under utbildningen kommer du att

  • få en förståelse för hur kemikalier kan påverka människor och djurliv, samt hur kemiska faror och risker identifieras
  • studera väsentliga tillämpade aspekter inom riskbedömning och testning av kemikalier
  • täcka hela kedjan av kemikaliepåverkan på naturen - förekomst, spridning och effekt.

Efter dina studier kan du arbeta som miljötoxikolog inom ett företag eller statligmyndighet. Du kan också fortsätta studera mot en doktorsexamen inom toxikologi eller miljötoxikologi.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Goda kunskaper i kemi och djurfysiologi är väsentliga. Den första terminens studier inleds vanligen med startkursen Toxikologi D, men studenter med goda toxikologiska kunskaper från tidigare studier kan lämpligen läsa Limnologi D eller Ekologi D. Alla dessa startkurser innehåller en allmän introduktion till masterprogrammet i biologi. Sedan väljer du bland våra rekommenderade kurser efter din individuella studieplan som du sätter samman under startkursen.

Den andra kursen under första terminen är Ekotoxikologi och den tar bland annat upp kemikaliers förekomst, spridning och negativa effekter i miljön. Under kursen får du genomföra några självständiga projekt för att bekanta dig med de arbetsuppgifter och frågeställningar du kan komma att jobba med som yrkesverksam miljötoxikolog. Några av projekten handlar om miljöriskbedömning.

Svenskspråkiga studenter har möjlighet att som första kurs under den andra terminen läsa Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare. För dig som ser fram emot att jobba som miljötoxikolog inom offentlig förvaltning (kommun eller länsstyrelse) eller på ett privat miljökonsultföretag är kunskaper inom såväl miljörätt som miljökonsekvensbeskrivning (MKB) mycket viktiga och i en del fall en förutsättning för en anställning.

Studenter som vill ha fördjupad förståelse för molekylära och fysiologiska samband och de som siktar mot doktorandstudier kan med fördel läsa någon kurs inom molekylär biologi, neurovetenskap eller immunologi.

Under sista perioden på det första året läser du kursen Toxikologi och riskbedömning. Kursen ger dig möjlighet till fördjupad kunskap inom väsentliga delar av toxikologin och en stabil grund vad gäller hälsoriskbedömning. Sådana kunskaper kommer du att ha stor nytta av om du till exempel tänker dig jobb på någon myndighet eller inom kemi- och läkemedelsindustrin.

Under andra året kan du läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorand­utbildning.

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Specialiseringen i miljötoxikologi leder fram till en spetskompetens som blivit starkt efterfrågad till följd av EU:s kemikalielagstiftning (REACH). Även EU:s vattendirektiv (Water framework directive, WFD) har skapat en ökad efterfrågan på miljötoxikologisk kompetens.

Kemikalieriskbedömare och miljötoxikologer är företrädda inom stora delar av samhället; olika myndigheter och offentliga förvaltningar (till exempel Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, miljöenheter på kommuner och länsstyrelser) och privata företag inom miljöområdet (till exempel IVL Svenska Miljöinstitutet, SWECO, Golder Associates).

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Du fyller även i ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se med din anmälan.

Miljötoxikologi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 januari 2022

Anmälningskod: UU-M1137 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Studieavgiftsskyldiga studenter och avgiftsbefriade studenter antas på samma grunder men i olika urvalsgrupper.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programansvarig Richard Svanbäck

master@ibg.uu.se

018-471 29 38

Frågor om antagning: Fredrik Sundström

master@ibg.uu.se

018-471 41 38

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02