Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap 2021/2022
Anmälan

Datorsimuleringar av komplexa problem och hantering av stora data mängder spelar idag en nyckelroll i vetenskapliga undersökningar och ingenjörsarbete. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap breddar och fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskap eller teknik med inriktning mot datorer, stora datamängder, datorsimuleringar och matematiska modeller. Du lär dig tillämpa beräkningsmetoder, programmering och programvara, samt matematiska och statistiska modeller inom ditt speciella intresseområde.

Om programmet

Stort eller litet, på makro- eller mikronivå - idag studeras olika fenomen på datorskärmen. För att kunna använda, utveckla och tillämpa datorsimuleringar inom ett visst ämnesområde krävs en god bakgrund inte bara i själva ämnesområdet som till exempel biologi, kemi eller fysik, utan också i beräkningsmetoder, avancerade datorer, programvara, algoritmer, programmering och statistiska och matematiska modeller. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap ger dig dessa kunskaper.

Under utbildningen kommer du att

 • ha möjlighet att skräddarsy din egen utbildning genom att välja mellan de fem rekommenderade kurs spåren inom programmet
 • lära dig tillämpa beräkningsmetoder, modeller och programvara inom det fokusområde du är intresserad av.
Tillämpad beräkningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält där frågeställningar inom exempelvis kemi, biologi, fysik, finans och geovetenskap studeras genom att man med hjälp av avancerade datorer och programvara utför numeriska simuleringar baserade på matematiska och statistiska metoder.

Utbildningen innehåller valbara delar och du kan på detta sätt anpassa dina studier så att de passar ihop med dina intressen och din tidigare utbildning. Du kan välja mellan fem rekommenderade spår med utvalda kurspaket eller med hjälp av studievägledare sätta samman en egen studieplan. De fem spåren är:
 • numerisk och matematisk modellering
 • beräkningsfysik
 • beräkningskemi
 • beräkningsmetoder för finansiella modeller
 • data engineering.
Relaterade program
Datavetenskap
Tillämpad matematik och statistik

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Du kan välja att följa ett av de fem rekommenderade spåren eller så kan du sätta upp en egen studieplan med hjälp av studievägledare. Kurserna som du läser kommer då att bero på dina individuella val.

De fem olika spåren innehåller ett utvalt kurspaket som ger en specialisering inom det specifika fältet och dessa är:

 • Numerisk och matematisk modellering. Här får du kunskap om hur olika matematiska modeller fungerar och hur du kan beräkna lösningarna med numeriska beräkningsmetoder.
 • Beräkningsfysik. Här får du kunskap om hur man tillämpar beräkningsvetenskapliga metoder inom problem i fysiken samtidigt som du fördjupar dig inom något område i fysiken som till exempel fluidmekanik.
 • Beräkningskemi. Här får du kunskap om hur man tillämpar beräkningsvetenskapliga metoder för matematiska modeller inom kemin samtidigt som du fördjupar dig inom något område i kemin som till exempel molekyldynamik.
 • Beräkningsmetoder för finansiella modeller. Här får du kunskap om hur man tillämpar beräkningsvetenskapliga metoder inom finansiell matematik samtidigt som du fördjupar dina kunskaper för finansiella modeller inom till exempel aktie- och optionsmarknaden.
 • Data engineering. Här får du kunskap om hur man konstruerar system för att hantera och utvinna information från mycket stora datamängder med hjälp av till exempel molnberäkningar, distribuerade system för storskalig dataanalys och metoder inom till exempel databasteknik.
Varje spår har en rekommenderad studiegång men det exakta kursinnehållet inom varje spår beror på din specifika bakgrund med dina tidigare kurser och sätts samman i samråd med studievägledare.

Efter slutfört program måste minst 30 hp vara kurser inom området tillämpad beräkningsvetenskap och minst 30 hp vara kurser inom något av områdena kemi, biologi, fysik, geovetenskap, datavetenskap eller matematik.

Kurser inom programmet

Se fullständig studieplan för programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, projektarbeten och inlämningsuppgifter. Pedagogiken är studentcentrerad och lägger stor vikt på aktiverande undervisningsformer som bygger upp praktiska färdigheter som du kommer att ha direkt nytta av i arbetslivet.

Undervisningen är på engelska och bedrivs i nära anslutning till aktuell forskning. Förutom examensarbetet som pågår hela sista terminen så ingår en större projektkurs i programmet. I denna kurs tillämpas färdigheterna i beräkningsvetenskap på ett verkligt problem med ursprung i akademin eller näringslivet samtidigt som kursen ger övning i projektarbete. Programmet ges i Uppsala.

Karriär

Idag spelar numeriska simuleringar med datorer, baserade på matematiska och statistiska modeller, en nyckelroll inom naturvetenskap och teknik. Försök och simuleringar skapar enorma datamängder, och metoder för att dra slutsatser ur dessa blir allt vanligare. Det är ett sätt att söka ny kunskap och nya produkter.

Inom industrin, liksom inom teknisk och naturvetenskaplig forskning har datorberäkningar blivit ett viktigt verktyg. I vissa fall som ett komplement till experiment och i andra fall finns ingen möjlighet att göra experiment, utan man är helt hänvisad till beräkningar. För industrin är beräkningar attraktiva därför att man i många fall kan göra sådana snabbare än experiment och till lägre kostnad, det är mer kostnadseffektivt!

Datorsimuleringar kan utföras inom en mängd områden som till exempel för väderprognoser, design av läkemedel, virtuella krocktester av bilar eller studier av klimatförändringar. Datorsimuleringar spelar en central roll för ökad förståelse och produktutveckling inom dessa områden.

Användningen av verktyg baserade på datorberäkningar och simuleringar ökar idag kraftigt inom företag av olika storlek och inom många olika branscher. Det kan till exempel gälla att bestämma prestanda och andra egenskaper för processer och produkter eller att optimera design och kvalitet.

Programmets tvärvetenskapliga innehåll ger dig en unik kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Det finns ett ökande behov av kvalificerad arbetskraft som kan kombinera naturvetenskapliga kunskaper med matematisk modellering och färdigheter i att använda moderna beräkningsvetenskapliga verktyg samt har goda kunskaper inom programmering av avancerade datorsystem. Denna kombination är viktig och det förväntas en snabbt ökande efterfrågan på nyutbildade med denna kombination av kunskaper. Det gäller både på den svenska och den internationella arbetsmarknaden.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1311 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med matematik, datavetenskap eller annat tekniskt-naturvetenskapligt ämne som huvudområde. 30 hp matematik, 5 hp numeriska metoder och 5 hp programmering

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledare Liselott Dominicus

studievagledare@it.uu.se

Institutionen för informationsteknologi

Lägerhyddsvägen 2, Uppsala

Box 337, 751 05 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02