Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Läsåret 2022/2023

Vill du vara med och leda arbetet med energiomställning för ett mer hållbart samhälle? Då är kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap rätt för dig. I ett hållbart förändringsarbete behövs ledarskap med förståelse för de sociala, tekniska, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna och möjligheterna. Denna tvärvetenskapliga utbildning tränar dig att förstå, och kombinera kunskap från, olika ämnen för att kunna hantera komplexa frågeställningar om energi, omställningsprocesser och hållbarhet.

Programmet ges vid Campus Gotland i Visby, som erbjuder en studiemiljö med en profilering mot hållbarhet.

Om programmet

​Kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap är utformat för att ge dig ett helhetsperspektiv med bred kunskap och förståelse för olika utmaningar och möjliga tillvägagångssätt i omställningsarbetet. Genom tyngdpunkt i natur-, teknik- och samhällsvetenskap studeras exempelvis tekniska lösningar, miljöpåverkan, samt politiska och ekonomiska policys och styrmedel.

Utbildningen behandlar även sociala perspektiv som deltagande och förändringsledarskap, vilka är nödvändiga i arbetet för långsiktig hållbarhet både globalt och lokalt. Detta innebär ett stort fokus på förnybar energi och energieffektivisering och hänsyn till hållbarhetsmålen. I denna process finns ett stort behov av människor med tvärvetenskapliga kunskaper som kan kommunicera och samarbeta med olika aktörer över ämnesgränser.

Här övas du att kritiskt analysera och utvärdera olika tillvägagångssätt utifrån olika perspektiv, bland annat genom en aktiv studentmedverkan. Detta förbereder dig för samarbete med olika experter och intressegrupper, exempelvis ingenjörer, planerare, ekonomer och miljövetare. På så vis får du en god grund inför en framtida karriär, där du kommer att hantera dagens och morgondagens utmaningar och frågeställningar i omställningsarbetet.

Studentprofil
Du som söker det här programmet har ett intresse av energi- och hållbarhetsfrågor och vill delta i arbetet för att åstadkomma förändring i samhället. Du är säkert också nyfiken på att utforska olika perspektiv och tycker att ledarrollen verkar spännande.

Du kommer att studera tillsammans med studenter från olika länder och med olika bakgrund. Denna mångfald gynnar utbildningens tvärvetenskapliga och internationella karaktär. Studentgruppen består av en relativt liten klass, vilket underlättar ett aktivt lärande. Du som student deltar engagerat i lärandeprocessen och du är beredd att träna dig i att kommunicera, lyssna aktivt och arbeta i grupp (till exempel rollspel och projektarbete) och i samverkan med olika aktörer i samhället.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med hållbar energiomställning som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sofi Koch
Från: Stockholm
Läser: Kandidatprogrammet i energiomställning – hållbarhet och ledarskap

Varför valde du den här utbildningen?
– Den verkade intressant, nytänkande och aktuell globalt sett. Med många möjligheter att arbeta både nationellt eller internationellt med arbetsuppgifter som gör nytta för klimatpåverkan. Det som lockade allra mest var chansen att få vara en del av arbetet att minska energirelaterade koldioxidutsläpp och därmed minska klimatförändringarna.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Absolut, och mer där till! Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig i starten men är väldigt nöjd med den höga kvaliteten på kursinnehållet och även det höga engagemanget från våra lärare.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– För mig har det varit att studera ett internationellt program där ens klasskamrater är av olika nationalitet. Det skapar mångfaldiga klasser, vilket jag tycker väldigt mycket om! Också att få lära sig om andra länder och städers energisystem och vad de har för planer för sina framtida energisystem har varit väldigt intressant. Det finns många olika lösningar, vilket gör det intressant att se alla kreativa och smarta sätt som folk tacklar energiproblematik på.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Första tiden var spännande. Det var mycket som hände på och runt campus, med många intryck att ta in och människor att lära känna. Var lite nervöst först, men har lärt känna underbara människor via min klass, via lamningen (Gotländska namnet på nollningen som arrangeras av studentkåren Rindi för alla nya studenter) och via de som jag delar boende med.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Jag tycker att den är väldigt bra. Klasserna är inte allt för stora, så man lär känna alla i sin årskurs. I vår klass trivs vi bra ihop och stöttar varandra i de utmaningar vi möter.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet - Campus Gotland?
– Dels att bo i en medeltidsstad på en så vacker plats som Gotland, dels att det finns många internationella program som lockar studenter från hela världen och dels att det är en hög nivå på den utbildningskvalitet som medföljer Uppsala universitet.

Vad har varit mest utmanande?
– För mig var det mest utmanande att hitta tillbaka till studielivet, eftersom jag jobbade några år mellan studierna. Det var stressigt i starten att hitta rätt studieteknik och balans, men efter att ha fått tips från kurskamrater och lärare så kunde jag testa mig fram till en studieteknik som passade mig.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att skapa en så bred kunskap som möjligt så att jag har rätt kompetens för framtida utmaningar och även för att kunna ta tillvara på de arbetsmöjligheter som intresserar mig mest.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Hörnan bredvid Norrport där man kan sitta på muren och se solen gå ned vid horisonten.

Vad gillar du att göra på fritiden?
– Jag älskar att spendera tid i klättersilon som ligger bredvid campus. För mig är klättring ett kul sätt att aktivera kroppen och samtidigt hjälpsamt för att varva ned från stress och studier.

Vad hoppas du att du gör om 5 år?
– Jag vill testa på olika yrken, men huvudmålet är att arbeta med strategi och planering för småskaliga eller storskaliga energisystem.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet rymmer kurser inom tre områden. Utöver kurser i huvudområdet hållbar energiomställning ingår kurser i miljövetenskap och industriell teknik med fokus på ledarskap. Dessa kan senare utgöra biområden i examen.

År 1
Programmet inleds med kurser som utformats för att ge dig en bred förståelse för området hållbar energiomställning. Fokus ligger på energi och energisystem och hållbarhetens tre dimensioner - den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Studier av projekt och ledarskap liksom vetenskapliga metoder introduceras tidigt för att sedan kunna tillämpas genom hela programmet.

Dessutom ges även en kurs där miljö- och klimatförändringar behandlas närmare - vilka är drivande faktorer för omställningen. I huvudområdet hållbar energiomställning, fördjupas dina kunskaper genom studier av energiomvandling och energianvändning ur ett långsiktigt energisystemperspektiv vilket ger en grund för att utforska de tekniska möjligheterna.

År 2
Under år två kommer du att utveckla dina färdigheter att förstå, analysera och hantera en hållbar energiomställning med ett tvärvetenskapligt angrepp. Dina kunskaper om förändringsarbete mot ett hållbart samhälle breddas genom kurser i biområdet miljövetenskap som ger perspektiv på samhällsplanering och miljörättvisa samt miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Här ges även en kurs om samhällsförändring, ledarskap och deltagande samt en kurs om drivkrafter och tekniska möjligheter för en hållbar energiomställning.

Vidare ges en kurs om företagens ansvar för en hållbar utveckling på energiområdet behandlas i en kurs med fokus på vanligt förekommande begrepp och verktyg som "corporate social responsibility" (CSR), livscykelanalys (LCA) och etiskt ledarskap. Terminen avslutas med att du får använda dina breddade kunskaper i en projektkurs om energisystem och ledarskap för att träna dig för din (framtida) roll som ledare.

År 3
Under din femte termin, på år tre, kan du utifrån eget intresse välja mellan olika kurser vid Uppsala universitet, eller genom utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet. Om du själv ordnar en praktikplats vid en relevant arbetsgivare finns också möjlighet att genomföra en praktikkurs.

Under programmets sista termin ges en fördjupad kurs i vetenskaplig metod samt en tvärvetenskaplig projektkurs. I den senare genomförs ett projektarbete i samarbete med studenter från andra program samt med representanter från samhälle och näringsliv. Målet är att bidra med kunskaper och värdera lösningar på verkliga energirelaterade utmaningar. Dessa kurser förbereder dig inför det avslutande självständiga arbetet (kandidatuppsats) på 15 hp, vilket ska skrivas för att bidra till forskning och verksamhet inom fältet hållbar energiomställning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Målsättningen är att du som student ska förberedas för att hantera utmaningar i arbetet med en hållbar en energiomställning. Därför är programmet utformat på ett sätt som kombinerar teoretiska och praktiska studier. Övningar i både skriftliga och muntliga kommunikativa färdigheter, samt ömsesidigt lärande i studentgrupper, är centralt i utbildningen.

Utbildningen som är uppbyggd på två viktiga hörnstenar - aktiv studentmedverkan och tvärvetenskapliga studier - är avsedd att ge dig de färdigheter som du kommer att ha nytta av i din framtida karriär:

 • Aktiv studentmedverkan innebär en rad olika undervisningsmetoder såsom seminarier, olika former av studiegrupper och projektarbeten, rollspel, debatter och gästföreläsningar. På så sätt skapas en aktiv lärandemiljö, där läraren har en delad roll i att ge föreläsningar samt vara handledare, moderator och mentor medan du tränas i engagerat deltagande. Olika former av arbeten i grupp är en central del av undervisningen, då du får träna dina förmågor i kommunikation samt samarbete och ledarskap, som är efterfrågade och högt värderade kompetenser på dagens arbetsmarknad.
 • Genom tvärvetenskapliga studier stimuleras bred förståelse och systemtänkande, vilket gör att du övar kunskaper och förmågor i att kunna hantera komplexa situationer utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare tränas du i kritisk analys som involverar flera perspektiv på olika frågeställningar och tillvägagångssätt. Sådan tvärvetenskaplig kompetens lägger grunden till att kunna förstå och leda arbete som involverar olika samhällsaktörer, experter och intressegrupper. Detta uppnås delvis genom samläsning med studenter i andra program, samt genom regelbundna möten och aktiviteter med representanter från arbetsliv, forskning och andra grupper som deltar i arbetet med energiomställningen.

Under termin fem (tredje året) söker du kurser för fördjupning eller breddning utifrån eget intresse. Du har då också möjligheten att själv ordna utbytesstudier vid ett universitet utomlands eller en praktikplats som kan ge dig värdefulla erfarenheter och kontakter i din framtida karriär.

Examination
Examinering och bedömning kommer att vara anpassade efter kursernas olika innehåll och mål. Det innebär att examinationerna kommer att rymma ett brett register där dina kunskaper och förmågor utvärderas genom olika muntliga och skriftliga former, både enskilt och i grupp.

Språk
Alla kurser i programmet ges på engelska och du kommer att ha studiekamrater från olika delar av världen. På så sätt tränas du för att kunna arbeta och kommunicera världsomspännande.

Uppsala universitet - Campus Gotland
Programmet ges vid Uppsala Universitet på Campus Gotland i Visby. Här får du det bästa av två världar. Det stora universitetets bredd och tyngd inom utbildning och forskning, samt den unika studiemiljön vid ett mindre campus med ett tydligt fokus på hållbarhet.

Karriär

Programmet rekommenderas för dig som har en stark drivkraft att arbeta med utveckling och ledarskap inom den snabbt växande verksamheten kring energiomställning. Arbetstillfällen finns både i nationella och internationella företag (till exempel energibolag, entreprenörer, energibyråer, bostadsbolag, konsultfirmor), organisationer (till exempel NGO:er) och myndigheter på olika nivåer. På arbetsmarknaden finns en mångfald möjligheter på energiområdet, exempelvis som:

 • "omställningspilot" (det vill säga ledare i omställningsarbete)
 • energistrateg
 • konsult
 • projektsamordnare
 • rådgivare (till till exempel politiker och näringslivsaktörer)
 • upphandlare
 • energi- och miljöhandläggare
 • miljökommunikatör
 • hållbarhetsansvarig
Inom alla verksamhetsområden och nivåer i samhället finns ett uttalat behov av kompetens som bygger på en helhetssyn med övergripande förståelse för sammanhangen inom energi- och klimatområdet. Där behövs även mjuka kompetenser för att energiomställningen ska kunna genomföras på ett långsiktigt hållbart sätt, så som att samverka inom organisationer och samhället. Här kan du vara med och fylla en roll som en tvärvetenskapligt skolad omställningspilot eller förändringsagent på energiområdet, med analytisk förmåga och träning i problemlösning och förändringsarbete.

Eftertraktad kompetens i detta arbete är även kunskaper för att kunna förstå olika inblandade expertisområden, liksom förmågor i kommunikation och ledarskap. En internationell utbildning är värdefull i och med dagens globalisering samt att energifrågan beskrivs som komplex och präglad av ett allt mer internationaliserat sammanhang.

Fortsatta studier på avancerad nivå
Programmet ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå i Sverige och utomlands. Vid Uppsala universitet kan du exempelvis fortsätta med studier vid något av följande program:Uttalanden om arbetsmarknaden
Länsstyrelsen: Handläggare vid miljö- och vattenenheten, Lena Kulander:
"Det är ett väldigt stort fokus på energi och klimatfrågor i samhället idag, vilket vi också märker genom uttalade uppdrag till myndigheten. Efterfrågan är därför stor på medarbetare som har övergripande förståelse för sammanhangen inom energi- och klimatområdet. Det är viktigt att de har förmåga att sköta uppdrag som innebär samordning och samverkan med samhällets aktörer på ett smidigt och kreativt sätt."

STandUP for Energy & Vattenfall, Sven-Erik Thor:
"Det är en utmanande uppgift att arbeta med att ställa om ett så stort och viktigt område. För det behövs förändringsledare med en god verbal förmåga. Jag ser en stor potential på arbetsmarknaden inom såväl myndigheter som näringslivet och NGO:er."

Enligt den senaste rapporten från IRENA (International Renewable Energy Agency, 2017) sysselsätter förnybar energi 9,8 miljoner människor i världen. Vidare säger IRENA Director-General Adnan Z. Amin:
"Renewables are directly supporting broader socio-economic objectives, with employment creation increasingly recognised as a central component of the global energy transition. As the scales continue to tip in favour of renewables, we expect that the number of people working in the renewables sector could reach 24 million by 2030, more than offsetting fossil-fuel job losses and becoming a major economic driver around the world."

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1282 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Maria Ljungqvist

studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

0498-10 82 45

För mer information om programmet:

energytransition@geo.uu.se

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02