Geofysik - Masterprogram i fysik

Läsåret 2022/2023

Bild för Geofysik - Masterprogram i fysik 2022/2023
Anmälan

Geofysikinriktningen på masterprogrammet i fysik erbjuder en förståelse för hur planeten jorden fungerar på insidan. Jorden är en dynamisk planet, där aktiva processer formar jorden som den ser ut idag. Jordbävningar och vulkanutbrott är båda exempel på hur dessa processer påverkar både jordens yta och allt som lever på den. Inom geofysiken använder vi fysik på olika sätt för att avbilda jordens inre och bygga modeller som hjälper oss att förstå vår dynamiska planet.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är enligt senaste Shanghai-rankningen en av världens topp-50 fysikinstitutioner och med detta högst rankad i Norden.

Om programmet

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält - från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Hur fungerar jorden egentligen och hur tar vi reda på mer om de processer som formar vår planet? Inom geofysik studerar vi jorden med verktyg och metoder från fysiken. Termen "geofysik" används ofta i vid mening och omfattar då ämnen som meteorologi och fysisk oceanografi. Här använder vi termen i den mer begränsade meningen den fasta jorden.

Om du studerar geofysik vid Uppsala universitet får du möjlighet att kombinera dina fysikkunskaper med resultat från fältmätningar och laboratorieexperiment för att på så sätt fördjupa kunskapen om planeten under våra fötter. Våra studenter, lärare och forskare utgör en mångfacetterad, internationell grupp som har nära kontakter med forskare runt hela världen.

Under utbildningen kommer du att

  • Utforska hur jorden fungerar samt ta reda på mer om de processer som formar vår planet.
  • Ha möjlighet att bidra till minskning av risker från jordbävningar eller hitta naturresurser som vatten, geotermisk energi och mineraler.
  • Skapa din egen profil genom att ersätta kurser från andra discipliner som programmering, geologi, fysik och matematik.
I ämnet geofysik studerar vi de verktyg som används för att undersöka jordens struktur och dynamik på skalor från tusentals kilometer till några få meter. De verktygen består av en mängd metoder som analyserar seismiska vågor, elektromagnetiska vågor, tyngdkrafts- och magnetfält, bergartsfysik och inkluderar även avancerad numerisk modellering. Data samlas in med satellit-, flyg-, båt-, yt- och borrhålsmätningar.

De geofysiska metoderna tillämpas på storskaliga problem som jordens nutida struktur, den plattektoniska utvecklingen genom årmiljonerna, jordbävningar, vulkanutbrott och allmän geologisk utveckling. I mer direkta tillämpningar används geofysiken för att minska riskerna vid jordbävningar, vulkanutbrott och jordskred, för att hitta naturresurser som vatten, mineraler, geotermisk energi och fossila bränslen, och för att övervaka miljörisker, som till exempel förorening av grundvatten. En geofysikers arbetsmarknad är därför väldigt bred och internationell, och inkluderar arbeten inom industri, universitet och myndigheter på olika nivåer, ända upp till internationella samarbetsorgan.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Erina Prastyani

Varför valde du det här programmet, med inriktning på geofysik?
– Jag valde ett program som specialiserar sig inom geofysik eftersom det täcker ett brett spektrum av geovetenskapliga forskningsämnen. Det finns så många intressanta geofysiska forskningsämnen att studera, från tillämpad geofysik och beräkningsgeofysik, till bergfysik, och jag hoppas jag får utforska dem.

Vad är mest intressant med geofysik?
– Det finns fortfarande en hel del saker om vår planet som är oklara, särskilt under jordens yta. Det som gör geofysiken både viktig och intressant är att forskare inte faktiskt behöver vara på plats för att studera ämnet. Geofysiken låter oss studera jorden och vad som finns inuti genom att använda oss av specifika verktyg. Metoder inom geofysisk, som seismologi, gör det möjligt att utforska den outforskade delen av jorden.

Berätta om programmet!
- Masterprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik vid Uppsala universitet erbjuder en möjlighet för studenter att få både laboratorie- och fältarbete. Kursplanen täcker ett brett spektrum av geofysik, från teoretisk till praktisk. Det ger också studenterna en chans att lära sig inversionsmetoden, som är grundläggande inom beräknings-geofysik. Jag lär mig även kodning, vilket är viktigt för att modellera och analysera geofysiska data. Under min sista termin får jag också chans att studera de seismiska egenskaperna hos "chockade" mineraler från nedslagskratern av meteorit.

Vad gillar du mest med programmet?
– Jag gillar att det kombinerar teoretisk och praktisk kunskap. Det gör att jag inte bara får teorin utan också en chans att göra en geofysikers riktiga arbete, som att arbeta i fält och att skaffa och analysera data i labbet. En annan sak som jag gillar med att studera här är att lärarna är experter på sina områden inom geofysik. Alla är ödmjuka och vänliga, och delar med sig av sin kunskap med studenterna. De tar sig tid att svara på våra nyfikna frågor.

Hur är stämningen inom programmet?
– Stämningen är trevlig och vänlig. Jag har också flera gånger haft kurser med studenter från olika program vilket har gjort att jag har lärt känna nya studenter och utbytt kunskap om det vi pluggar just nu. Det finns också studentnationer där studenter i Uppsala kan lära känna varandra och umgås.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter examen?
– Jobbutsikterna för examinerade inom geofysik är goda. Du kan välja om du vill fortsätta dina studier och arbeta på en forsknings- eller akademisk institution eller arbeta i branschen. Flera företag erbjuder praktikplatser för doktorander i geofysik eller ett Graduate Trainee-program. Sen finns det alltid möjligheter att utöka dina kunskaper och färdigheter efter att du avslutat sina studier.

Tre snabba frågor
Hur tycker du om Uppsala som stad?
– För mig är Uppsala en lugn stad som passar väldigt bra för studenter att komma hit och studera. En annan sak jag gillar är människorna. Även om de inte känner mig och jag inte känner dem, så tvekar de inte att le och hälsa på mig först, när vi passerar varandra på gatan.

Har du några bra tips till nya studenter?
– Var fördomsfri och redo att lära och anpassa dig. När vi studerar i ett land utanför vårt hemland är det ofta svårt att anpassa sig till en ny miljö.

Vad hoppas du göra om 5 år?
– Om 5 år hoppas jag att jag är klar med min doktorsexamen och har börjat bidra till naturvetenskapen genom att arbeta som geovetare på en forskningsinstitution och att jag lär ut geofysik för högskolestudenter.

Våren 2022.

Läs intervjuer med våra alumner Julia och Oskar!

Upplägg

Under den tvååriga utbildningen kommer du att använda din bakgrund i fysik på jorden. Den föreslagna kursplanen leder dig genom hur jordens olika fysiska egenskaper kan undersökas med olika metoder. Vissa kurser fokuserar mer på fysiken i jordens struktur och processer, andra mer på hur geofysiska metoder kan ge oss en beskrivning av jordens inre.

Vi erbjuder även kurser inom numerisk modellering, tidsserieanalys och inversion av geofysiska data. Förutom kurser i geofysik har du också möjlighet att byta ut några av dessa mot fördjupningar inom programmering, geologi, fysik eller matematik.

År 1
Det första året av kurser ger dig en solid teoretisk geofysisk bakgrund. Den första kursen Tillämpad och miljöinriktad geofysik täcker de viktigaste geofysiska metoderna som vi använder för att beskriva den närliggande ytan med avseende på dess fysikaliska egenskaper. Vi gör även geofysiska mätningar i fält. Några av dessa metoder kan också användas för att hantera strukturer på mycket större skala, som till exempel hela bergskedjor.

Därefter följer en kurs i global geofysik som beskriver en del av fysiken i de dynamiska processer som formar jorden, men också på hur jordens globala strukturer manifesteras i geofysiska data. En kurs i tidsserieanalys av geofysiska data ges också under terminen, vilken är skräddarsydd för några av de viktigaste databearbetningsverktygen inom de olika geofysiska metoderna. Kontinuummekanik inom geofysik fokuserar på de fysiska ekvationer som används för att beskriva jordens mekaniska processer.

Andra terminen börjar med en kurs i seismologi som beskriver uppkomsten och utbredningen av seismiska vågor i jorden, liksom hur seismologi kan användas för att avbilda jordens struktur. Under denna termin studerar du också bergets fysikaliska egenskaper, liksom jordens potentialfält. Kursen Inversion av geofysiska data lär ut hur man tar fram modeller baserade på geofysiska data och hur man bedömer tillförlitligheten i dessa modeller.

År 2
Det andra året börjar med en kurs i elektromagnetisk geofysik, det vill säga hur jordens elektriska och magnetiska egenskaper kan utnyttjas för att modellera strukturer med elektriska och elektromagnetiska metoder. Kursen Geodynamiska tillämpningar lär ut hur man numeriskt modellerar olika geodynamiska problem.

Den fördjupade kursen Jordskalvskällor ger en fysisk beskrivning av hur en jordbävning inträffar och kursen Reflektionsseismik ger den teoretiska grunden för några av de mest kraftfulla verktygen inom den reflektionsseismiska metoden - en av de viktigaste av alla geofysiska metoder för ta fram detaljerad information om berggrunden.

Under det andra året arbetar du också med ditt examensarbete (vanligtvis fem månader på heltid). Detta kan göras inom en av våra forskargrupper, med fokus på en specifik metod eller ett objekt. En annan möjlighet är att göra examensarbetet utanför universitetet till exempel vid ett företag eller statlig myndighet. Allt beror på ditt intresse och framtida karriärplaner.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - inriktning geofysik.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och upplägg. Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Antal studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Eftersom många studenter är internationella sker undervisningen på engelska.

Studera utomlands

Det går utmärkt att läsa en del av programmet vid ett annat utländskt universitet, till exempel inom ramen för Erasmus-programmet. Läs mer om utlandsstudier.

Karriär

Geofysikprogrammet är placerat vid Geocentrum i Uppsala, vilket betyder att vi tillhör en geovetenskaplig institution av världsklass med ett piggt undervisnings- och forskningsklimat där det finns goda möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Vid Geocentrum utnyttjar forskarna fysikaliska principer för att studera och förstå jorden och dess väder och klimat. Här ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både utbildning och forskning.

Med en masterexamen i geofysik är du kvalificerad för forskarstudier i geofysik. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, vid Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Anställbarheten för geofysiker är generellt sett god. Våra alumner jobbar till exempel i olika explorationsföretag (Equinor,Saudi Aramco), geotekniska företag (Tyréns AB), gruvföretag (LKAB) och statliga myndigheter (Swedish Geological Survey).

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Baserat på de kurser du väljer samt din inriktning kommer det finnas många individuella karriärmöjligheter inom olika områden, både inom samt utanför fysikområdet. Du kan exempelvis hitta anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller som specialist inom, bank-, försäkrings- eller forskningsorganisationer.

Läs intervjuer med våra alumner Julia och Oskar.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Geofysik

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1163 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 75 hp fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledningen

mastercoordinator@physics.uu.se

018-471 59 91

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 3848

Senast uppdaterad: 2021-03-02