Hydrologi/hydrogeologi - Masterprogram i geovetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Hydrologi/hydrogeologi - Masterprogram i geovetenskap 2023/2024
Anmälan

Vill du planera för vår vattenförsörjning eller lära dig mer om hur vi kan hantera vattenrelaterade katastrofer? Är du intresserad av vattenkemi och vattnets samspel med miljön? På masterprogrammet i geovetenskap med inriktning mot hydrologi/geohydrologi studerar du hydralogiska processer som avrinning, grundvattenbildning och flöden. Du lär dig hur vi använder våra vattenresurser och får en inblick i förhållandet mellan människa och vattenresurser.

Om programmet

Inriktningen hydrologi/hydrogeologi på masterprogrammet i geovetenskap fokuserar på vatten på och nära jordens yta men även interaktionen mellan vatten och samhället. Programmet kombinerar avancerade kurser som fundamentala hydrologiska processer, modellering av yt- och grundvatten med kurser i hydrokemi och fältmetoder. Den ger även goda kunskaper i hantering av vattenresurser och akvatiska miljöer i relation till vårt samhälle.

Under utbildningen kommer du att

  • delta i förvaltningen av vårt vatten, eller studera hur man möter vattenrelaterade katastrofer
  • kombinera studier i hydrologiska processer samt hur vi använder vattenresurser och interaktioner mellan människor och vattendrag
  • lära dig GIS och numerisk modellering för att ta itu med komplexa hydrologiska problem.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning inom geovetenskaper fokuserar på ämnen som spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden för jordens födelse fram till idag.

Forskningen inom hydrologi vid institutionen är fokuserad på flera olika saker, bl.a. avrinning, grundvattenbildning och vattenrörelser. Den är också inriktad mot modellering av hydrologiska processer, samt användning av grundläggande hydrologiska processkunskaper för att förbättra vattenresurs- och miljöplaneringen.

Studentprofil

Du har en stadig grund att stå på inom geovetenskap och under kandidatutbildningen fick du erfarenhet av fältarbete så väl som laboratorieanalys. Du kan kritiskt analysera och reflektera över olika problemställningar samt är tillräckligt kreativ och innovativ för att komma på egna idéer.

Framtidens sysselsättning som doktorand kan vara en möjlighet du tänker dig, men att börja arbeta efter examen kan också vara något du överväger om du vill tillämpa dina kunskaper inom passande industri och företag. Utbildningen ger dig gott om valmöjligheter för din framtida karriär.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen inleds med kurser gemensamma för alla inriktningar. Den första kursen, Dynamiska geosystem - global förändring, ger möjlighet att utifrån aktuell forskning få en djupgående förståelse för hur olika geosystem fungerar och samspelar, samt hur de för ändras över tid. En kurs inom tillämpad GIS ger relevanta fallstudier för de olika inriktningarna och en kurs i presentation och publicering ger träning i presentationsteknik i form av muntliga och skriftliga rapporter parallellt med kurser i klimatvariationer samt statistik och dataanalysmetoder.

Den andra terminen innehåller kurser i hydrologiska processer och miljöanalys. Kursen i hydrologiska processer fokuserar på olika aspekter av det hydrologiska kretsloppet och kvalitativ och kvantitativ beskrivning av vattenflöden och magasinering i det hydrologiska kretsloppet. Den följs av en kurs i modellering av yt- och grundvatten parallellt med en kurs i fältmätmetoder i naturgeografi och hydrologi.

Tredje terminen inom inriktningen startar med tre kurser som läses samtidigt. Första kursen fokuserar på vattenledningsnät och behandling av dricksvatten. Den andra kursen undersöker samspelet mellan hydrologiska regimer och samhället och vårt användande av vattenresurser (så som dammar och reservoarer). Den tredje kursen är en seminariekurs som tar upp aktuell forskning och diskussionsfrågor inom naturgeografi och hydrologi.

Terminen avslutas sedan med två parallella kurser där den ena kursen studerar fysikaliska och kemiska egenskaper hos naturlig snö och ekologi och energibalans i snötäckta landskap. Den andra kursen granskar katastrofcykeln (förebyggande åtgärder, förberedelse, respons och återhämtning) i relation till naturolyckor.

Den fjärde och sista terminen innehåller ett examensarbete i form av ett självständigt projekt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Inriktningen ger dig kunskap och färdigheter för en karriär som hydrolog/hydrogeolog inom såväl privata som offentliga sektorn. Utbildningen ger också goda förutsättningar för en forskautbildning med påföljande forskarkarriär. Möjligheter till anställning som hydrolog/hydrogeolog finns inom många områden så som miljö och naturresursförvaltning och inom den akademiska världen.

Våra alumner arbetar hos till exempel AECOM, Berg AB och Sveco Environment A. som hydrogeologer, hydrologer och miljökonsulter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev på antagning.se.

Ditt personliga brev ska innehålla en motivering till varför du vill läsa programmet och inriktningen, information om ditt examensarbete och dess relevans för utbildningen och ta upp andra för programmet relevanta erfarenheter som till exempel fältarbete, praktikplats, sommarjobb, arbetslivserfarenhet inom geovetenskap, utlandsstudier, arbete i studentkår eller ämnesspecifika föreningar samt kommunikationsfärdigheter.

Hydrologi/hydrogeologi

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1851 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp geovetenskap och 15 hp matematik alternativt 2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt övriga relevanta erfarenheter.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om vår forskning vid institutionen för geovetenskaper

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@geo.uu.se

018-471 25 07

Programansvarig Abigail Barker

abigail.barker@geo.uu.se

018-471 25 52

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02