Paleobiologi - Masterprogram i geovetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Paleobiologi - Masterprogram i geovetenskap 2023/2024
Anmälan

Vill du lära dig hur livet såg ut på jorden för miljarder år sedan? Vill du veta hur livet har utvecklats och hur det har påverkats av kemiska och fysikaliska förändringar? Är du intresserad av hur klimatet och miljön har förändrats genom tiderna? Inriktningen paleobiologi på masterprogrammet i geovetenskap kombinerar studier i geovetenskap med biologi för att försöka återskapa och förstå jordens evolutionära förändringar genom historien.

Om programmet

Inriktningen paleobiologi fokuserar på livets utveckling, med kurser som spänner från paleobiologiska principer, till evolutionen av livet och komplexa ryggradsdjur. Paleobiologi är främst en forskningsinriktad specialisering, men det finns även karriärmöjligheter inom geologi och oljeindustri.

Under programmets gång försöker vi få förståelse för hur livet har utvecklats under miljontals år och hur det anpassade sig till ständiga förändringar i miljö och klimat. Vi gör detta genom att kombinera traditionella fossila studier med moderna biologiska metoder. Forskningen innefattar utvecklingen av djur i samband med större biologiska händelser, samt hur olika typer av mikroorganismer har utvecklats och förändrats i förhållande till naturen och klimatförändringar under en period som sträcker sig från idag till över en miljard år sedan.

Under utbildningen kommer du att

  • förstå hur livet har utvecklats under miljontals år och hur det anpassade sig till ständiga förändringar i miljö och klimat
  • kombinera traditionella fossila studier med moderna biologiska metoder
  • få studera mikroorganismer till ryggradsdjur.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas. Från tiden för jordens födelse fram till idag

Institutionens aktuella forskning inom paleobiologi reflekteras i utbildningen. Vi försöker dels förstå hur livet har utvecklats under miljontals år och hur det anpassat sig till ständiga förändringar i miljö och klimat. Vi gör detta genom att kombinera traditionella studier av fossil med moderna biologiska metoder. Forskningen innefattar djurens utveckling i samband med större biologiska händelser, framförallt vad som hände under den så kallade kambriska explosionen. Men även hur olika typer av mikroorganismer har utvecklats och förändrats i förhållande till klimat och klimatförändringar över en period som sträcker sig från nutid tills för över en miljard år sedan

Studentprofil

Du har en stadig grund inom geovetenskap eller biologi att stå på och under kandidatutbildningen fick du erfarenhet av fältarbete så väl som laboratorieanalys. Du kan kritiskt analysera och reflektera över olika problemställningar samt är tillräckligt kreativ och innovativ för att komma på egna idéer. Därtill förväntas du bidra med dina erfarenheter till utbildningen av andra så väl som att du själv förväntas lära dig från andras kunskap och lärdomar.

Framtidens sysselsättning som doktorand kan vara möjligt med möjligheter att knyta närmare kontakter med aktuell forskning i en forskargrupp under examensarbetet. Att börja arbeta efter examen kan också vara något du överväger om du vill tillämpa dina kunskaper inom passande industri och företag. Utbildningen ger dig gott om valmöjligheter för framtida karriär.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen inleds med kurser gemensamma för alla inriktningar. Den första kursen, Dynamiska geosystem - global förändring, ger möjlighet att utifrån aktuell forskning få en djupgående förståelse av hur olika geosystem fungerar och samspelar, samt hur de för ändras över tid. En kurs inom tillämpad GIS ger relevanta fallstudier för de olika inriktningarna och en kurs i presentation och publicering ger träning i presentationsteknik i form av muntliga och skriftliga rapporter. Olika typer av geovetenskapliga mätmetoder gås därefter igenom.

Specialiseringen inleds termin två med Paleobiologins grunder där man tittar på grundläggande teoretiska koncept som bevaring, fylogeni och evolution med inslag av laborationer och fältarbete. Evolution och utveckling är en avancerad kurs där biologi och paleontologi flätas samman i en kurs med mycket laborationer. Genomiska, utvecklingsbiologiska, morfologiska och paleontologiska data används för att belysa släktskap och makroevolutionära frågeställningar.

Termin tre inleds med en kurs som behandlar olika nyckelhändelser i livets tidiga utveckling. Kursen fokuserar på mikrofossilgrupper. En exkursion ger utbildning i fältbaserad, praktisk paleobiologi. Terminen avslutas med en projektbaserad kurs med fokus på de stora ryggradsdjuren. Ursprunget till viktiga morfologiska strukturer och deras funktion studeras för att förstå makroevolutionära processer. Programmet avslutas med ett examensarbete i form av ett självständigt projekt.

Kurserna dig en god förberedelse inför examensarbete, och yrkesverksamhet eller forskarutbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Masterprogrammet i geovetenskap, inriktning paleobiologi, ger goda möjligheter till en forskarutbildning med efterföljande forskarkarriärer, och goda kunskaper för att möta samhällets behov på kompetens. Behovet av jordforskare på arbetsmarknaden ökar, framför allt inom områdena miljö och naturresurser som växer starkt, både nationellt och internationellt.

Alumner från inriktningen paleobiologi arbetar till stor del inom den vetenskapliga akademin världen över. Våra akademiker arbetar till exempel på Cyient, Uppsala universitet, och Naturhistoriska museet, Berlin. Arbetstitlar inkluderar forskningsassistent, analytiker, doktorand, etc.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev på antagning.se.

Ditt personliga brev ska innehålla en motivering till varför du vill läsa programmet och inriktningen, information om ditt examensarbete och dess relevans för utbildningen och ta upp andra för programmet relevanta erfarenheter som till exempel fältarbete, praktikplats, sommarjobb, arbetslivserfarenhet inom geovetenskap, utlandsstudier, arbete i studentkår eller ämnesspecifika föreningar samt kommunikationsfärdigheter.

Paleobiologi

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1853 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp geovetenskap alternativt 90 hp biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt övriga relevanta erfarenheter.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om vår forskning vid institutionen för geovetenskaper

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@geo.uu.se

018-471 25 07

Programansvarig Abigail Barker

abigail.barker@geo.uu.se

018-471 25 52

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02