Masterprogram i hållbar utveckling

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i hållbar utveckling 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i hållbar utveckling är ett internationellt och tvärvetenskapligt program med studenter och lärare från många olika ämnen. Alla har ett gemensamt intresse - en hållbar utveckling. Programmets mål är att du i din framtida yrkesutövning ska vara väl förtrogen med frågor som rör hållbar utveckling ur flera perspektiv - alltifrån de grundläggande ekonomiska till de väldigt konkreta som hur dricksvattnet ska räcka till alla på vår jord.

Om programmet

Begreppet hållbar utveckling har många definitioner och tillämpningar. Gemensamt för alla är att levnadsstandarden för oss människor ska förbättras men utan att äventyra kommande generationers möjligheter att få det lika bra. Uppsala universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har tillsammans skapat masterprogrammet i hållbar utveckling för att möta de ökade hållbarhetskraven från olika delar av samhället.

Du får som student på programmet inte bara en utbildning inom ditt specialfält, utan du skaffar dig även en övergripande tvärvetenskaplig kompetens inom området hållbar utveckling.

Genom en tvärvetenskaplig utbildning ökar förståelsen för andra ämnesområden samt kunskapen om möjligheter och begränsningar med hållbar utveckling.

Studenter från 20-30 länder är representerade på programmet. Kontakten med studenter från så många olika länder ökar förståelsen för komplexiteten i hållbarhetsutmaningar samt kunskapen om möjliga lösningar på problem. Under utbildningen kommer du även att utveckla ett mycket stort och värdefullt kontaktnätverk inom området hållbar utveckling.

Målet med programmet i hållbar utveckling är att du i din framtida yrkesutövning ska kunna använda aspekter på hållbar utveckling oavsett vad du arbetar med. Det kan gälla samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser, beslutsfattande och mycket annat.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med hållbar utveckling som huvudområde.

Upplägg

Studenterna på masterprogram i hållbar utveckling har väldigt olika bakgrund och erfarenheter. Därför ägnar du den första terminen åt ämnesområden både inom och utanför ditt eget huvudområde. Natur och samhällsvetenskap dominerar dock. Samtidigt deltar du i en tvärvetenskaplig seminarieserie där aktuella frågor som rör hållbar utveckling diskuteras.

Andra terminen studerar du hur samhällets struktur påverkar vår möjlighet att uppnå en hållbar utveckling. Studierna omfattar bland annat globala frågeställningar, beslutsprocesser och interdisciplinär metodik. Du nyttjar dina kunskaper i en fallstudie som du gör tillsammans med kurskamrater.

Önskar du en magisterexamen avslutar du med en uppsats den andra terminen.

Inför tredje terminen kan du välja ur ett stort utbud av fördjupningskurser inom ditt specialområde för att fördjupa och bredda dina kunskaper från kandidatutbildningen. Du kan också välja att göra praktik eller läsa kurser på lägre nivå utanför ditt specialfält. Du kan även göra en utbytestermin och ansöka till en av institutionens 15 utbytesavtal eller till andra utbytesprogram via fakulteten och universitetet.

Programmet avslutas med ett examensarbete som pågår hela sista terminen. Arbetet kan du göra inom universitetsvärlden, näringslivet eller offentlig sektor både utomlands och i Sverige.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Masterprogrammet i hållbar utveckling är tvärvetenskapligt, vilket bland annat innebär att dina kurskamrater har helt andra erfarenheter än vad du själv har. Vi försöker dra nytta av detta i utbildningen så att du känner att du själv bidrar med dina egna kunskaper och erfarenheter. Det ökar din självkänsla så att du är väl förberedd inför de utmaningar du möter i arbetslivet.

Undervisningen sker i Uppsala, både på Uppsala universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Vanligen läser du två kurser parallellt.

De vanligaste momenten i undervisningen är föreläsningar, dator- och fältövningar samt seminarier där du är med och diskuterar både dina egna och andras skriftliga arbeten.

Undervisningen bygger på ett aktivt deltagande från din sida eftersom du då lär dig mer. Undervisningen sker på engelska men i vissa fall kan redovisningar och mindre arbeten skrivas på svenska. Grupparbeten görs ofta i tvärvetenskapliga temagrupper.

Karriär

Den svenska regeringens mål är att hållbar utveckling ska genomsyra all framtida utbildning. Detta kan endast ske om framtidens beslutsfattare, ledare, utbildare, med flera själva har kunskap om dessa frågor.

Du kan efter avslutad utbildning jobba som till exempel lärare, forskare, ingenjör, ekonom, produktutvecklare, kommunikatör, strateg, samhällsplanerare, miljöförvaltare eller beslutsfattare på olika nivåer. Utbildningen kan leda till arbete inom organ som Naturvårdsverket, Sida, Unesco, FN samt på kommuner, landsting och länsstyrelser. Förutom detta kan du jobba i ideella organisationer som WWF, Naturskyddsföreningen och Greenpeace.

Näringslivet har en ökande efterfrågan på medarbetare med kunskap om frågor som rör hållbar utveckling tillsammans med gedigna ämneskunskaper inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, juridik och humaniora. Det kan till exempel röra sig om energi- eller byggnadsbranschen och transport- eller skogsindustrin.

Du kommer också att vara väl förberedd för forskarstudier och en akademisk karriär inom hållbar utveckling.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i hållbar utveckling

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1600 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på:

  • en sammanfattning (högst 350 ord) av en kandidatuppsats eller ett projekt, alternativt en sammanfattning av tidigare studier
  • ett personligt brev (högst 600 ord) där du förklarar varför du vill läsa detta program vid Uppsala universitet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

susdev@geo.uu.se

018-471 71 54

Programsamordnare, Uppsala universitet: Magdalena Kuchler

magdalena.kuchler@geo.uu.se

018-471 68 85

Programsamordnare, SLU: Örjan Östman

orjan.ostman@slu.se

010-478 41 53

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16

752 36 Uppsala

Programstart och registrering

När du blivit antagen till Mastersprogrammet i hållbar utveckling måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets första kurs som heter 1MV550 Introduktion till hållbar utveckling, 5hp. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 29 augusti. Övriga kurser som ges under första terminen kommer du att bli registrerad på efter det att du påbörjat programmet.

Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta programmets studievägledare susdev@geo.uu.se innan programstart, för att vara säker på att behålla din plats.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post innan programstart om du kan erbjudas en plats. Håll koll på din e-post; även skräpposten!

Programmet startar officiellt med en introduktionsföreläsning den 30 augusti. Veckan innan erbjuds också olika välkomstaktiviteter. Mer om programstarten hittar du på programmets sida i Studium.

Senast uppdaterad: 2021-03-02