Masterprogram i industriell ledning och innovation

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i industriell ledning och innovation 2021/2022
Anmälan

Vill du ha en karriär som kretsar kring ledarskap och innovation? Uppsala universitet erbjuder dig en bra bas för en karriär inom teknikintensiva innovativa företag inom olika branscher. Oavsett om du startar ett eget företag eller arbetar för ett etablerat företag, ger masterprogrammet i industriell ledning och innovation en djup förståelse samt en rad olika verktyg för att hantera komplexa innovationsprocesser.

Det industriella landskapet i dag bjuder på ökad konkurrens, snabba förändringar i konsumentmarknader, politisk och legal instabilitet, samt växande miljö- och samhällsutmaningar. För att företag ska förbli konkurrenskraftiga och även utmärka sig i denna nya komplexa miljö är det viktigt att ligga i framkant av innovation och affärsutveckling samt att ha ett helhetsperspektiv på teknik, ledarskap och internationella affärer.

Komplexitet innebär att det inte finns några rena tekniska frågor; lika litet som det finns rena ekonomiska eller organisatoriska frågor, varken i företag eller i samhället i stort. Stegen mellan teknisk utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning inbegriper alltid överväganden av teknisk, ekonomisk, samhällelig och organisatorisk art. De ger ofta upphov till komplexa frågor. Lösningar kommer att kräva djup förståelse och praktiska färdigheter.

Om programmet

Syftet med masterprogrammet i industriell ledning och innovation är att lära framtida ledare möjligheten att skapa en överblick över komplexa processer och strukturer inom och kring teknikintensiva företag. Vårt mål är att studenter som har avslutat programmet kommer att bli innovatörer som kan kombinera en djup förståelse för teknik och affärer med en stark praktisk kunskap om hur man ska hantera och leda innovativt arbete i olika typer av företag.

Under utbildningen kommer du att

 • bli en innovatör som kan kombinera en djup förståelse för teknik och affärer med stark praktisk kunskap om ur man hanterar och leder innovativt arbete
 • studera i nära anslutning till både industri och forskning
 • träna för att hantera tekniska, samhälleliga och ekonomiska dimensioner av innovationsprocessen.
Efter avslutat program kommer du att ha kunskap om bland annat:
 • Affärer: Vad krävs för att innovationer ska generera pengar? Hur bedömer man det ekonomiska värdet av nya produkter? Vilka investeringar ska företaget göra?
 • Produktutveckling: Hur går man från en spännande idé till en realiserad produkt? Vilka är kraven för de produkter som kommer att lanseras i form av pengar, tid och kvalitet?
 • Marketing: Hur analyserar man marknader? Hur förstår man kunder och bygger kundrelationer för att framgångsrikt marknadsföra tekniska produkter och tjänster?
 • Organisation och ledarskap: Hur organiserar och leder man innovationsprocessen? Hur hanterar man interaktioner inom och mellan komplexa organisationer, både när det gäller formella och informella strukturer?
 • Projektledning: Hur leder man projekt, ett vanligt sätt att organisera innovationsarbete? Hur delar man know-how mellan projekt och den ordinarie organisationen?
 • Samhälleliga aspekter: Hur ser man till att innovationsarbetet går hand i hand med hänsyn till samhälle, etik och miljöansvar?
 • Presentationsteknik: Hur presenterar man framgångsrikt sina idéer och förslag till olika målgrupper, såsom styrelser, partners, chefer och medarbetare?
En unik egenskap hos det här programmet är att det ligger nära både industri och forskning. Studenterna i programmet kommer från olika tekniska bakgrunder och är utbildade för att hantera tekniska, sociala och ekonomiska dimensioner av innovationsprocessen.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med industriell teknik som huvudområde.

Upplägg

Det första året av programmet består av kurser inom innovationsledning, projektledning, industriell ekonomi, industrialisering, ingenjörsetik, etc. I slutet av det första året får du tillämpa dina kunskaper i ett större kommersialiseringsprojekt som genomförs som ett grupparbete.

Under det andra året, specialiserar du dig inom ledning av teknisk innovation. Du tar kurser såsom Innovation - traditioner, teorier, trender, Kvalitativ och kvantitativ metod, samt valbara kurser. Under andra terminen gör du ett självständigt arbete.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

För att vara väl förberedd för framtida arbete, är undervisningen baserad på metoder och modeller som används hos företag, för att förstå befintliga marknader, produktutveckling och marknadslansering. Samtidigt är den senaste akademiska forskningen en viktig del av våra kurser för att hålla jämna steg med den senaste utvecklingen.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, projektarbeten och studiebesök. Under programmet kommer du att delta i seminarier där du tillsammans med andra studenter diskuterar konkreta affärsproblem och olika fall. Många kurser innehåller projektarbete i små grupper. Programmet ges i Uppsala.

Lärarna på programmet är aktiva forskare med djup kompetens inom sina områden. Dessutom garanteras nära band med industrin i form av studiebesök, gästföreläsningar och olika projekt, där du kommer att möta människor med lång erfarenhet av innovation utanför universitetet.

Programmet ges på engelska.

Karriär

De teknik- och kunskapsintensiva företagen har ett stort behov av välutbildade personer som förstår teknik men samtidigt också ekonomi, ledning och innovation. Det finns med andra ord ett stort behov av medarbetare med en bred kompetens inom flera kunskapsområden som vill vara med att leda och driva utveckling och innovation framåt.

Vi arbetar därför målmedvetet med att träna dig i att framgångsrikt möta mångfacetterade problemställningar där teknik, organisation, ekonomi och marknader möts och samverkar.

Exempel på branscher och företag där våra studenter kan göra karriär:

 • bilindustrin, till exempel Scania, Volvo
 • energibranschen, till exempel ABB
 • stål- och mekanikindustrin, till exempel Sandvik, Atlas Copco
 • större konsultföretag, till exempel Accenture, ÅF
 • telecom, till exempel Ericsson
Exempel på tänkbara yrkestitlar:
 • affärskonsult
 • implementeringskonsult
 • innovation manager
 • produktutvecklare
 • product manager
 • Projektledare/VD
Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Fyll i meritformuläret. Ladda upp handlingar som styrker behörighet och urval på antagning.se och fyll i blanketten i samband med din anmälan.

Masterprogram i industriell ledning och innovation

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1451 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med teknisk inriktning inklusive 20 hp matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För mera information, kontakta gärna studievägledare på

study-adviser-mili-samint@uu.se

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 Uppsala

Box 169, 751 04 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02