Masterprogram i industriell ledning och innovation

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i industriell ledning och innovation 2022/2023
Anmälan

Vill du ha en karriär som kretsar kring att leda innovativa processer? Uppsala universitet erbjuder dig en bas för att driva innovationsarbete inom teknikintensiva företag inom olika branscher. Oavsett om du startar ett eget företag eller arbetar för ett etablerat företag, ger masterprogrammet i industriell ledning och innovation en djup förståelse samt en rad olika verktyg för att hantera komplexa innovationsprocesser.

Om programmet

Syftet med masterprogrammet i industriell ledning och innovation är att utbilda framtida ledare med ett helhetsperspektiv kring komplexa innovationsprocesser inom teknikintensiva företag och organisationer. Det industriella landskapet genomsyras av ökad konkurrens, snabba förändringar samt växande miljö- och samhällsutmaningar. För att företag ska förbli konkurrenskraftiga inom detta komplexa landskap gäller det att ligga i framkant vad gäller nya innovationer och innovationsarbete. Vårt mål är att studenter som har avslutat programmet ska kunna kombinera sin djupa förståelse för ny teknik och affärer med en stark praktisk kunskap om hur innovativt arbete ska hanteras och ledas i olika typer av teknikintensiva företag.

Under utbildningen kommer du att

 • studera i nära anslutning till både industri, näringsliv och forskning
 • träna färdigheter för att hantera tekniska, ekonomiska, organisatoriska och samhälleliga dimensioner av innovationsprocessen.

Efter avslutat program kommer du att ha kunskap om bland annat:

 • Affärer: Vad krävs för att innovationer ska generera pengar? Hur bedömer man det ekonomiska värdet av nya produkter? Vilka investeringar ska företag göra?
 • Produktutveckling: Hur går man från en spännande idé till en realiserad produkt? Vilka är kraven för de produkter som kommer att lanseras i form av pengar, tid och kvalitet?
 • Marknadsföring: Hur analyseras marknader? Hur förstår man kunder och bygger kundrelationer för att framgångsrikt marknadsföra tekniska produkter och tjänster?
 • Organisation och ledarskap: Hur organiserar och leder man innovationsprocessen? Hur hanteras interaktioner inom och mellan komplexa organisationer, både när det gäller formella och informella strukturer?
 • Projektledning: Hur leder man innovativa projekt och hur sprider man kunskap mellan temporära projekt och permanenta organisationer?
 • Samhälleliga aspekter: Hur ser man till att innovationsarbetet går hand i hand med hänsyn till samhälle, etik samt miljöansvar?
 • Presentationsteknik: Hur presenterar man framgångsrikt sina idéer och förslag till olika målgrupper, såsom styrelser, partners, chefer och medarbetare?

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med industriell teknik som huvudområde.

Upplägg

Eftersom innovationsprocesser kopplas till flertalet funktioner hos ett företag kommer du under första året att läsa kurser om strategi, organisation, marknadsföring, produktion samt forskning och utveckling. Du kommer även att tränas i innovationsledning och projektledning och läsa kurser i ingenjörsetik och industrialisering för att sätta innovationsprocesser i en större industriell och samhällelig kontext. Under första året finns ett antal valbara kurser för att bredda och fördjupa delar kring innovationsarbete såsom entreprenörskap, agil projektledning och supply chain management.

Under det andra året specialiserar du dig inom ledning av teknisk innovation genom kursen Innovation - traditioner, teorier, trender. I kursen Industriellt utvecklingsprojekt får arbeta i grupp med att lösa ett skarpt industriellt problem relaterat till innovationer, såsom nya material och produkter. Kursen Kvalitativ och kvantitativ metod ger dig en bra grund för att genomföra undersökningar med hjälp av vetenskapliga metoder. Sista terminen genomför du ett självständigt examensarbete om 30 hp, antingen i samverkan med industrin eller som en del i ett forskningsprojekt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av en variation av lärandeaktiviteter såsom föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, projektarbeten och studiebesök. Under programmet kommer du bland annat att delta i seminarier där du tillsammans med andra studenter diskuterar konkreta affärsproblem och olika fall. Flera kurser innehåller projektarbete i mindre grupper, med syfte att lära dig att samarbeta i olika gruppkonstellationer. Dessutom kommer du att få möjlighet att komma i kontakt med industrin i form av studiebesök, gästföreläsningar och olika projekt, där du kan möta människor med lång erfarenhet av innovationsarbete.

Som student förväntas du att delta aktivt och ta stort ansvar för ditt lärande. Du kommer att läsa vetenskapliga texter inom industriell ledning och innovation för att komplettera din tekniska bakgrund. Stor vikt läggs på studenternas aktiva engagemang, deltagande och ansvar. Därtill läggs stor vikt vid läsning av vetenskapliga texter inom industriell ledning och innovation för att komplettera studenternas tekniska bakgrund. Skriftlig examination sker på alla kurser och det skrivna språket är ett centralt verktyg under utbildningen.

Programmet har en nära koppling till forskning. Lärarna på programmet är aktiva forskare som använder sin djupa kompetens inom sina specifika ämnesområden i undervisningen. Du har även möjlighet att kunna ansöka om att få genomföra det självständiga examensarbetet inom ramen för ett forskningsprojekt.

Programmet ges på engelska och undervisningen sker i Uppsala vid campus Ångströmlaboratoriet.

Karriär

Teknikintensiva företag har ett stort behov av välutbildade personer som har kunskap inom ny teknik och innovation men samtidigt har en förståelse för hur detta relaterar till ekonomi, organisation och samhället i stort. Det finns med andra ord ett stort behov av medarbetare med en bred kompetens inom flera kunskapsområden som vill vara med att leda och driva utveckling och innovation framåt.

Vi arbetar därför målmedvetet med att träna dig i att framgångsrikt möta mångfacetterade problemställningar där teknik, organisation, ekonomi och samhälle möts och samverkar.

Exempel på branscher och företag där våra studenter kan göra karriär:

 • Bilindustrin, exempelvid Scania, Volvo
 • Energibranschen, exempelvis ABB, Northvolt
 • Stål- och mekanikindustrin, exempelvis Sandvik, Atlas Copco
 • Teknikkonsultbranschen, exempelvis ÅF, Sweco
 • Telecom, exempelvis Ericsson
 • Innovationsstöd, exempelvis Uppsala Innovation Centre
 • Universitet, exempelvis Uppsala universitet, Lunds universitet

Exempel på tänkbara yrkestitlar:

 • Affärskonsult
 • Processingenjör
 • Projektledare
 • Produktutvecklare
 • Product manager
 • VD
 • Doktorand
 • Forskare

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Fyll i det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet). Ladda upp handlingar som styrker behörighet och urval på antagning.se och fyll i blanketten i samband med din anmälan.

Masterprogram i industriell ledning och innovation

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1451 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med teknisk inriktning inklusive 20 hp matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För mera information, kontakta gärna studievägledare på

study-adviser-mili-samint@uu.se

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 Uppsala

Box 169, 751 04 Uppsala

Programstart och registrering

Masterprogrammet i industriell ledning och innovation börjar 24/8, kl. 9.00, med ett obligatoriskt informationsmöte och upprop på Ångströmlaboratoriet, sal Sonja Lyttkens. Om du inte kan vara med på mötet måste du informera studievägledaren i förväg: study-adviser-mili-samint@uu.se.

Schemat för den första perioden kan ses antingen i TimeEdit eller Studium. För att logga in i Studium krävs ett studentkonto.

Senast uppdaterad: 2021-03-02