Masterprogram i materialteknik

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i materialteknik 2021/2022
Anmälan

Material har alltid varit en begränsande faktor för all annan innovationskraft och uppfinningsrikedom. I takt med att medvetenheten om att tillgången på råmaterial är ändligt blir utmaningen att ta fram nya hållbara material och tekniker desto större. Uppsala universitet har världsledande forskning inom materialvetenskap som, liksom utbildningen, äger rum vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi.

Utveckling av nya material med särskilda egenskaper är av avgörande betydelse för vetenskapliga och tekniska framsteg inom många områden som till exempel energi, byggteknik, sjukvård, medicin, transport och elektronik. Materialteknik är även en viktig del av arbetet för ett mer hållbart samhälle, då många lösningar inom det området ställer höga krav på nya material. Avancerade och skräddarsydda material ställer i sin tur höga krav på framtida tillverknings- och återvinningstekniker

Om programmet

På masterprogrammet i materialteknik lär du dig hur olika material är uppbyggda, vilka egenskaper de har, hur de framställs, används och hur du designar, modifierar och tillverkar material för högteknologiska produkter. Materialteknik är tvärvetenskapligt och programmet omfattar kurser från grundläggande teori till olika tillämpningsområden. Du får en bred kunskapsbas och därtill spetskompetens inklusive kritisk analys, helhetsbedömningar och problemlösning som involverar material på olika sätt.

Materialbranschen är väldigt forskningstung. Nästan alla lärare på programmet är också aktiva forskare, detta samt tillgången till modern experimentell utrustning garanterar att det du lär dig är det senaste och på högsta nivå och att du får en mycket konkurrenskraftig kompetens inom området

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med materialteknik som huvudområde.

Upplägg

Under den första delen av den inledande terminen kommer kurserna anpassas för att skapa en gemensam grund för studenter med olika ämnesbakgrund. Detta kan till exempel vara i form av en individuellt utformad påbyggnadskurs i materialvetenskap, materialkemi eller grundläggande hållfasthetslära.

Den andra delen av första terminen och andra terminen erbjuder fördjupningskurser i materialanalys, materialmekanik, mikrosystemteknologi och nanomaterial. Hållbar utveckling är också ett viktigt tema som behandlas i kursen Hållbar materialutveckling och genomsyrar hela utbildningen.

Programmet omfattar valbara kurser som låter dig specialisera dig inom ett av tre områden, eller profiler: tekniska material, medicinska material och energimaterial. Under det sista året kommer kurserna att vara nära kopplade till aktuell forskning och utveckling, både inom och utanför akademin.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Som student på programmet förväntas du aktivt bidra till undervisningen samtidigt som du tar ansvar för ditt eget lärande. Under en stor del av programmet studerar du på egen hand eller i en studiegrupp utanför klassrummet, och därför är det viktigt att du aktivt strukturerar dina egna studier

Programmet kommer att innehålla flera olika undervisningsformer. Dessa kan vara av mer teoretisk art, som att lyssna på föreläsningar, gå igenom räkneuppgifter på lektioner samt läsa och räkna på egen hand, men även mer praktiska, som laborationer

All undervisning sker på engelska.

Karriär

Med en masterexamen inom materialteknik kommer du vara attraktiv för både nationella och internationella industriföretag och ha många möjliga karriärvägar.

Nästan alla teknikföretag, inte bara materialtillverkare, behöver materialvetare. Arbetsgivare finns i alla branscher där material är viktigt som till exempel, fordons-, energi-, bygg-, elektronik-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri. Du kan arbeta med till exempel framställning och utveckling av material, produktion och produktutveckling, test av material, återvinningsprocesser och system, rådgivning, forskning och innovativ affärsutveckling.

Du kan jobba som forskare och specialist eller som en materialexpert med brett kunnande som jobbar med tillämpningen och helheten som till exempel projektledare eller samordnare, informatör eller säljare - teknikföretag behöver ofta materialkunniga i många olika roller.

Du kan också välja att fortsätta med en utbildning på forskarnivå, antingen vid Uppsala universitet, eller vid andra svenska eller utländska universitet. Efter avklarad forskarutbildning kan du välja att forska vidare inom akademin eller på ett företag men är även attraktiv i många andra roller på arbetsmarknaden.

Stöd och vägledning
Under din tid som student är du varmt välkommen till ett flertal aktiviteter och event arrangerade hos Uppsala universitet. När du sedan är på väg att avsluta dina studier och ska börja planera ditt nästa steg i livet är du välkommen till UU Karriär för hjälp och vägledning.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i materialteknik

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1447 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med
50 hp i materialteknik och materialvetenskap, varav minst 10 hp materialkemi, 10 hp tekniska material/konstruktionsmaterial samt 5 hp materialfysik.
25 hp matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig Mikael Karlsson

Mikael.Karlsson@angstrom.uu.se

Institutionen för materialvetenskap

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 Uppsala, Sweden

Senast uppdaterad: 2021-03-02