Masterprogram i materialvetenskap

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i materialvetenskap 2021/2022
Anmälan

Materialvetenskap ligger till grund för innovationer och framgångar inom många områden, från medicin till teknik och samhälle. Dagens utmaningar inom energisektorn såväl som inom tillgången på råmaterial ställer ökade behov av utveckling utav material och tekniker utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Masterprogrammet i materialvetenskap förbereder dig till att bli framtidens materialvetare med en bred kunskap om materialvetenskapens roll i samhället i kombination med spetskunskaper om materials uppbyggnad och egenskaper.

Om programmet

Att studera på masterprogrammet i materialvetenskap innebär att du får fördjupa dig om hur material är uppbyggda från grunden, vilka egenskaper de har, hur de används och hur du designar, modifierar och tillverkar material på olika forskningslabb. På många kurser kommer du att ha lärare med både fysik och kemibakgrund, vilket ger dig de bästa förutsättningarna att ge dig den tvärvetenskapliga grund som krävs för att lyckas som materialvetare. Unikt för programmet är de två projektkurser som ges och ger dig möjlighet att knyta kontakt med spetsforskare inom den del av materialvetenskapen som intresserar just dig.

En masterexamen inom materialvetenskap från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning där du ges möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter. Genom gemensamma tvärvetenskapliga kurser ges du möjlighet att delta i forskningsgruppers dagliga verksamhet. Du kommer att delta vid gruppmöten, seminarier och andra aktiviteter, inte minst att bedriva forskning av världsklass, allt med avsikt att förbereda dig inför din fortsatta karriär som materialvetare.

Institutionerna för fysik och astronomi och kemi vid Uppsala universitet har idag en världsledande forskning inom materialvetenskap och står som värdar för den tvärvetenskapliga och forskningsnära utbildning inom materialvetenskap som erbjuds. Studierna är förlagda vid Ångströmlaboratoriet, som är ett av Europas mest avancerade laboratorier för materialvetenskap.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare, varav två är kemister och två fysiker. Den materialvetenskapliga forskningen är centrerad kring Ångströmslaboratoriet. Materialforskare vid Uppsala universitet är även aktiva vid såväl nationella som internationella storskaliga forskningsresurser som till exempel MAX IV och superdatacentrum administrerade via SNIC. Detta ger studenter vid programmet exceptionella möjligheter att utföra materialforskning av världsklass.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med materialvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Första terminen är gemensam för alla studenter. Under denna termin kommer du att främst få breddkunskaper inom materialvetenskap från ett tvärvetenskapligt perspektiv som förberededer dig för de mer specialiserade kurser som följer. Du kommer att få en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Speciellt för vårt masterprogram är de tvärvetenskapliga projektkurserna som erbjuds, där möjlighet finns att knyta kontakter med ledande forskargrupper inom materialvetenskap. Den första av två sådana kurser ges under den första terminen.

Efter den gemensamma första terminen följer en möjlighet till specialisering inom ditt intresseområde. Det finns tre ordnade spår att följa,

  • Kvantmaterial - som lämpar sig främst för studenter med fysikbakgrund
  • Energirelevanta material - som lämpar sig för studenter med antingen fysik, kemi eller materialbakgrund
  • Mjuka material - som lämpar sig främst för studenter med kemibakgrund
Inom de olika spåren ges möjlighet till fördjupning inom respektive disciplin, samtidigt som det trycks hårt den tvärvetenskapliga aspekten av materialvetenskap. Den tvärvetenskapliga aspekten framhålls främst i den andra obligatoriska projektkursen där återigen möjlighet ges till att knyta kontakter med ledande forskargrupper inom materialvetenskapen. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp inom respektive specialisering.

Kurser inom programmet

Se studiepanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt tvärvetenskapliga projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare inom materialvetenskap vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Som student vid materialvetarprogrammet vid Uppsala universitet får du systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Karriär

Med en naturvetenskaplig masterexamen inom materialvetenskap kommer du vara attraktiv för både nationella och internationella forskningsmiljöer, både inom en universtitetsmiljö eller inom näringslivet. Beroende på vilka kurser som du väljer kommer dina studier förbereda dig för en karriär som forskare och specialist eller som en materialexpert med brett kunnande om material och hållbarhet. Denna frihet ger dig möjlighet att skapa en karriär inom många olika områden.

Materialvetenskapliga frågeställningar finns inom de flesta sektorer. Du kan också välja att fortsätta med en utbildning på forskarnivå, antingen vid Uppsala universitet, eller vid andra svenska eller utländska universitet. Efter avklarad forskarutbildning kan du välja att forska vidare inom akademin eller på ett företag men är även attraktiv i många andra roller på arbetsmarknaden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i materialvetenskap

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1180 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 75 hp fysik eller 75 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig, fysik: Biplab Sanyal

biplab.sanyal@physics.uu.se

Programansvarig, kemi: Peter Broqvist

peter.broqvist@kemi.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 5952

Senast uppdaterad: 2021-03-02