Masterprogram i vattenteknik

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i vattenteknik 2023/2024
Anmälan

Tillgång till rent vatten är en grundläggande förutsättning för vårt moderna samhälle, och vatteningenjören spelar en central roll i distribuering, lagring och rening av vatten. Som student på masterprogrammet i vattenteknik kommer du att lära dig att använda banbrytande mät-, simulerings- och dataanalysmetoder för en hållbar utveckling av vattenresurser i bebyggda och naturliga miljöer. Programmet har en profil mot digitalisering i vattensektorn.

Om programmet

För att vi ska kunna leva bekvämt och säkert har samhället ett stort och konstant behov av att distribuera, lagra och rena vatten. Experter som vatteningenjörer är avgörande för att dessa system ska fungera genom att till exempel bedöma mängden tillgängligt vatten, beräkna flöden i huvudvattennätet och simulera dagvattenavrinning i bostadsområden. Dricksvattenberedning och avloppsvattenbehandling kräver långsiktiga lösningar som kräver avancerad teknisk kunskap i mätning, simulering och dataanalys (inklusive maskininlärning och artificiell intelligens).

Utöver dricksvattenberedning, dagvattenhantering och avloppsvattenrening, omfattar vattenteknik även ytvatten- och geohydrologi samt deras tillämpningar inom forskning och utveckling.

Masterprogrammet i vattenteknik vid Uppsala universitet har ett starkt fokus på digitalisering, något som förväntas bli allt viktigare för vattensektorn. Därför kommer du att få lära dig användbara metoder för att samla in och tolka digitala data i VA-sektorn (vatten- och avloppsystem).

Som student i programmet får du både teoretiska och praktiska färdigheter i vattenbehandling, lagring och transport. Digitalisering och maskininlärning är genomgående nyckelbegrepp, eftersom mycket av programmet fokuserar på analys av stora mängder data, modellering/simulering och automatisering inom vattensektorn.

Programmet erbjuder också många möjligheter för studenter att delta i forskningsseminarier och föreläsningar vid de olika avdelningarna som bidrar till programmet. Studenter uppmuntras att delta i fakultetsforskning genom exempelvis examensarbete inom pågående forskningsprojekt.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med vattenteknik som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Federico Vega
Från: Uppsala

Hur kommer det sig att du valde det här programmet?
Innan jag började på masterprogrammet i vattenteknik läste jag till högskoleingenjör inom byggnadsteknik i Gävle. Jag tyckte att frågor som rör vatten var intressanta och sökte därför olika masterprogram inom detta fält. Det tydliga fokus på digitalisering inom programmet var pricken över i:et som gjorde att jag i slutändan valde just den här masterutbildningen.

Berätta om programmet; vad gör ni?
Det jag gillar med programmet är att vi får kombinera både teoretiska och praktiska kunskaper som behövs inom vattensektorn. Programmet lägger stor vikt vid kunskaper som rör digitalisering, vilket jag tycker är väldigt intressant och viktigt eftersom branschen just nu fokuserar mycket på detta som ett sätt att effektivisera och förbättra vattenförsörjningen i världen.

En annan viktig del i utbildningen handlar om att inhämta data, både digitalt och ute i fält, som vi sedan lär oss att analysera och bearbeta. Detta ger oss kunskaper om de faktorer som på olika sätt påverkar rörelsen av vatten och det förbereder oss på att kunna bidra med lösningar på problem som kan uppstå, så som översvämningar, torka eller problem med vattentillförsel. Ett annat fokus för utbildningen är att arbeta kring frågor som rör hållbar utveckling av vattenresurser.

Vad är det bästa med programmet enligt dig?
Att få chansen att arbeta med någonting som gör verklig skillnad i samhället. Tillgången till rent vatten är en fundamental förutsättning för det samhälle vi lever i, både för privatpersoner och industrier. Förändringar i klimatet och en obalanserad fördelning av vattenresurser skapar stora problem för samhällen och den globala ekonomin. Därför uppskattar jag att programmet ger oss relevanta verktyg som kan användas för att arbeta med dessa frågor, så att vi kan bidra till att säkerhetsställa tillgången till vatten och hantera de hot som klimatförändringarna medför.

Hur är stämningen på programmet?
Stämningen i klassen har varit väldigt bra. Det har särskilt varit väldigt kul och givande att få lära känna nya människor och få vänner från olika delar av världen. Att alla kommer från olika bakgrunder, både kulturellt och akademiskt, har bidragit till att jag fått med mig mycket fler kunskaper än bara de akademiska meriter som programmet ger mig.  

Hur ser arbetsmarknaden ut efter utbildningen?
En stor fördel med programmet för mig är att jag känner en trygghet inför mina framtida karriärmöjligheter. Det finns idag en stor efterfrågan på vatteningenjörer inom en mängd olika fält. Utbildningen ger oss en bred grund att stå på och möjligheter att få jobb inom flera olika typer av sektorer, vare sig det gäller forskning eller arbete inom privat eller offentlig sektor.

Eftersom vatten är en sådan fundamental del i alla samhällen så ser jobbmöjligheterna väldigt bra ut även internationellt.

Vad är dina mål eller drömmar?
Jag tycker att det skulle vara kul att jobba vidare med frågor som rör digitaliseringen av vattensektorn. Mitt mål är att kunna arbeta med att förbättra vattentillgången i samhället genom digitalisering och att få chansen att tillämpa de olika verktyg och metoder jag har fått lära mig under programmets gång i verkligheten.

Två korta frågor:
Vad tycker du om Uppsala?
Jag är både född och uppvuxen här och känner därför till staden väldigt väl. Som student har Uppsala mycket att erbjuda eftersom det är en väletablerad studentstad. Nationerna är en central del av studentlivet och har någonting att erbjuda för alla typer av intressen.

Har du några tips till nya studenter?
Våga ta hjälp av andra kursare som har andra erfarenheter än du själv. Det är viktigt att fokusera på studierna men det är minst lika viktigt att ta hand om sig själv och sin mentala hälsa. Försök göra saker som du mår bra av vid sidan av studierna!

Våren 2022.

Upplägg

Programmet börjar med en introduktionskurs som ger dig en god grund inom strömnings- och vattenlära, som behövs för de efterföljande kurserna i programmet. Den inledande kursen innehåller ämnen och kunskaper som återkommer under hela programmet, till exempel etik i ingenjörsyrket, teknik för en hållbar utveckling samt skriftlig och muntlig kommunikation. Dessutom kommer den första terminen att innehålla en introduktionskurs i programmering som en del av utbildningens fokus på digitalisering.

Den andra terminen erbjuder avancerade kurser som bygger vidare på första halvårets kurs, och avslutas med en kurs i mätmetoder med fokus på sensorer i vattensektorn.

Under den tredje terminen fördjupas digitaliseringsprofilen, då ett digitaliseringsprojekt genomförs tillsammans med studenter från ett annat masterprogram (exempelvis Masterprogram i dataanalys) med faktiska data från vattensystem. Slutligen avslutas programmet med examensarbete i vattenteknik, då du förväntas tillämpa en stor del av de färdigheter du har lärt dig under din utbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Du förväntas delta i och aktivt bidra till undervisningen samtidigt som du tar ansvar för ditt eget lärande.

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska uppgifter, seminarier, projektarbete och fallstudier. Under en stor del av programmet studerar du på egen hand eller i en studiegrupp utanför klassrummet, och därför är det viktigt att du aktivt strukturerar dina egna studier.

Programmet är nära kopplat till samtida forskning och kursinnehållet följer den aktuella utvecklingen inom vattenteknik.

All undervisning ges på engelska.

Karriär

Det finns en stark och stabil efterfrågan på vatteningenjörer både i Sverige och internationellt. Detta inkluderar utvecklingsländer, som ofta har snabbt växande krav på säker och pålitlig vattenförsörjning. Digitalisering är viktigt för effektiv användning av vatten, särskilt med det växande hotet från klimatförändringar, vilket gör detta utbildningsprogram mycket relevant för en karriär inom vattenteknik.

Efter examen kan du söka arbete hos kommunala vattenleverantörer, konsultbolag, regionala miljömyndigheter eller statliga myndigheter. Du kan till exempel arbeta som process- och utredningsingenjör på kommunala dricksvatten- och avloppsreningsverk, ingenjör i industrin, civilingenjör på vattenkraftverk samt arbeta som konsult som jobbar med vatten- och miljöfrågor.

Du kan också välja att fortsätta inom akademin och doktorera inom ett område relaterat till hydrologi och vattenteknik. Med kompetens som inkluderar modellering, simulering, digitalisering och automatisering kommer du att bli en mycket attraktiv kandidat för doktorandtjänster i hydrologi, geohydrologi och miljöanalys på Uppsala universitet och vattenrelaterade forskarutbildningar på till exempel KTH, Chalmers, Lund universitet, Luleå tekniska universitet och SLU, eller internationellt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Masterprogram i vattenteknik

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1865 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp teknik, 10 hp fysik, 5 hp kemi samt 20 hp matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta vår studievägledare

water.engineering@geo.uu.se

Har du frågor om programmet och kurser i programmet, kontakta programsamordnaren Ekaterina Sokolova

ekaterina.sokolova@geo.uu.se

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02