Masterprogram i vattenteknik 2021/2022

Bild för Masterprogram i vattenteknik 2021/2022
Anmälan

Tillgång till rent vatten är en grundläggande förutsättning för vårt moderna samhälle. Som vatteningenjör kommer du att lära dig att använda banbrytande mät-, simulerings- och dataanalysmetoder för vatten i bebyggelse och natur. Med hjälp av dessa tekniker kan du bidra till att skapa en hållbar framtid för vår planet.

För att vi ska kunna leva bekvämt och säkert har samhället ett stort och konstant behov av att distribuera, lagra och rena vatten. Experter som vatteningenjörer är avgörande för att dessa system ska fungera genom att till exempel bedöma mängden tillgängligt vatten, beräkna flöden i huvudvattennätet och simulera dagvattenavrinning i bostadsområden. Dricksvattenberedning och avloppsvattenbehandling kräver långsiktiga lösningar som kräver avancerad teknisk kunskap i mätning, simulering och dataanalys (inklusive maskininlärning och artificiell intelligens)

Utöver dricksvattenberedning, dagvattenhantering och avloppsvattenrening, omfattar vattenteknik även ytvatten- och geohydrologi samt deras tillämpningar inom forskning och utveckling.

Om programmet

Masterprogrammet i vattenteknik vid Uppsala universitet har ett starkt fokus på digitalisering, något som förväntas bli allt viktigare för vattensektorn. Därför kommer du att få lära dig användbara metoder för att samla in och tolka digitala data i VA-sektorn (vatten- och avloppsystem).

Som student i programmet får du både teoretiska och praktiska färdigheter i vattenbehandling, lagring och transport. Digitalisering och maskininlärning är genomgående nyckelbegrepp, eftersom mycket av programmet fokuserar på analys av stora mängder data, modellering/simulering och automatisering inom vattensektorn.

Programmet erbjuder också många möjligheter för studenter att delta i forskningsseminarier och föreläsningar vid de olika avdelningarna som bidrar till programmet. Studenter uppmuntras att delta i fakultetsforskning genom exempelvis examensarbete inom pågående forskningsprojekt.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med vattenteknik som huvudområde.

Upplägg

Programmet börjar med en introduktionskurs som ger dig en god grund inom strömnings- och vattenlära, som behövs för de efterföljande kurserna i programmet. Den inledande kursen innehåller ämnen och kunskaper som återkommer under hela programmet, till exempel etik i ingenjörsyrket, teknik för en hållbar utveckling samt skriftlig och muntlig kommunikation. Dessutom kommer den första terminen att innehålla en introduktionskurs i programmering som en del av utbildningens fokus på digitalisering.

Den andra terminen erbjuder avancerade kurser som bygger vidare på första halvårets kurs, och avslutas med en kurs i mätmetoder med fokus på sensorer i vattensektorn.

Under den tredje terminen fördjupas digitaliseringsprofilen, då ett digitaliseringsprojekt genomförs tillsammans med studenter från ett annat masterprogram (exempelvis Masterprogram i dataanalys) med faktiska data från vattensystem. Slutligen avslutas programmet med examensarbete i vattenteknik, då du förväntas tillämpa en stor del av de färdigheter du har lärt dig under din utbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Du förväntas delta i och aktivt bidra till undervisningen samtidigt som du tar ansvar för ditt eget lärande.

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska uppgifter, seminarier, projektarbete och fallstudier. Under en stor del av programmet studerar du på egen hand eller i en studiegrupp utanför klassrummet, och därför är det viktigt att du aktivt strukturerar dina egna studier.

Programmet är nära kopplat till samtida forskning och kursinnehållet följer den aktuella utvecklingen inom vattenteknik.

All undervisning ges på engelska.

Karriär

Det finns en stark och stabil efterfrågan på vatteningenjörer, både i Sverige och internationellt. Detta inkluderar utvecklingsländer, som ofta har snabbt växande krav på kvalificerad vattenförsörjning. Digitalisering är mycket viktigt för effektiv användning av vatten, särskilt med det växande hotet från klimatförändringar, vilket gör detta utbildningsprogram mycket relevant för en karriär inom vattenteknik

Efter examen kan du söka arbete som konsult hos kommunala vattenleverantörer, regionala miljömyndigheter eller statliga myndigheter. Potentiella tjänster och arbetsplatser inkluderar kommunala dricksvatten- och avloppsreningsverk, processindustrin, konsultföretag som hanterar vatten och miljö samt vattenkraft

Du kan också välja att stanna i akademin och doktorera inom ett område relaterat till hydrologi. Med kompetens som inkluderar modellering, simulering, digitalisering och automatisering, kommer du att bli en attraktiv kandidat för doktorandtjänster i hydrologi, geohydrologi och miljöanalys på Uppsala universitet och vattenkopplade forskarutbildningar på KTH, Chalmers, Lund universitet, Luleå tekniska universitet och SLU.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i vattenteknik

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P1285 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp teknik, 10 hp fysik inklusive mekanik och elektromagnetism, 20 hp kemi inklusive allmän kemi, analytisk kemi och fysikalisk kemi samt 20 hp matematik inklusive envariabelanalys och linjär algebra.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programstudievägledare

water.engineering@geo.uu.se

Programsamordnare: Alexandru Tatomir

alexandru.tatomir@geo.uu.se

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02