Masterprogram i vindkraftsprojektering

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i vindkraftsprojektering 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i vindkraftsprojektering riktar sig till naturvetare, samhällsvetare och teknologer. Utbyggnaden av vindkraft ökar kraftigt och det finns ett stort behov av yrkeskunniga som kan leda vindkraftsprojekt. Det tvärvetenskapliga programmet lägger grunden för en karriär inom den globala vindkraftsindustrin och för vidare forskarstudier.

Programmet ges vid campus Gotland.

Om programmet

Det är nödvändigt att producera elektricitet med förnybara energikällor såsom vatten-, sol- och vindkraft för att minska koldioxidutsläppen i världen. Idag sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige för att klara klimatmålen och möta efterfrågan på förnybar el. Fortsatt stor utbyggnad behövs för att nå målet av 100 % förnybar elproduktion 2040, samt för att tillgodose de stora industrisatsningarna på exempelvis grön ståltillverkning och vätgasproduktion. Liknande utveckling pågår i många länder globalt. Det finns därför ett stort behov av kunnig och kompetent personal som kan leda och genomföra energiomställningen.

Under dina studier kommer du att få träffa lärare, branschföreträdare och forskare som med expertkunskaper bidrar till utvecklingen inom vindkraftsområdet. Du kommer att kunna söka praktikplatser inom branschen och knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Du kommer att få besöka vindparker och vindkraftverk, använda de senaste simulerings- och planeringsmetoderna och träffa många gästföreläsare som är experter i branschen.

Ett kritiskt tänkande och en god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt är viktiga egenskaper under utbildningen. Du får öva på dessa färdigheter under hela programmet genom muntliga presentationer, skriftliga rapporter, skriftliga och muntliga tentor, inte minst genom examensarbetet där du genomför ett självständigt forskningsprojekt.

Under programmet kommer du att

 • lära dig planera, utveckla och leda vindkraftsprojekt
 • ha ett nära samarbete med branschföreträdare och forskare
 • kombinera teknik-, ledarskap och förvaltningskunskap från både natur- och samhällsvetenskap
 • fördjupa dig inom ett specialområde
 • samarbeta med studenter och lärare med olika akademisk och kulturell bakgrund.

Utbildningar vid institutionen för geovetenskaper har en unik tvärvetenskaplig inriktning. Framstående forskning görs främst inom vindresurser, vindvakar, planering och acceptans för vindkraft och kommuniceras i utbildningen. Gotland är den optimala platsen för att studera vindkraft och ön var centrum för den tidiga vindkraftsutvecklingen i Sverige.

Studentprofil

Du har en kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknik. Du har kanske även arbetslivserfarenhet och vill komplettera dina kunskaper för att kunna arbeta inom förnybar energi. Du är intresserad av projektledning och ser att programmet kan förbereda dig bra för det. Under utbildningen får du möjlighet att tillämpa dina nyvunna kunskaper på verkliga exempel. Våra studenter kommer från olika länder och bakgrunder vilket skapar en dynamisk lärandemiljö. Det bidrar till mycket intressanta diskussioner då förutsättningarna för vindkraft varierar i olika delar i världen.

En framtida doktorandtjänst är något som du eventuellt har funderat kring, men arbete inom vindkraftsbranschen är något som du också överväger.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med vindkraftsprojektering som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Tomas Bolvin
Från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
Jag har tidigare praktiserat på en kommun, där en av mina uppgifter var att utvärdera hållbar planering för att minska klimatpåverkan. Det var under den praktiken som jag fick upp ögonen för den enormt stora elektrifieringsutmaning vi står inför i samhället. Allt tyder på att vi i framtiden kommer behöva fler energikällor då alltmer elektrifieras i samhället. Jag tror vindkraften kommer att ha en nyckelroll i denna utveckling under lång tid framöver. Samhällsutveckling är något som alltid intresserat mig och vindkraften står nu i centrum för att möjliggöra en hållbar elförsörjning. Tron på att vara med och påverka denna utveckling fick mig att börja utbildningen på Campus Gotland.

Hur har programmet varit hittills?
Kursinnehållet, men främst kvaliteten på undervisningen, har överträffat mina förväntningar. Vi har väldigt blandade och intressanta seminarier, presentationer och skriftliga inlämningar. Utöver detta har vi även besökt vindkraftparker, gått på samrådsmöten och haft gästföreläsningar från industrin. Programmet är därmed praktisk i sin form och nära anknuten till verkligheten, vilket jag uppskattar mycket. Min bakgrund lutar mot sociala samhällsfrågor, vilket gör de tekniska delarna av utbildningen mycket krävande. Detta visste jag innan jag började utbildningen, men det passar mig bra då jag gillar utmaningar.

Hur är det att vara student på Campus Gotland?
Campus Gotland är ganska litet jämfört med andra studieorter vilket bidrar till en god sammanhållning bland studenterna i staden. Visby är fullproppad av barer, caféer och andra historiskt intressanta platser att besöka. Som student finns det mycket att göra och utforska även utanför universitetslokalerna.

Varför tycker du att man ska söka programmet?
Du ska läsa vindkraftsprojektering om du är intresserad av att vara med och bidra till ett övergripande hållbart samhälle. Campus Gotland har lång historia av forskning om vindkraft och erbjuder därmed undervisning av mycket erfarna föreläsare. Programmet erbjuder en bred tvärvetenskaplig undervisning där du läser sociala och tekniska kurser parallellt. Detta bidrar till förståelsen om hur vi måste samarbete mellan olika områden för att nå goda resultat. Programmet attraherar studenter från alla delar av världen med helt varierande bakgrunder och erfarenheter. Detta gör studietiden väldigt rolig och stimulerande då vi lär oss mycket av varandra.

Hösten 2021.

Upplägg

Detta tvärvetenskapliga masterprogram har tre huvudteman: planering för vindkraft, utveckling av vindkraftsprojekt samt projektledning/förvaltning av vindkraftsparker. Du blir introducerad till alla dessa ämnen redan i början av programmet. Undervisningen är tematiskt upplagd så ofta studerar du flera aspekter av vindkraftsutveckling samtidigt.

Första terminen startar med en kurs i vindkraftsprojektering som ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom området. Därefter följer kurser i vindresursbedömning, planering för vindkraft och vindkraftteknik. Där får du den kunskap du behöver i meteorologi, planering och tillståndsfrågor samt om vindkraftverkens mekanik.

Under vårterminen lär du dig om anslutning av vindkraft till elnätet och fördjupar dina kunskaper i vindkraftsteknik. De kunskaper som du har fått i tidigare kurser kommer du att kunna tillämpa i en projektkurs där du får göra en förstudie. Terminen avslutas med kurserna forskningsmetodik i vindkraftsprojektering och trender i vindkraftsindustrin. Här får du kunskap om den senaste tekniken och utmaningarna inom vindkraftsindustrin, vilket också ger dig viktiga verktyg för framtida forskning.

Början av andra året innehåller fördjupningskurser om ledning och finansiering av vindprojekt och byggnation, samt drift och underhåll av vindkraftsparker. Under terminens andra halva kan du välja en av fem specialiseringskurser där du kan fördjupa dig i:

 • vindkraftsprojektering
 • planering för vindkraft
 • vindresursbedömning (kräver bakgrund inom fysik, mekanik eller meteorologi)
 • vindkraftteknik (kräver en kandidatexamen i teknik)
 • multikriteriebeslutsanalys för vindkraftsprojektering.

Under denna termin är det också möjligt att läsa en utbytestermin vid ett annat universitet, eller påbörja ett utökat examensarbete på 45 hp. Denna specialisering kommer att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden och ger möjlighet till framtida forskarstudier.

Under den sista terminen kommer du att utföra ett individuellt forskningsprojekt för examensarbetet på 30 hp eller avsluta det utökade examensarbetet på 45 hp. Det är också möjligt att skriva sin uppsats för ett branschrelaterat företag under denna termin.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

De pedagogiska lärmetoderna i magisterprogrammet i vindkraftsprojektering omfattar föreläsningar, seminarier, grupp- och projektarbete, fallstudier, rollspel, studiebesök, datalaborationer med mjukvaror som idag används i industrin och individuellt arbete. Viss undervisning kräver obligatorisk närvaro. Eftersom mycket av utbildningen är baserad på grupparbeten och projekt, och intensiteten på utbildningen är hög, är det viktigt att du är aktiv under hela studieperioden.

Klassens storlek på ca 30 personer bjuder in till en välkomnande atmosfär som möjliggör en god inlärningsmiljö. Ytterligare en styrka hos detta magisterprogram är dess tvärvetenskapliga och internationella inriktning, som skapar en dynamisk studiemiljö.

Alla kurser fokuserar på vindkraftsindustrin och vindkraftsforskningen. Verkliga fall studeras och du får öva dig på att förhandla, förbereda och genomföra rollspel av olika slags samråd, som till exempel att leda styrgruppsmöten. I examensarbetet har du möjlighet att utforska och fördjupa dig i de ämnen som känns mest relevanta för dig.

Du kommer att lära dig att använda speciella datorprogram såsom windPRO och WASP som används i vindkraftsindustrin och tillämpa dessa färdigheter på en förstudie till en vindkraftspark. Under programmet kommer du att delta i studiebesök till vindkraftsparker. På plats kommer projektledaren att lära dig om byggnation av vindkraftsparker och hur du uppskattar och klassificerar terrängen runt ett vindkraftverk så att du kan beräkna energiproduktionen. Du får också själv klättra upp i ett vindkraftsverk och se alla delar av vindkraftverkets maskinhus.

Tidigare studenter som nu arbetar inom vindkraft bjuds ofta in som gästföreläsare och ger dig inblick i rollen som projektledare. Detta är mycket fördelaktigt eftersom alumnerna har möjlighet att sätta programmets innehåll i relation till den kompetens du kommer att behöva i ditt yrkesliv.

Programmet är förlagt till Campus Gotland. Undervisning, instruktioner och litteratur är på engelska.

Karriär

Energibranschen är en av de snabbast växande branscherna i världen. I Sverige är vindkraft den tredje största källan för elproduktion efter vatten- och kärnkraft och den beräknas fördubblas inom en fyraårsperiod samt femdubblas fram till år 2040. Även internationellt byggs vindkraft ut snabbt.

Detta program förbereder dig för ledande befattningar inom den globala vindkraftsindustrin eller doktorandstudier. Exempel på blivande arbetsgivare är företag som driver vindkraftsparker, konsultföretag, lokala och nationella myndigheter, universitet och högskolor, företag som tillverkar komponenter, företag som ingår i leveranskedjan, forskningsinstitut eller andra organisationer som arbetar med förnybar energi- och miljöfrågor.

Några av de befattningar som våra tidigare studenter innehar är:

 • Projektledare
 • Senior projektledare
 • Konsult inom förnybar energi
 • Vindresursanalytiker
 • Doktorand
 • Miljöhandläggare
 • Projektör
 • Tekniskt råd inom vindkraftsplanering
 • Platschef
 • Marknadschef
 • Affärsutvecklingschef
 • Förvaltningschef
 • Forskning- och utvecklingsingenjör
 • Verkställande direktör driftsteknik vindkraft
 • Universitetslärare
 • Forskningsassistent

Jobbmarknaden för utexaminerade är mycket internationell eftersom metoderna och problemställningarna är likartade i olika delar av världen. Tekniken har blivit billigare och omställningen till förnybar energi går allt snabbare vilket innebär att efterfrågan på kvalificerad kompetens ökar. Söker du ditt första jobb efter att ha gått detta program kommer du att ha gedigna kunskaper och färdigheter inom vindkraftsprojektering, vilket ger goda karriärmöjligheter. Har du dessutom tidigare arbetserfarenhet kommer du att kvalificera dig för högre ledningsbefattningar inom branschen.

Förutom anställning som projektledare eller projektör kan du också göra karriär inom vetenskaplig eller teknisk forskning och utveckling som vetenskaplig och/eller teknisk rådgivare, konsult eller projektledare.

Se statistik över utexaminerade från programmet (på engelska) och vad de gör nu, och läs intervjuer med våra tidigare studenter (på engelska).

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i vindkraftsprojektering

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1870 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programspecifika frågor, kontakta:

vindmaster@geo.uu.se

Programansvarig Liselotte Aldén: 0498-10 83 64, WhatsApp: +46 732 70 37 24

Institutionen för geovetenskaper, Campus Gotland

Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 Visby

Senast uppdaterad: 2021-03-02