Masterprogram i vindkraftprojektering 2020/2021

Välj masterprogrammet i vindkraftprojektering för att bidra till ett positivt fotavtryck för klimatet! I och med att utbyggnaden av vindkraft ökar genom bland annat geografiska utbredning, projektstorlek och komplexitet så finns det ett stort behov av yrkeskunniga som kan leda tvärvetenskapliga vindkraftsprojekt med framgångsrika resultat. Programmet förbereder dig för en karriär inom den globala vindkraftsindustrin eller för forskarstudier.

Om programmet

Det tvååriga mastersprogrammet i vindkraftprojektering öppnar dörrarna för dig till ett arbete inom vindkraftsindustrin och kommer ge dig både tillämpad kunskap och teoretisk förståelse. Du får besöka vindparker och vindkraftverk, använda de senaste simulerings- och planeringsmetoderna samt delta i många gästföreläsningar som hålls av experter i branschen.

Största delen av första året läses tillsammans med det ettåriga magisterprogrammet och kommer att ge dig fördjupad kunskap om de olika aspekterna inom vindkraftsutveckling. Det andra året börjar med att utbildningen går djupare in på byggnation, operation och underhåll av vindkraftsparker. Fördjupningskurserna under andra året, som är direkt forskningsrelaterade, ger dig möjlighet till specialisering inom ett område som intresserar dig. Denna specialisering kommer att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och är utformad för att öppna dörrar till framtida forskarstudier.

Under dina studier kommer du att träffa branschföreträdare, forskare och expertlärare som bidrar till utvecklingen på området. Du kommer också att bygga upp ett omfattande kontaktnät som gör det möjligt att knyta kontakter med potentiella framtida arbetsgivare och hitta praktikplatser inom branschen.

Du får besöka vindparker och vindkraftverk, använda de senaste simulerings- och planeringsmetoderna samt delta i många gästföreläsningar som hålls av experter i branschen. Kritiskt tänkande och färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation är viktiga delar i yrkeskompetensen och viktiga inslag under utbildningen. Dessa färdigheter övas under hela programmet och tillämpas i examensarbetet, där du genomför ett självständigt forskningsprojekt.

Under programmet kommer du att

 • lära dig planera, utveckla och leda vindkraftprojekt
 • ha nära samarbete med branschföreträdare och forskare
 • kombinera teknik-, ledarskap och förvaltningskunskap från både natur- och samhällsvetenskap
 • fördjupa dig inom ett specialområde
 • förbereda dig inför en internationell karriär eller gå vidare till doktorandstudier.
Uppsala universitet Campus Gotland är ledande inom utbildning i vindkraftprojektering. Gotland är en fantastisk plats för att studera ämnet då ön är ett centrum för den tidiga vindkraftutvecklingen i Sverige. Du kommer samtidigt kunna njuta av allt som den historiska och trivsamma staden Visby och Gotland  i stort har att erbjuda. Gotland har utmärkta och täta flyg- och färjeförbindelser till Stockholm och flera andra städer på fastlandet.

Studentprofil
Du har din bakgrund inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknik och har antagligen arbetslivserfarenhet inom relevanta områden efter din erhållna kandidatexamen. Du kommer eventuellt direkt från din slutförda kandidatexamen och vill specialisera dig inom vindkraftsbranschen med detta mastersprogram.

Du vill ha en utbildande erfarenhet från dina studier som också hjälper dig att förbättra din presentationsförmåga samt ge dig möjligheten att tillämpa dina färdigheter på riktiga fallstudier. Varje students bakgrund - kulturell som akademisk - bidrar till mångfalden i klassen, vilket gör programmet till ett internationellt forum för diskussioner och debatter.

En framtida doktorandtjänst är något som du eventuellt har funderat kring, men arbete inom vindkraftsbranschen är något som du också överväger.

Här kan du se vilken akademisk och geografisk bakgrund tidigare studenter haft (pdf).

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med vindkraftprojektering som huvudområde.

Upplägg

Programmet är tvärvetenskapligt och organiserat runt tre teman: planering för vindkraft, projektutveckling, projektledning och förvaltning av vindkraftsparker. Olika aspekter av dessa ämnen introduceras i början av programmet. Eftersom programmet är tematiskt, studerar du ofta flera olika aspekter av vindkraftprojektering samtidigt.

Termin 1
Höstterminen startar med kursen i vindkraftprojektering som ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom området. Därefter följer kurser i vindresursbedömning, planering för vindkraft och vindkraftteknik. Här förmedlas den kunskap du behöver i meteorologi, planering och tillståndsfrågor samt om vindkraftverkens mekanik.

Termin 2
Under vårterminen kommer du att lära dig om anslutning av vindkraft till elnätet och fördjupa dina kunskaper i vindkraftteknik. De kunskaper som inhämtats i tidigare kurser kommer sedan att tillämpas i en projektkurs där vi gör en förstudie. Terminen avslutas med kurserna forskningsmetodik i vindkraftprojektering och trender i vindkraftsindustrin som ger dig verktyg för vetenskaplig forskning och kunskap om den senaste tekniken och utmaningar inom vindkraftsindustrin.

Termin 3
Början av andra året innehåller fördjupningskurser om ledning och finansiering av vindprojekt och byggnation samt drift och underhåll av vindkraftsparker. Under terminens andra halva kan du välja en av fem specialiseringskurser vilka är fördjupning i vindkraftsprojektering, fördjupning i planering för vindkraft, fördjupning i vindresursbedömning (kräver bakgrund inom fysik, mekanik eller meteorologi), fördjupning i vindkraftteknik (kräver en kandidatexamen i teknik) och fördjupning i multikriteriebeslutsanalys för vindkraftprojektering.

Under denna termin är det också möjligt att läsa en utbytestermin vid ett annat universitet eller att påbörja ett utökat examensarbete på 45 hp.

Termin 4
Under den sista terminen kommer du att utföra ett individuellt forskningsprojekt för examensarbetet på 30 hp eller avsluta det utökade examensarbetet på 45 hp. De som önskar ha en praktikplats kan skriva sin uppsats för ett branschrelaterat företag under denna termin.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

De pedagogiska metoderna i masterprogrammet i vindkraftprojektering innehåller föreläsningar, seminarier, grupp- och projektarbete, fallstudier, rollspel, studiebesök, datorlabb och individuellt arbete. 
 
Klassens storlek inbjuder till en välkomnande atmosfär som möjliggör kunskapsutbyte och en god inlärningsmiljö. Språket i undervisningen, instruktionerna och litteraturen är engelska. Viss undervisning kräver obligatorisk närvaro. Eftersom det mesta av utbildningen är baserad på grupparbete och projekt, och intensiteten på utbildningen är hög, är det av stor vikt att studenten är aktiv under hela studieperioden.

Programmet är förlagt till Campus Gotland på heltid och studenten förväntas därmed vara placerad i Visby under större delen av utbildningen (dock ej under det självständiga examensarbetet).

Alla kurser är skapade med fokus på vindkraftsindustrin och vindkraftsforskning. Verkliga fall studeras. I examensarbetet har du möjlighet att utforska ämnen som är relevanta för din bakgrund. Ytterligare en styrka hos detta magisterprogram är dess tvärvetenskapliga och internationella inriktning, som skapar en spännande mångkulturell studiemiljö.

Tidigare studenter, som nu arbetar inom området, bjuds ofta in som gästföreläsare och ger dig inblick i rollen som projektledare. Detta är mycket fördelaktigt för studenterna, eftersom våra alumner sätter programmets innehåll i förhållande till den kompetens de tycker är särskilt viktig i sina yrkesliv.

Se film från en laboration med topptur i ett vindkraftverk.
Se lista över gästföreläsningar som ägt rum de senaste två åren (pdf)

Karriär

Energibranschen är en av de snabbast växande branscherna i världen. I Sverige är vindkraft den tredje största källan för elproduktion efter vatten- och kärnkraft och den beräknas fördubblas inom en fyraårsperiod samt femdubblas fram till år 2040.  

Programmet förbereder dig för ledningsbefattningar eller doktorandstudier inom alla grenar i den globala vindkraftsindustrin. Aktörer på området är till exempel företag som driver vindkraftsparker, konsultföretag, lokala och nationella myndigheter, företag som tillverkar komponenter, företag som ingår i leveranskedjan, forskningsinstitut samt andra organisationer som arbetar med förnybar energi och/eller miljöfrågor.

Jobbmarknaden för utexaminerade är mycket internationell, eftersom metoderna och problemställningar är likartade i olika delar av världen. Minskade kostnader för tekniken och en större motivation hos aktörerna att sträva efter större hållbarhet enligt Parisavtalet 2015, har lett till en snabb utveckling på vindkraftsområdet. Detta innebär att efterfrågan på kompetens ökar internationellt.

Utexaminerade med tidigare arbetserfarenhet från vindkraft eller annan industri kan komma tillbaka till arbetsmarknaden med avancerad kompetens och kvalificera sig för högre ledningsbefattningar. Utexaminerade från detta program som söker sitt första jobb inom vindkraftsindustrin kommer att ha såväl påvisbara kunskaper om vindkraftprojektering som goda färdigheter att uppnå acceptans hos nyckelintressenter. Detta är en kraftfull kombination och efterfrågan på denna typ av expertis förväntas öka.

Fördjupningskurserna tillsammans med examensarbetet ger dig stora möjligheter att hitta ditt yrke inom vindkraftsindustrin. Specialiseringen kommer att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och är utformad för att öppna dörrar till framtida forskarstudier.

Förutom anställning som projektledare eller projektutvecklare kan du också göra karriär inom vetenskaplig eller teknisk forskning och utveckling som vetenskaplig och/eller teknisk rådgivare, konsult eller projektledare. Programmet förbereder dig också för doktorandstudier.

Några av de positioner som våra alumner innehar är:

 • projektledare
 • doktorand
 • projektingenjör
 • vindkraftsingenjör
 • projektförvaltare
 • vindkraftskonsult
 • konsult inom vindresursbedömning
 • projektör
 • affärsutvecklingschef
 • projektutvecklare
 • kontrollrumstekniker.
Se statistik över utexaminerade och vad de gör nu.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i vindkraftprojektering

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1283 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programspecifika frågor: Liselotte Aldén eller Maria Klemm

liselotte.alden@geo.uu.se; maria.klemm@geo.uu.se

0498-10 83 64 (Liselotte Aldén), 018-471 83 74 (Maria Klemm)

Frågor om antagning:

studentservice@uu.se

018-471 47 30

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.