Förskollärarprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Förskollärarprogrammet 2022/2023
Anmälan

Förskollärare är ett kreativt och omväxlande yrke med ledaransvar. Du gör barns vardag lärorik och meningsfull. Förskollärarprogrammet ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära - egenskaper de har nytta av resten av sina liv. Genom våra nära samarbeten med förskolor får du möjlighet att träna på de förmågor som är viktiga i yrket som förskollärare. Din kompetens behövs för att framtidens barn ska få en bra start i livet.

Programmet ges i Uppsala med start höst- och vårtermin och i Visby med start hösttermin.

Om programmet

På förskollärarprogrammet lär du dig förena barns lärande med omsorg. Du lär dig förstå barns fysiska och psykiska utveckling, deras behov och kunskapande ur ett helhetsperspektiv. Din yrkesidentitet och trygghet i rollen som förskollärare får du inte minst genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) som du gör på en förskola. Under handledning av erfarna lärare får du träna och utveckla dina färdigheter i praktiken. Samtidigt bör du vara beredd på att både läsa och skriva vetenskapliga texter. Extra stöd finns att få för dig som behöver hjälp med till exempel studieteknik.

Du kommer att studera barns utveckling och livsvillkor och hur du som förskollärare dokumenterar och följer upp barnens utveckling och lärande. Du kommer att läsa om ledarskap och hur du kan hantera konflikter och arbeta med sociala relationer. Du får även redskap för att utmana och stödja barn utifrån deras olika behov.

I förskolan är lek och kreativitet lärandets grundval. Därför får du också kunskaper och färdigheter inom bild, drama, matematik, musik, naturvetenskap, teknik, rörelse, samt språk och barnlitteratur.

Utbildningen präglas av:

 • förskollärarens ledarskap
 • en stark arbetslivskoppling
 • vetenskaplig förankring
 • praktisk kunskap och färdighetsträning.
Ett viktigt inslag i utbildningen är också förskolans demokratiska uppdrag där frågor om social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram. Du får också kunskaper om förskolans framväxt ur ett historiskt perspektiv och de villkor som format förskolan och dess utveckling fram till idag.

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av hög kvalitet och du kommer att möta lärare som brinner för sitt ämne. Vi vill att du ska få inblick i aktuell forskning om undervisningens och förskolläraryrkets teori och praktik. Utbildningen har ett väl utvecklat system för att tillvarata synpunkter och idéer från programmets studenter. Lärare och studenter formar utbildningen tillsammans inom programmets formella ramar.

Examen

Utbildningen leder till en förskollärarexamen (Bachelor of Science in Pre-School Education), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Agnes Hjortsmark
Kommer från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har ända sedan jag varit liten sagt att ”när jag blir stor ska jag bli dagisfröken”. Så efter en lång tid inom restaurangbranschen kände jag att det var dags att prova på min barndomsdröm. Efter ett år som outbildad barnskötare på en förskola kände jag mig redo för mer ansvar och bestämde mig därför att söka förskollärarutbildningen.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Jag tycker att den har varit över mina förväntningar. Vi har hittills haft många engagerade och kompetenta föreläsare.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Att skapa nya relationer och få nya vänner är helt klart det roligaste. Sen tycker jag att de flesta kurserna har varit intressanta och roliga på olika sätt. Vi fick spendera mycket tid i bildsalen under kursen Estetiskt lärande i förskolan, det var roligt tycker jag!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Första tiden var såklart nervöst och pirrigt men jag var med på insparken så där träffade jag flera vänner som jag faktiskt hänger med än idag. Sen tror jag att det är viktigt att man vågar ta kontakt och är öppen för att lära känna nya människor. Ett bra tillfälle för det är under alla grupparbeten du kommer hamna i.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Dagen börjar ofta med en föreläsning. Sen är vi ett gäng som brukar stannar kvar i skolan och äta lunch ihop. Efter lunchen brukar vi gå igenom och förbereda inför det kommande seminariet. Vi avslutar dagen med en kopp kaffe och lite snack innan alla åker hem till sig.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Närheten till allt samt den goda stämningen som jag upplever att det är på campus.

Vad har varit mest utmanande?
– Att skriva akademiskt. Det var ju några år sen man gick i skolan så att komma in i skolrutiner igen har varit utmanande. Jag tror det är viktigt att ha en bra rutin och planera in när du ska göra dina uppgifter. Annars blir det lätt att man skjuter upp allt och så sitter man sista dagen i panik. Sen är det otroligt tacksamt att ha ett kompisgäng att vända sig till när man behöver hjälp. Allt från att dela litteratur, kontrolläsa uppgifter till att bara få glada tillrop och pepp.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att bli en bra förskollärare.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
– Oj, jag vet inte om jag har någon favoritplats. Skulle vara någon mysig uteservering längs ån i så fall.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Insparken!

Vad gör du om fem år?
– Då har jag förhoppningsvis hunnit jobba några år som förskollärare och trivs i min yrkesroll.

Våren 20202

Registrera ditt intresse

Upplägg

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre och ett halvt års studier. Kursinnehållet i programmet har sin grund i förskollärarens yrkesverksamhet.

Programmet består av följande tre områden:

 • En utbildningsvetenskaplig kärna med områden som är viktiga i arbetet som förskollärare.
 • Förskoledidaktik - kunskapsområdet om undervisning och innehåll i den dagliga verksamheten. Didaktiken ingår som en del i ämneskurserna och inkluderar ett självständigt vetenskapligt arbete som du skriver i slutet av utbildningen.
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som du gör på en förskola.
Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar totalt 60 högskolepoäng (hp) och innehåller kunskapsområden som handlar till exempel om förskollärarens ledarskap, barns fysiska och psykiska utveckling och hur förskollärare dokumenterar och utvärderar förskolans verksamhet. Vidare behandlas hur konflikter och sociala relationer kan hanteras samt hur förskollärare på olika sätt kan stödja barn som uppfattas vara i behov av särskilt stöd. Ett viktigt inslag i kärnan är också kunskaper om förskolans framväxt ur ett historiskt perspektiv, och de villkor som präglat förskolan och dess utveckling fram till idag. Kurserna behandlar också förskolans värdegrund och demokratiska uppdrag där bland annat frågor som rör respekt för mångfald lyfts fram.

I området förskoledidaktik ingår kurser som behandlar frågor om undervisning och innehållet i förskolans verksamhet. Studierna ger dig kompetens i hur du som förskollärare kan arbeta med och undervisa yngre barn i olika ämnen som bland annat språk, litteratur, drama, musik, bild, matematik, rörelse, teknik, naturvetenskap och flerspråkighet. Området består även av kurser som fokuserar på lekens betydelse för lärande och socialisation, barns rättigheter och skilda livsvillkor, barns delaktighet i arbetet med digitala medier och faktorer som kan ha betydelse för barns välbefinnande.

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en förskola vid tre tillfällen under studierna får du utveckla din yrkesidentitet. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren förskollärare får du möjlighet att delta i en förskolas verksamhet. Du får tillfälle att studera och reflektera över förskolläraryrket och dess villkor samt träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Totalt omfattar din VFU 30 hp.

Kurser inom programmet

Se programmets studieplan.

Om undervisningen

Förskollärarprogrammet läses på heltid på campus Blåsenhus i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby. Delar av undervisningen sker via länk på båda campus.

Förutom traditionella föreläsningar, seminarier, workshops och verksamhetsförlagd utbildning kommer du att arbeta tillsammans med kurskamrater för att lösa olika uppgifter. På båda campusområdena finns det senaste inom digital lärteknik som du får tillgång till och lär dig att behärska. Den nya tekniken används också som ett verktyg i undervisningen. Examinationsformerna skriftar för att skapa variation och för att utveckla olika kompetenser hos dig. De kan bestå av skriftliga examinationer förlagda vid campus eller i ditt hem, muntliga framställningar och gestaltande examinationer med estetiska uttryck, enskilt eller i grupp.

I utbildningen ingår ett självständigt arbete som du skriver i slutet av din utbildning.

Din VFU gör du på en förskola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med.

Utbildningen kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska språket.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av förskollärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du kan därför förlägga delar av dina studier utomlands. Uppsala universitet samarbetar med flera lärosäten som erbjuder lärarutbildning, till exempel University of Aberdeen i Skottland, Palacký University Olomouc i Tjeckien och University College of Teacher Education i Österrike.

Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands vilket ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

Med en förskollärarexamen från Uppsala universitet är du väl förberedd i mötet med din kommande yrkesverksamhet eftersom utbildningen baseras på den senaste forskningen och kopplas även samman med förskolans verksamhet. Behovet av utbildade förskollärare är mycket stort så jobbmöjligheterna är goda.

Karriärmöjligheterna är bra. Du kan till exempel vidareutbilda dig till rektor eller specialpedagog. En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Då kan du ta ut en magister- eller masterexamen, söka till forskarutbildning och få möjlighet att närmare studera och förkovra dig i det utbildningsvetenskapliga området. Med en magister- eller masterexamen kan du också jobba med förskolans frågor på strategisk nivå - i kommunal eller statlig verksamhet.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Förskollärarprogrammet

210 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4000 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Förskollärarprogrammet

210 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4001 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Förskollärarprogrammet

210 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P9000 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Studievägledning på Campus Gotland

Programstart och registrering

När du blivit antagen till Förskollärarprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Du kan registrera dig på första terminens kurser när du har aktiverat ditt studentkonto. På www.uu.se/student finns information om hur och när du senast måste registrera dig för att behålla din plats på programmet. Där finns också kontaktuppgifter till kursansvarig institution, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Första terminens kurser är följande:

 • Förskolans uppdrag 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, förskollärare 7,5 hp
 • Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare 7,5 hp
 • Att leda verksamheten i förskolan 7,5 hp
Om du har frågor om din registrering kontakta kursansvarig institutions kursadministration, e-post: forskollararprogrammet@edu.uu.se.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder att påbörja programmet är det viktigt att du lämnar återbud på www.antagning.se så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-02