Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - Grundlärarprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - Grundlärarprogrammet 2023/2024
Anmälan

Att arbeta med barn i de yngre åldrarna är omväxlande, roligt och självständigt. Grundlärarutbildningen finns för dig som vill bli lärare i förskoleklass och årskurs 1-3, och ger dig de kunskaper som behövs för att väcka barns upptäckarglädje och sätta den i ett nytt och större sammanhang. Genom våra nära samarbeten med skolor får du öva på att planera och hålla egna lektioner. Det finns också goda möjligheter till internationella utbyten.

Programmet ges i Uppsala med start höst- och vårtermin och i Visby med start hösttermin.

Om programmet

Att arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 är ett av världens viktigaste jobb. Barnen har då sina första, avgörande skolår och vi vill att du ska kunna ge dem en stabil grund att stå på inför framtiden. För det behöver du både teoretiska och praktiska kunskaper. Grundlärarprogrammet förbereder dig för att kunna leda, undervisa och engagera dina elever.

Ett av målen med utbildningen är att du ska känna dig säker i din lärarroll. Det blir du när du har goda kunskaper i de ämnen som du undervisar, när du är trygg i din relation till barn och har fått omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Utbildningen präglas av ett vetenskapligt perspektiv där bland annat forskning om barns lärande diskuteras. Du bör därför vara beredd på att både läsa och skriva vetenskapliga texter och kan få extra stöd med till exempel studieteknik om du behöver. Den teoretiska delen av utbildningen kombineras med en stark arbetslivsanknytning där du vid flera tillfällen under studierna får delta i verksamheten på en skola.

Utmärkande för grundlärarprogrammet vid Uppsala universitet är:

  • ett vetenskapligt perspektiv
  • en närhet till arbetslivet och till skolans vardag
  • lärarens ledarskap
  • möjligheter att studera utomlands.

Du kommer dels att studera de ämnen du ska undervisa inom i framtiden, och lära dig hur man kan lära ut dem. Dels läser du en så kallad utbildningsvetenskaplig kärna. Den innehåller områden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet och hur man bedömer och dokumenterar elevers kunskaper. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram.

Vi har ett nära samarbete med många skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Allt detta gör att när du tar din grundlärarexamen har du med dig både grundläggande kunskaper och en verktygslåda med praktiska redskap in i arbetslivet.

Examen

Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 på avancerad nivå. Grundlärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Emilia Bellman
Från: Upplands Väsby, Stockholm

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Tack vare Uppsalas omfattande studentliv kan jag besöka flera av stadens fina institutioner och campusanläggningar. Min absoluta favorit är Blåsenhus där jag har nästan alla mina kurser. Jag tycker om att den är modern med stora ljusa studieytor, det centrala läget och att det finns café och restaurang om man bli sugen på något. Gemenskapen mellan studenterna är också värd att nämna. Uppsalas alla nationer och föreningar är utvecklande och roliga att ta del av, och ger en chansen att träffa nya vänner.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
Det är att man får gå ut på VFU (praktik) vid tre olika tillfällen. Det är givande och väldigt kul att få använda sina teoretiska kunskaper i klassrummet. Man blir parplacerad med en kursare så att man har någon i samma sits att diskutera med, vilket känns tryggt. Min andra VFU gjorde jag i Spanien, Marbella. Uppsala universitets lärarprogram erbjuder ett stipendium för dem som vill göra VFU utomlands, och för mig som älskar att resa var det självklart att ta vara på möjligheten.

Vad har varit mest utmanande?
Att tvingas hålla koll på saker själv. Med det menar jag att man måste vara disciplinerad nog att kunna hålla reda på sina uppgifter, seminarier och lektioner. Ingen kommer säga åt dig vad och när du ska göra något. Därför tycker jag att planering är A och O och har en skriftlig kalender där jag skriver ner alla viktiga datum och uppgifter. Jag ogillar att skjuta upp saker till sista stund!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
En vanlig dag kan se väldigt olika ut, just nu har jag vissa lektioner på Blåsenhus och vissa digitalt. Upplägget skiljer sig också beroende på vilken kurs det är. Idag var jag på campus 8.15 för ett s.k. förseminarium innan en workshop som höll på från 9.15 till 11.00. Sedan gick jag hem för att träna och äta lunch. Resten av dagen spenderades vid skrivbordet i mitt korridorsrum där jag läste kurslitteratur och förberedde mig för en seminarieuppgift.

Hur upplevde du första tentan?
Jag minns att jag var väldigt nervös, hade svårt att sova natten innan och var rädd att jag skulle glömma något viktigt, som leg eller penna. Jag tror att det är svårt att undvika att inte vara nervös inför första tentan, men alla sitter i samma sits. Våga fråga en kursare om du är undrar över något, det kan även lugna nerverna att promenera till tentasalen tillsammans med någon.

Känslan efter en tenta är den bästa som finns, man svävar på moln och all nervositet är som bortblåst. Men glöm inte att anmäla er till tentorna, det har jag varit nära att göra ett par gånger!

Snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Hågadalen, man kan promenera där i timmar bland djur och natur. Ta med bulle och kaffe!

Bästa studieplatsen i din studentstad?
Blåsenhus bibliotek. Gå dit tidigt och ta en plats med utsikt mot slottet!

Våren 2022. 

Registrera ditt intresse

Upplägg

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Du kan läsa utbildningen i antingen Uppsala eller Visby.

Programmet består av följande områden:

  • en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp centrala områden viktiga för lärare
  • ämnesstudier i de ämnen du kommer att undervisa inom
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som du gör på en skola.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och innehåller kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet, barns utveckling under de tidiga skolåren och hur lärare bedömer och dokumenterar elevers kunskaper. Vidare behandlas hur konflikter och sociala relationer kan hanteras samt hur lärare på olika sätt kan stödja elever med språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

Ett viktigt inslag i kärnan är också kunskaper om skolans framväxt ur ett historiskt perspektiv, och de villkor som präglat skolan och dess utveckling fram till idag. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram.

Ämnesstudierna ger dig en bred kompetens i att undervisa barn i de tidiga skolåren, där läs-, skriv- och matematikinlärningen är extra viktig. Andra ämnen som ingår i programmet är engelska, naturorienterande ämnen och teknik, samt samhällsorienterade ämnen. Genom kursen Bild och musik får du lära dig om estetiska lärprocesser. Det ger dig fördjupade och breddade kunskaper inom respektive ämne samt ämnesdidaktiska kunskaper riktade mot yngre barn. Inom didaktiken söker man svar på frågan: Vad vill jag som lärare att eleverna ska lära sig inom ett visst område och varför just det?

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) gör du på en skola vid tre tillfällen under programmet. Du får tillfälle att undervisa elever, reflektera över läraryrket och träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Totalt omfattar din VFU 30 högskolepoäng.

Kurser inom programmet

Du hittar alla kurser som ingår i programmet i studieplanen.

Om undervisningen

Grundlärarprogrammet ges på heltid och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kommer du att arbeta tillsammans med dina kurskamrater i grupparbeten. Du kommer att möta lärare som själva forskar och som har lång erfarenhet från svensk skola. Undervisningen bygger på verkligheten i klassrummet och på den forskning som bedrivs inom det utbildningsvetenskapliga området

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med.

I utbildningen ingår två självständiga arbeten, varav ett skrivs på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Båda arbetena har en didaktisk/ämnesdidaktisk inriktning inom något område du läst under din utbildning.

Examinationsformerna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete. Exempel på det senare är uppgifter som berör provkonstruktion, lektionsplanering och läroboksanalyser. Utbildningen är på svenska och du bör också ha goda kunskaper i engelska.

I Uppsala sker merparten av undervisningen på campus Blåsenhus. Läser du utbildningen i Visby är all undervisning förlagd till Campus Gotland. Delar av undervisningen sker via länk på båda campus. På båda campusområdena finns avancerad utrustning inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av grundlärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt yrkesliv. Du som läser till grundlärare har möjlighet att förlägga delar av studierna i grundlärarprogrammet utomlands, till exempel din VFU. Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har en etablerad utbytesverksamhet för utlandsstudier med universitet i andra länder. Det ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli lektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir allt fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är efterfrågade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P4005 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P4004 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P9005 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Lyssna på podden Sainhaust Stories. I det här avsnittet berättar Sarah Wallerström om hur hon valde att läsa till lärare och hur hon hamnade på Gotland.

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Studievägledning på Campus Gotland

Senast uppdaterad: 2021-03-02