Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Grundlärarprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Grundlärarprogrammet 2023/2024
Anmälan

Att arbeta med lite äldre barn i tidigare skolår är omväxlande, roligt och självständigt. Grundlärarutbildningen finns för dig som vill bli lärare i årskurs 4-6, och ger dig de kunskaper som behövs för att tillvarata barns upptäckarglädje och sätta den i ett nytt och större sammanhang. Genom våra nära samarbeten med skolor får du öva på att planera och hålla egna lektioner. Det finns också goda möjligheter till internationella utbyten.

Programmet ges i Uppsala med start höst- och vårtermin och i Visby med start hösttermin

Om programmet

Att arbeta som lärare i årskurs 4-6 är ett av världens viktigaste jobb. Barnen har då läst sina första år i skolan och klivit in i en spännande tid fylld med social och personlig utveckling. Vi vill att du ska kunna möta och stötta dem i deras lärande och för det behöver du både teoretiska och praktiska kunskaper. Grundlärarprogrammet ger dig kompetenser och verktyg att kunna leda, undervisa och engagera elever i åldrarna 10 till 13.

Ett av målen med utbildningen är att du ska känna dig säker i din lärarroll. Det blir du när du har goda kunskaper i de ämnen som du undervisar, när du är trygg i din relation till barn och har fått omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Utbildningen präglas av ett vetenskapligt perspektiv där bland annat forskning om barns lärande diskuteras. Du bör därför vara beredd på att både läsa och skriva vetenskapliga texter och kan få extra stöd med till exempel studieteknik om du behöver. Den teoretiska delen av utbildningen kombineras med en stark arbetslivsanknytning där du vid flera tillfällen under studierna får delta i verksamheten på en skola.

Utmärkande för grundlärarutbildningen vid Uppsala universitet är:

  • ett vetenskapligt perspektiv
  • en närhet till arbetslivet och till skolans vardag
  • lärares ledarskap
  • möjlighet att studera utomlands.

Du kommer dels att studera de ämnen du ska undervisa inom i framtiden, och lära dig hur man kan lära ut dem. Dels läser du en så kallad utbildningsvetenskaplig kärna. Den innehåller områden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet och hur man bedömer och dokumenterar elevers kunskaper. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram.

Vi har ett nära samarbete med många skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Allt detta gör att när du tar din grundlärarexamen har du med dig både grundläggande kunskaper och en verktygslåda med praktiska redskap in i arbetslivet.

Examen

Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 på avancerad nivå. Grundlärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Linnea Hammarström
Kommer från: Vaxholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid velat jobba med barn och ungdomar och det är så häftigt att se elever lära sig saker, framförallt när eleverna har haft svårt för något. Det är så häftigt att se när sedan polletten ramlar ner. Jag valde mellan inriktningen F–3 och 4–6 då jag vill ha många ämnen och jag vill vara klasslärare. Jag valde 4–6 för att jag ville ha lite äldre elever för att kunna gå in lite djupare i ämnena.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det roligaste med utbildningen har varit praktiken, för då får man använda det man har lärt sig på universitetet i verkligheten. Under praktiken har jag fått en djupare förståelse för det vi lär oss i de teoretiska kurserna.

Hur var första tiden?
– Första tiden på universitetet var jag nervös, allting var lite överväldigande men samtidigt var det väldigt roligt. Efter de första veckorna försvann nervositeten då allt inte kändes lika nytt längre. Jag lärde känna människor genom insparken, som är till för att alla nya lärarstudenter ska lära känna varandra och komma in i studentlivet och studierna då man arbetar mycket i arbetslag.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Jag tycker att sammanhållningen är bra. Eftersom vi läser i princip alla kurser ihop lär man känna varandra bra. Jag tycker även att sammanhållningen mellan de olika lärarprogrammen är bra, då insparken och många andra aktiviteter utanför studierna är till för alla lärarstudenter.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att det finns otroligt många bra lärare och ett stort studentliv där det finns något för alla.

Vad har varit mest utmanande?
– Det som har varit mest utmanande med utbildningen har varit innan tentor när det har känts som om det har varit omöjligt att lära sig allt. Men genom att plugga tillsammans med andra och ta det lugnt har det löst sig.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få en lärarexamen och bli en så bra lärare som möjligt!


Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
–Vid Uppsala slott.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg! Det pågår i flera dagar och det finns så mycket roligt att göra.

Vad gör du om fem år?
–Jag som klasslärare någonstans i Sverige och kanske även påbörjat att studera till speciallärare.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Du kan läsa utbildningen i antingen Uppsala eller Visby.

Programmet består av följande områden:

  • en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp centrala områden viktiga för lärare
  • ämnesstudier i de ämnen du kommer undervisa inom
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som du gör på en skola.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och innehåller kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet, barns utveckling under de tidiga skolåren och hur lärare bedömer och dokumenterar elevers kunskaper. Vidare behandlas hur konflikter och sociala relationer kan hanteras samt hur lärare på olika sätt kan stödja elever med språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

Ett viktigt inslag i kärnan är också kunskaper om skolans framväxt ur ett historiskt perspektiv, och de villkor som präglat skolan och dess utveckling fram till idag. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram.

Ämnesstudierna ger dig en bred kompetens i att undervisa de lite äldre barnen i tidigare skolår. Du kommer att läsa 30 högskolepoäng av vardera svenska, matematik och engelska. Dessutom kommer du att läsa en termin inom ett fördjupningsområde.

Som student i Uppsala kan du välja att läsa antingen samhällsorienterade ämnen (SO) eller naturorienterande ämnen och teknik (NO/TK) om du påbörjar utbildningen en hösttermin. Antas du till utbildningen en vårtermin läser du din fördjupning inom SO. För dig som läser programmet i Visby ges fördjupningsterminen i NO/TK. (Alternativt kan du som fördjupning läsa ett praktisk-estetiskt ämne utanför programmets ram vid ett annat universitet och tillgodoräkna dig ämnet/ämnena inom din utbildning.)

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) gör du på en skola vid tre tillfällen under studierna. Du får möjlighet at undervisa elever, reflektera över läraryrket och träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Totalt omfattar din VFU 30 högskolepoäng.

Kurser inom programmet

Du hittar alla kurser som ingår i programmet i studieplanen.

Om undervisningen

Grundlärarprogrammet ges på heltid och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kommer du att arbeta tillsammans med dina kurskamrater i grupparbeten. Du kommer att möta lärare som själva forskar och som ofta har lång erfarenhet från svensk skola. Undervisningen bygger på verkligheten i klassrummet och på den forskning som bedrivs inom det utbildningsvetenskapliga området.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med.

I utbildningen ingår två självständiga arbeten, varav ett skrivs på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Båda arbetena har en didaktisk/ämnesdidaktisk inriktning inom något område du läst under din utbildning.

Examinationsformerna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete. Exempel på det senare är uppgifter som berör provkonstruktion, lektionsplanering och läroboksanalyser. Utbildningen är på svenska och du bör också ha goda kunskaper i engelska.

I Uppsala sker merparten av undervisningen på campus Blåsenhus. Läser du utbildningen i Visby är all undervisning förlagd till Campus Gotland. Delar av undervisningen sker via länk på båda campus. På båda campusområdena finns avancerad utrustning inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av grundlärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt yrkesliv. Du som läser till grundlärare har möjlighet att förlägga delar av studierna i grundlärarprogrammet utomlands, till exempel din VFU. Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har en etablerad utbytesverksamhet för utlandsstudier med universitet i andra länder. Det ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli lektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir allt fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är efterfrågade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P4006 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P4007 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P9006 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Lyssna på podden Sainhaust Stories. I det här avsnittet berättar Sarah Wallerström om hur hon valde att läsa till lärare och hur hon hamnade på Gotland.

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Studievägledning på Campus Gotland

Senast uppdaterad: 2021-03-02