Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Grundlärarprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Grundlärarprogrammet 2022/2023
Anmälan

Att arbeta med barn i de yngre åldrarna är omväxlande, roligt och självständigt. Grundlärarutbildningen finns för dig som vill bli lärare i årskurs 4-6, och ger dig de kunskaper som behövs för att tillvarata barns upptäckarglädje och sätta den i ett nytt och större sammanhang. Genom våra nära samarbeten med skolor får du träna på att planera och hålla egna lektioner. Det finns också goda möjligheter till internationella erfarenheter.

Programmet ges i Uppsala med start höst- och vårtermin och i Visby med start hösttermin.

Om programmet

Att arbeta som lärare i årskurs 4-6 är ett av världens viktigaste jobb och vi förbereder dig för att både kunna leda och inspirera dina framtida elever. Vi vill att du ska kunna ge dem en bred och bra grund att stå på inför framtiden och för det behöver du både teoretiska och praktiska kunskaper.

Ett av målen med utbildningen är att du ska känna dig säker i din lärarroll. Det blir du när du har goda kunskaper i de ämnen som du undervisar, när du är trygg i din relation till barn och har fått omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Utbildningen präglas av ett vetenskapligt perspektiv där bland annat teorier om lärande diskuteras. Du bör därför vara beredd på att både läsa och skriva vetenskapliga texter och kan få extra stöd med till exempel studieteknik om du behöver. Detta kombineras med en stark arbetslivsanknytning där du vid flera tillfällen under studierna får delta i verksamheten på en skola.

Utmärkande för grundlärarutbildningen vid Uppsala universitet är:

 • ett vetenskapligt perspektiv
 • en stark arbetslivskoppling
 • ledarskap
 • en internationell dimension.

Du kommer dels att studera de ämnen du ska undervisa inom i framtiden, och lära dig hur man kan lära ut dem. Dels läser du en så kallad utbildningsvetenskaplig kärna. Den innehåller områden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet, hur man bedömer och dokumenterar elevers kunskaper och hur konflikter och sociala relationer kan hanteras. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram.

Vi har ett nära samarbete med många skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Allt detta gör att när du tar din grundlärarexamen har du med dig både grundläggande kunskaper och en verktygslåda med praktiska redskap som hjälper dig att leda och inspirera dina framtida elever.

Examen

Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, som är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Linnea Hammarström
Kommer från: Vaxholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid velat jobba med barn och ungdomar och det är så häftigt att se elever lära sig saker, framförallt när eleverna har haft svårt för något. Det är så häftigt att se när sedan polletten ramlar ner. Jag valde mellan inriktningen F–3 och 4–6 då jag vill ha många ämnen och jag vill vara klasslärare. Jag valde 4–6 för att jag ville ha lite äldre elever för att kunna gå in lite djupare i ämnena.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det roligaste med utbildningen har varit praktiken, för då får man använda det man har lärt sig på universitetet i verkligheten. Under praktiken har jag fått en djupare förståelse för det vi lär oss i de teoretiska kurserna.

Hur var första tiden?
– Första tiden på universitetet var jag nervös, allting var lite överväldigande men samtidigt var det väldigt roligt. Efter de första veckorna försvann nervositeten då allt inte kändes lika nytt längre. Jag lärde känna människor genom insparken, som är till för att alla nya lärarstudenter ska lära känna varandra och komma in i studentlivet och studierna då man arbetar mycket i arbetslag.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Jag tycker att sammanhållningen är bra. Eftersom vi läser i princip alla kurser ihop lär man känna varandra bra. Jag tycker även att sammanhållningen mellan de olika lärarprogrammen är bra, då insparken och många andra aktiviteter utanför studierna är till för alla lärarstudenter.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att det finns otroligt många bra lärare och ett stort studentliv där det finns något för alla.

Vad har varit mest utmanande?
– Det som har varit mest utmanande med utbildningen har varit innan tentor när det har känts som om det har varit omöjligt att lära sig allt. Men genom att plugga tillsammans med andra och ta det lugnt har det löst sig.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få en lärarexamen och bli en så bra lärare som möjligt!


Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
–Vid Uppsala slott.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg! Det pågår i flera dagar och det finns så mycket roligt att göra.

Vad gör du om fem år?
–Jag som klasslärare någonstans i Sverige och kanske även påbörjat att studera till speciallärare.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar fyra års studier. Du kan läsa utbildningen i antingen Uppsala eller Visby.

Programmet består av följande områden:

 • en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp centrala områden som är viktiga för lärare
 • ämnesstudier i de ämnen du kommer undervisa inom
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som du gör på en skola.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar totalt 60 hp och innehåller kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet, barns utveckling under de tidiga skolåren och hur lärare bedömer och dokumenterar elevers kunskaper. Vidare behandlas hur konflikter och sociala relationer kan hanteras samt hur lärare på olika sätt kan stödja elever med språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

Ett viktigt inslag i kärnan är också kunskaper om skolans framväxt ur ett historiskt perspektiv, och de villkor som präglat skolan och dess utveckling fram till idag. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram.

Ämnesstudierna ger dig en bred kompetens i att undervisa de lite äldre barnen i tidigare skolår. Du kommer att läsa 30 hp av vardera svenska, matematik och engelska. Dessutom kommer du att läsa en termin inom ett fördjupningsområde. Som student i Uppsala kan du välja att läsa antingen samhällsorienterade ämnen (SO) eller naturorienterande ämnen och teknik (NO) om du påbörjar utbildningen en hösttermin. Antas du till utbildningen en vårtermin läser du din fördjupning inom SO. För dig som läser programmet i Visby ges fördjupningsterminen i antingen SO eller NO beroende på resurser. (Alternativt kan du som fördjupning läsa ett praktisk-estetiskt ämne utanför programmets ram vid till exempel annat universitet och tillgodoräkna dig ämnet/ämnena inom din utbildning.)

Din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola vid tre tillfällen under studierna. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare får du möjlighet att test, träna och utveckla dina färdigheter som lärare. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Totalt omfattar din VFU 30 hp.

Kurser inom programmet

Du hittar alla kurser som ingår i programmet i studieplanen.

Om undervisningen

Grundlärarprogrammet ges på heltid och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förekommer även olika former av grupparbeten.

I utbildningen ingår två självständiga arbeten, varav ett skrivs på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Båda arbetena har en didaktisk/ämnesdidaktisk inriktning inom något område du läst under din utbildning.

Examinationsformerna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete. Exempel på det senare är uppgifter som berör provkonstruktion, lektionsplanering och läroboksanalyser. Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

I Uppsala sker merparten av undervisningen på campus Blåsenhus. Läser du utbildningen i Visby är all undervisning förlagd till Campus Gotland. Delar av undervisningen sker via länk på båda campus. På båda campusområdena finns avancerad utrustning inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

Du kommer att möta lärare som forskar eller har lång erfarenhet från svensk skola och vad som händer i ett klassrum. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom det utbildningsvetenskapliga området.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av grundlärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt yrkesliv. Du som pluggar till grundlärare har möjlighet att förlägga delar av studierna i grundlärarprogrammet utomlands. Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har en etablerad utbytesverksamhet för utlandsstudier med universitet i andra länder. Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands. Det ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor. En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Utbildningen ger dig även behörighet till en forskarutbildning i didaktik. Med en doktorsexamen kan du sedan bli lektor och arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund samtidigt som du undervisar; det kan handla om att bedriva egen utbildningsvetenskaplig forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan sägas att lärarens möjligheter till professionell utveckling blir allt bättre vare sig man väljer att stanna i skolan, vill arbeta strategiskt på kommunal eller statlig nivå - eller söka sig till någon av de andra branscher där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är efterfrågade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4006 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4007 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P9006 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 400000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Lyssna på podden Sainhaust Stories. I det här avsnittet berättar Sarah Wallerström om hur hon valda att läsa till lärare och hur hon hamnade på Gotland. Lyssna på podden.

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Studievägledning på Campus Gotland

Programstart och registrering

När du blivit antagen till Grundlärarprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Du kan registrera dig på första terminens kurser när du har aktiverat ditt studentkonto. På www.uu.se/student finns information om hur och när du senast måste registrera dig för att behålla din plats på programmet. Där finns också kontaktuppgifter till kursansvarig institution, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier för inledande kurser på programmet:

 • Lärande och utveckling, grundlärare F-3, 7,5 hp
 • Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp
 • Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare F-3, 7,5 hp
 • Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, 7,5 hp

Om du har frågor om din registrering kontakta kursansvarig institutions kursadministration, e-post: grundlararprogrammet@edu.uu.se.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder att påbörja programmet är det viktigt att du lämnar återbud på www.antagning.se så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-02