Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Kompletterande lärarutbildning

Läsåret 2021/2022

Bild för Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Kompletterande lärarutbildning 2021/2022
 • 90 hp
 • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
 • HT 2021, Uppsala, 100 %, Distans
 • Fler tillfällen
 • VT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
 • VT 2022, Uppsala, 100 %, Distans
 • Utbildningsplan
Anmälan

Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med ämneskunskaper på högskolenivå. Du får kunskaper inom bland annat ledarskap, specialpedagogik och ämnesdidaktik. I den verksamhetsförlagda utbildningen får du öva på att undervisa på en skola och kommer att utveckla din förmåga att självständigt agera inför en klass och att ta ansvar.

Att jobba som lärare är ett av världens viktigaste arbeten - och roligaste. Förutom kunskaper i konsten att undervisa jobbar du med ämnen som du själv är intresserad av. Läraryrket är dynamiskt och du arbetar med unga människor som både frågar och ifrågasätter där ingen lektion är den andra lik. Samtidigt som du ska inspirera blir du själv inspirerad och detta viktiga samspel med eleverna utmanar dig som problemlösare.

Du lär dig mycket av dina elever, om livet och vad som rör sig i huvudet på dagens unga, som i framtiden ska styra samhället. Det gäller att hitta lösningar som passar elevers olika behov i detta fria yrke där du själv planerar och utformar din undervisning. Läroplanen styr innehållet i din undervisning, men hur just du förmedlar kunskaper är mer upp till dig och din kreativitet.

Om programmet

Kompletterande lärarutbildning är ett program för dig som vill arbeta som ämneslärare och som redan har akademiska poäng i de ämnen som finns i skolans årskurs 7-9.

Arbetet som ämneslärare förutsätter ett intresse för elevers lärande och kunskaper i de ämnen du undervisar i. Med hjälp av de verktyg du får under utbildningens gång ska du kunna leda och inspirera dina elever så de får en bra grund att stå på inför framtiden. Arbetet är både omväxlande, självständigt och medför ett stort ansvar.

Under tre terminer varvar du teori och praktik. Den utbildningsvetenskapliga kärnan tar upp kunskaper som är viktiga för lärarprofessionen. Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik - förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati.

Programmet lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap. Utbildningen är forskningsanknuten. Genom mötet med forskningen får du förståelse för och övning i att se samband mellan didaktikens teori och praktik.

Inom ämnesdidaktiken får du redskap för hur du kan undervisa i dina ämnen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du genomför på en skola, tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Dina lärarutbildare, som själva är yrkesverksamma, kommer att handleda och stötta dig. Där utvecklar du också din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kolleger med olika bakgrund och erfarenheter. Sammanlagt omfattar den verksamhetsförlagda utbildningen 30 högskolepoäng och är fördelad på samtliga tre terminer i utbildningen.

Det är ett krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra VFU.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Kurserna inom den kompletterande lärarutbildningen bygger på varandra och ger en progression i studierna. Under den första terminen studerar du utbildningshistoria och utbildningssociologi, ledarskap, verksamhetsförlagd utbildning samt lärande och utveckling. Den andra terminen har en tydlig ämnesdidaktiskt inriktning. Först läser du en teoretisk kurs i ämnesdidaktik och använder sedan dina kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning då du undervisar i det eller de ämnen som din utbildning avser. Terminen avslutas med en kurs i specialpedagogik. Samtliga kurser på den tredje terminen ges på avancerad nivå. De behandlar läroplansteori och didaktik, betyg och bedömning samt utvecklings- och utvärderingsarbete. Du genomför även din sista kurs i verksamhetsförlagd utbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Kompletterande lärarutbildning kan du läsa antingen på plats i Uppsala eller på distans. Både distans- och campusutbildningen är på heltid och undervisningen ges under dagtid.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Även arbetslagsarbeten förekommer. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Din verksamhetsförlagda utbildning genomför du på en grundskola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med. Du som läser utbildningen på distans kommer i den mån det är möjligt att erbjudas en VFU-placering på en skola i din hemkommun. Om din bostadsort är i utlandet kan verksamhetsförlagd utbildning inte garanteras i landet där du bor. För distansstudenter utgår inte heller bidrag för merkostnader vid VFU. Om du redan arbetar på en skola finns möjlighet att efter ansökan genomföra delar av din VFU på den skola du arbetar.

Distansutbildningen har inga fysiska träffar på campus (Uppsala). Cirka två tredjedelar av undervisningen är internetbaserad där föreläsningar, seminarier och gruppmöten sker via e-mötesverktyget Zoom. Du tar del av föreläsningar i inspelad form men deltar även i schemabundna webbseminarier som delvis är obligatoriska. Även schemabundna examinationer via webb förekommer. Till skillnad från övrig distansundervisning är de verksamhetsförlagda kurserna knutna till en grundskola. Under den verksamhetsförlagda utbildningen krävs obligatorisk närvaro på heltid på skolan du har en placering vid.

Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Karriär

Att arbeta som lärare är att ha ett av världens viktigaste jobb. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt och i grundskolan och gymnasieskolan är det till exempel stor efterfrågan inom teknik, naturvetenskap och i vissa språk. Du kan också undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands och en lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till andra områden inom utbildning och lärande.

Med en lärarexamen kan du också arbeta på andra arbetsplatser än i skolan och utbildningen kan ge behörighet att söka till forskarutbildning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

KOMPRIMERAD STUDIEGÅNG MED START SOMMAREN 2022!
Utbildningen kan läsas med komprimerad studiegång med start i juni 2022 och slut i augusti 2023. Anmälan sker på antagning.se senast den 15 mars 2022. Läs om den komprimerade lärarutbildningen.

UNDERVISNINGSÄMNEN
​När du gör din anmälan på antagning.se väljer du i vilket ämne eller vilka ämnen du vill söka till utbildningen med. Läs om vilka undervisningsämnen som är möjliga och vilken behörighet som krävs för respektive ämne.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING
För studenter som läser utbildningen på distans kan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) nära hemmet inte garanteras och bidrag för merkostnader vid VFU utgår ej.

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

90 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P4420 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om minst 90 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för grundskolans årskurs 7-9, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 90 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för grundskolans årskurs 7-9, och minst 60 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurs 7-9. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 15 hp. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 90 hp. Ingår både svenska och samhällskunskap ska ämnesstudierna innehålla minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

90 hp

HT 2021, 100 %, Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P4422 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om minst 90 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för grundskolans årskurs 7-9, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 90 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för grundskolans årskurs 7-9, och minst 60 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurs 7-9. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 15 hp. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 90 hp. Ingår både svenska och samhällskunskap ska ämnesstudierna innehålla minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

90 hp

VT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-P9420 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om minst 90 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för grundskolans årskurs 7-9, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 90 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för grundskolans årskurs 7-9, och minst 60 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurs 7-9. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 15 hp. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 90 hp. Ingår både svenska och samhällskunskap ska ämnesstudierna innehålla minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

90 hp

VT 2022, 100 %, Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-P9422 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om minst 90 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för grundskolans årskurs 7-9, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 90 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för grundskolans årskurs 7-9, och minst 60 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurs 7-9. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 15 hp. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 90 hp. Ingår både svenska och samhällskunskap ska ämnesstudierna innehålla minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning för lärarprogrammen

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Programstart och registrering

När du blivit antagen Kompletterande lärarutbildning (KPU) måste du registrera dig för att påbörja programmet. Du kan registrera dig på första terminens kurser när du har aktiverat ditt studentkonto. På www.uu.se/student finns information och anvisningar om hur du ska registrerar dig. Programmet inleds med följande kurser som du läser vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier:

 • Utbildningens framväxt och villkor, ämneslärare, 7,5 hp
 • Ledarskap, ämneslärare, 7,5 hp
 • VFU I, ämneslärare, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, ämneslärare, 7,5 hp
För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 17 januari 2022. Om du har frågor om din kursregistrering kontakta studievägledningen för lärarutbildningen, e-post: studievagledninglu@uadm.uu.se.
 
Är du antagen med villkor (VI) har du fram till kursstart på dig att uppfylla villkoret. Kontakta studievägledningen för lärarutbildningen via e-post (ange ditt namn, personnummer och vilket program och inriktning du ska läsa) för att få hjälp med registreringen. Observera att du måste ha alla resultat som krävs för att uppfylla behörigheten inrapporterade i Ladok senast sista registreringsdag för att du ska kunna påbörja utbildningen.
 
Information till reserver
Vi börjar kalla reserver tidigast den 12 januari 2022. Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra antagningen kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via e-post, på den e-postadress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.
 
Om du har ångrat dig eller fått förhinder att påbörja utbildningen är det viktigt att du lämnar återbud på www.antagning.se så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-02