Masterprogram i pedagogiskt ledarskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i pedagogiskt ledarskap 2022/2023
Anmälan

I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. Pedagogiskt ledarskap handlar om att organisera och leda så att förutsättningar skapas för lärprocesser och ett gott arbetsklimat. En chef ska även främja lärande som är relevant för verksamhetens mål, uppgifter och utveckling. I masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap möter du aktuell forskning om ledarskapets roll och villkor.

Om programmet

Programmet behandlar pedagogiskt ledarskap på vetenskaplig grund och i dess organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Det innebär att du ges möjlighet att förvärva kunskap och kompetens inför uppgifter som rör styrning och ledning, både generellt och i relation till någon för dig aktuell verksamhet eller yrkesroll.

Under utbildningen möter du olika teoretiska perspektiv på pedagogiskt ledarskap. Du får möjlighet att fördjupa dig i forskning på området men också att reflektera över vad pedagogiskt ledarskap kan innebära i praktiken.

Kurserna i programmet behandlar

  • ledaren som facilitator för lärande samt relationen mellan ledare och medarbetare
  • kunskapsprocesser i organisationer med fokus på lärande, kompetensutveckling och kunskapsstyrning
  • politisk styrning och utvärdering med utgångspunkt i offentliga och idéburna organisationer
  • metoder för utveckling och lärande i interaktiva forskningsprojekt, det vill säga forskning som bygger samverkan mellan forskare och verksamma på fältet.
Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap vänder sig till dig som är verksam som ledare och till dig som är intresserad av ledning inom skola och utbildning, idéburna organisationer, folkrörelser och frivilligorganisationer.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med pedagogiskt ledarskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Om du läser programmet på halvfart väljer du en kurs i taget och för heltid läser du två kurser parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå.

Du kommer att läsa 60 hp inom huvudområdet pedagogiskt ledarskap, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Därutöver läser du 15 hp teori- och metodkurser. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnen, exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi, juridik eller teologi. Kurser inom andra fakulteter och institutioner kan ha annan studietakt och schemaläggning.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ditt huvudområde, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Om undervisningen

Studier på avancerad nivå kännetecknas av att du som student ska tillägna dig förmåga till problematisering, originalitet och självständighet. Detta uppnås genom nära anknytning till forskningsrelaterad litteratur och erfarenhet inom ämnesområdet samt att undervisningen i stor utsträckning består av aktivt seminariearbete utifrån egna PM eller andra förberedda uppgifter.

Andra förekommande undervisningsformer är föreläsningar, fältstudier och PM-arbeten. I samband med examensarbete ges handledning, individuellt eller i grupp. Examinationer sker i regel genom hemtentamen, men andra examinationsformer kan förekomma. Utbildningen sker med utgångspunkt i aktuell forskning och de lärare som är knutna till masterprogrammet har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning inom området.

Undervisningen sker på svenska men kurserna kan också komma att ges på engelska.

Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag-kväll.

Karriär

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap har hög relevans för dig som har ledningsfunktioner eller på annat sätt är verksam inom skola, högre utbildning eller annan utbildningsverksamhet, eller har motsvarande uppgifter inom trossamfund och andra idéburna organisationer. Delar av programmet är också relevant för rektorer som efter avslutat Rektorsprogram vill ta en filosofie masterexamen. Kurserna inom Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet räknas till huvudområdet pedagogiskt ledarskap.

Programmet ger möjlighet att söka forskarutbildning. Avslutad utbildning kan också ge möjlighet till tjänster inom exempelvis olika myndigheter och organisationer.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap

120 hp

HT 2022, 50 %, Campus blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4310 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Seriellt: 1. Högre akademisk examen än den behörighetsgivande. 2. Kurser på avancerad nivå om minst 30 hp. 3. Minst fem års yrkeserfarenhet. 4. Övriga.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledning

studievagledare@edu.uu.se

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02