Språk-, skriv- och läsutveckling - Speciallärarprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Språk-, skriv- och läsutveckling - Speciallärarprogrammet 2023/2024
Anmälan

Vill du arbeta med barn som har svårigheter i språk- skriv och läsutvecklingen? Inom Speciallärarprogrammet får du utveckla dina kunskaper om specialpedagogik utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Som speciallärare ger du barn och elever i behov av särskilt stöd verktyg för att delta i språkliga, pedagogiska och sociala aktiviteter, både inom och utanför förskolans och skolans världar. Du får också redskap till att skapa språk-, skriv- och läsutvecklande miljöer.

Om programmet

En speciallärare arbetar med uppdraget att alla elever har rätt till stöd för att nå skolans kunskapsmål. Med sin spetskompetens arbetar specialläraren med att förebygga och åtgärda svårigheter i språk-, skriv- och läsutvecklingen. En viktig del i arbetet är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till både kolleger och vårdnadshavare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Specialläraren har också en viktig roll i utredningen av svårigheter och ska analysera hur de kan uppstå och åtgärdas på olika nivåer i skolan. Specialläraren förväntas även kunna arbeta direkt med elever med svårigheter.

Speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig fördjupade kunskaper i elevers språk-, skriv- och läsutveckling och ett speciellt fokus läggs vid svårigheter som kan uppstå i utvecklingen. Målet är att stärka barns, ungas och vuxnas språk, skriv- och läsutveckling för att underlätta deras kunskapsutveckling.

Under utbildningens gång lär du dig bland annat att genomföra pedagogiska utredningar och att leda pedagogisk utveckling samt att följa upp och utvärdera arbete. Vidare får du metoder och redskap som ska hjälpa dig i att bedöma, granska och anpassa olika arbetssätt som speglar den enskilde elevens behov.

En speciallärarexamen från Uppsala universitet ger dig kompetens att

  • arbeta förebyggande och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
  • leda, följa upp och utvärdera utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att möte behoven hos alla barn och elever
  • utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer, att stödja barn och elever, samt utveckla verksamhetens lärmiljöer
  • kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen
  • individanpassa arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd
  • bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling.

Examen

Programmet leder till en speciallärarexamen (Postgraduate Diploma in Special Needs Training).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet är uppdelat i tre områden om vardera 30 högskolepoäng (hp).

Det första området introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet och inkluderings- och exkluderingsprocesser. Området innehåller även en kurs som fokuserar på att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Området avslutas med en kurs som behandlar olika typer av kvalificerade samtal i en pedagogisk miljö, exempelvis handledning.

Det andra området fokuserar på barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Området berör svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Området avslutas med en kurs som är inriktad på förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter.

Det tredje området innehåller två teori- och metodkurser som förbereder inför ett avslutande självständigt arbete där du fördjupar dig inom ett område av relevans för specialiseringen.

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela studietiden.

Kurser inom programmet

Termin 1
Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning onsdagar kl. 13-18, jämna veckor

Termin 2
Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 7,5 hp
Kvalificerade samtal i pedagogisk verksamhet, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning onsdagar kl. 13-18, udda veckor

Termin 3
Barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 7,5 hp
Svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv-, och läsutveckling, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar kl. 10-16, udda veckor

Termin 4
Förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter, 15 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar kl. 10-16, udda veckor

Termin 5
Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning I, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning II, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar kl. 10-16, jämna veckor

Termin 6
Självständigt arbete i specialpedagogik, 15 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar kl. 10-16, jämna veckor

Om undervisningen

Under utbildningen förenas teoretiska och verksamhetsinriktade studier för att du ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för barn och elever i behov av särskilt stöd. Programmets undervisnings- och arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, handledning, individuella arbeten, grupparbeten, helgruppsdiskussioner och övningar. De olika kurserna innehåller således både individuellt och kollektivt arbete i studentgrupper där ni bearbetar och fördjupar er i olika uppgifter, case, dilemman och gruppdiskussioner.

Utöver den obligatoriska undervisningen behöver du som studerande sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier samt examination. Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, samt aktivt deltagande i obligatoriska praktiska moment. På utbildningen arbetar forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Kurserna ges på campus i Uppsala.

Karriär

Som speciallärare med inriktning mot elevers språk-, skriv- och läsutveckling kan du jobba i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Inriktningen på din lärarexamen avgör vilka skolformer och årskurser som du blir behörig att undervisa i som speciallärare.

Efterfrågan på speciallärare är hög och det innebär att arbetsmarknaden för yrkeskategorin är god. I förskolan och i skolan är behovet av lärare med fördjupade kunskaper inom specialpedagogik stor.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Tillsammans med din anmälan till programmet behöver du skicka in tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeserfarenhet. Ladda ner det programspecifika formuläret och fyll i det. Intyget ska vara underskrivet av din rektor. Intyget och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se.

Språk-, skriv- och läsutveckling

90 hp

HT 2023, 50 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2023

Anmälningskod: UU-P4431 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen omfattande minst 22,5 hp ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier krävs istället att sökanden kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper. Dessutom krävs efter avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring på minst halvtid inom ämnesområdet.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 180000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakta studievägledningen för lärarprogrammen.

Kontakt

Studievägledning för lärarprogrammen

studievagledninglu@uadm.uu.se

018-471 14 99

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02