Masterprogram i utbildningssociologi

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i utbildningssociologi 2023/2024
Anmälan

Utbildningsdebatten brukar handla om hur utbildning borde vara. Utbildningssociologin ställer frågan varför den är som den är. Masterprogrammet i utbildningssociologi syftar till att rusta dig för att kunna genomföra oberoende och avancerade analyser av utbildning som ett socialt fenomen, format av historiska, kulturella och sociala villkor. Programmet förbereder för forskning och yrkeskarriärer inom utbildningsorganisationer.

Om programmet

Inom det internationella masterprogrammet i utbildningssociologi utforskas utbildning - i dess vida bemärkelse - som ett socialt fenomen. Utbildning relateras till den sociala strukturen och till sociala transformationer som processer av globalisering, individualisering, marknadisering och privatisering. Ett centralt problemområde är mötet mellan å ena sidan barns, elevers, studenters och lärares sociala och kulturella bagage, och å andra sidan den sociala och kulturella ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra betydande forskningsområden som behandlas inom programmet är:

  • framväxten och förändringar av utbildningssystem
  • utbildningsinstitutioners historik och konkurrenssituation
  • utbildningens betydelse för klasstruktur och relationer till kulturella ekonomiska och politiska fält.

Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella samhälls- och historievetenskapliga forskningstraditioner. Programmet har en stark betoning på en holistisk utbildning i vetenskaplig forskning, omfattande kritiskt och analytiskt tänkande, konstruktion av forskningsobjekt, forskningsplanering, praktiserande av bred uppsättning vetenskapliga metoder och tekniker, allt inriktat mot att ge en genomgripande förmåga att kunna utföra empiriska studier på avancerad nivå av utbildningsrelaterade fenomen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med utbildningssociologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Cornelia Gustavsson
Från: Öland

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag läste min kandidat i norra England, vid Durham University, inom ett tvärvetenskapligt program med kombinationen utbildningsvetenskap, sociologi och politik. På så sätt fick jag upp ögonen för utbildningssociologi som forskningsfält. Uppsala universitet blev ett självklart nästa steg eftersom masterutbildningen i utbildningssociologi var det enda i sitt slag. Jag hade även besökt Uppsala tidigare och trivs personligen väldigt bra i en mindre stad med ett stort studentliv.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Framför allt att programmet har en så nära anknytning till pågående forskning. Samtliga föreläsare är väldigt generösa med att dela med sig av sina erfarenheter och att integrera sina forskningsresultat i undervisningen. Det finns även möjlighet att genom praktikkursen delta i något av de pågående projekten och på så sätt få en verklig inblick i institutionens forskningsverksamhet, vilket personligen har varit jättekul!

Den andra stora fördelen med Uppsala universitet är det rika studentlivet och att det erbjuder så många olika chanser att engagera sig. Till exempel genom att bli medlem i någon av studentnationerna, att söka ett uppdrag inom studentkåren eller bli studentrepresentant. Inom vår årgång på programmet har exempelvis en varit ansvarig för studentkårens internationella Buddy program, en annan har arbetat som amanuens och jag fick gå en studentrepresentantutbildning. 

Vad är ditt mål med utbildningen?
Dels har jag ett brett intresse för utbildningens roll i samhället, hur utbildningssystem både speglar och reproducerar dominanta värderingar, socioekonomiska skillnader, nationalhistoria och globala diskurser, men även hur de kan bidra till förändringar. Dels sökte jag programmet för att få en mer enhetligt och fördjupad teoretisk förståelse och goda empiriska färdigheter för vidare forskning/arbetsliv.

En annan viktig aspekt för mig är den internationella profilen på programmet, att få lära känna studenter från olika delar av världen med vilt skilda perspektiv men med ett gemensamt intresse för utbildningsystem och erfarenheter av transnationella utbildningsstrategier. Man får ett komparativt perspektiv på varje kurs per automatik genom att diskutera inom gruppen.   

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Hör om du kan få kontakt med någon av studenterna på programmet. Många är mer än villiga att dela med sig av sina erfarenheter och du får dessutom en kontakt som redan är etablerad i staden och på programmet när du sen kommer hit som ny student. 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Svår fråga! Att stå på slottstrappan och se ut över Linneanum (gärna vid solnedgången) är en personlig fotofavorit i alla årstider. Eftersom jag är uppvuxen vid havet är den bästa pluggpausen definitivt att gå Vårdsätra strandpromenad. 

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Jag ser mest fram emot att få uppleva Valborgsfirandet i Uppsala.

Var finns den bästa studieplatsen?
Mina två absoluta favoriter är tidskriftsläsesalen på Carolina Rediviva och mörka rummet på Ekonomikum. 

Våren 2022.

Upplägg

Programmet innefattar fem kärnkurser i utbildningssociologi à 7,5 hp. Dessa kurser omfattar generella teorier och metoder inom ämnet, en mer historiskt orienterad kurs om utbildningssystemens framväxt, samt en kurs om samtida förändringar av och inom utbildningssystem.

Dessutom erbjuds årligen sex ytterligare utbildningssociologiska kurser som berör mer specialiserade områden inom utbildningssociologin och som kan väljas utifrån ditt intresseområde. De senare kurserna varierar över åren och är kopplade till den pågående forskningen inom ämnet och till internationella forskares besök vid institutionen.

Du uppmanas också att välja kurser i andra ämnen vid Uppsala universitet eller andra universitet i Sverige eller utomlands. I samband med examensarbetet, och vissa andra kurser, kan studierna bedrivas utomlands och i synnerhet på något universitet med vilka ett utvecklat forskningssamarbete finns.

Kurser inom programmet

Kärnkurser inom utbildningssociologi:

Utbildningssociologi, traditioner, 7,5 hp

Utbildningssociologi, metoder, 7,5 hp

Samtida transformationer av utbildning, 7,5 hp

Utbildningssystemens historia, 7,5 hp

Utbildningssociologi, forskningstekniker, 7,5 hp

Övriga kurser i utbildningssociologi:

Geometrisk dataanalys, 7,5 hp

Moderna samhällens historia: Kontextualisering av utbildning ca 1800-2000, 7,5 hp

Utbildningssociologi, praktik, 7,5 hp eller 15 hp

Pierre Bourdieus utbildningssociologi, 7,5 hp

Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar, 7,5 hp

Transnationella utbildningsstrategier, 7,5 hp

Kön och utbildning, 7,5 hp

Självständigt arbete/examensarbete:

Examensarbete i utbildningssociologi, 30 hp eller 15 hp

Om undervisningen

Programmets kurser grundas på empirisk forskning, teori och kritisk reflektion. Lärarna och handledarna är själva aktiva forskare. Gästforskare med olika specialiteter inom området och från olika länder ger föreläsningar och enskilda kurser.

Genom en kombination av föreläsningar, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och handledning, utvecklar du stegvis metodologiska färdigheter. Du får teoretiska kunskaper och förmåga till kritiskt, analytiskt omdöme. Du förväntas i ökande grad ta ansvar för ditt eget lärande i syfte att förvärva forskningsbaserade kunskaper och färdigheter som är relevanta för framtida studie- och yrkeskarriärer.

Programmet ges på engelska och du uppmuntras att utveckla din engelska i skrift och muntliga presentationer och diskussioner.

Karriär

Utbildning tillskrivs i dag en synnerligen strategisk roll i kunskapssamhället och ses som direkt avgörande för hur väl nationer ska lyckas i den globala konkurrensen. Under det senaste halvseklet har också utbildningssystemen expanderat mycket kraftigt och allt fler befinner sig i någon form av utbildning. Denna expansion, tillsammans med avregleringar och decentralisering, har lett till ett alltmer komplext utbildningslandskap, nationellt som internationellt. En konsekvens är att kvalificerad kunskap om utbildning efterfrågas i allt större utsträckning, inom utbildningssystemets egna institutioner på olika nivåer, i organisationer och i kunskapsorienterade företag.

Efter att ha läst hela programmet ska du ha uppnått både breda och specialiserade kunskaper. Du har färdigheter som ger dig förmågan att kritiskt analysera olika slags studier av utbildningens sociala funktioner, och att själv formulera vetenskapliga frågor inom området, genomföra studier och förmedla resultat både muntligt och skriftligt.

Masterprogrammet i utbildningssociologi förbereder för yrken där sådan kunskap står i centrum. Utbildningen vetter dels mot forskarutbildning och en vidare karriär inom eller utanför akademin, dels mot yrken relaterade till planering, organisation, administration och utvärdering av utbildning. Programmets alumner har blivit antagna som doktorander i flera olika ämnen och utöver detta bland annat fått jobb som forskningsassistenter, administratörer och analytiker.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev och ditt examensarbete på antagning.se.

I det personliga brevet beskriver du din tidigare utbildning, dina akademiska intressen och dina framtidsplaner samt förklarar varför du vill läsa programmet. Det personliga brevet skrivs på engelska.

Masterprogram i utbildningssociologi

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P4311 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, samt ett dokumenterat självständigt skriftligt akademiskt arbete. Med självständigt skriftligt akademiskt arbete avses en eller flera uppsatser.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på examensarbetet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning

studievagledare@edu.uu.se

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02