Masterprogram i utbildningssociologi 2020/2021

Bild för Masterprogram i utbildningssociologi 2020/2021
Anmälan

Utbildningsdebatten brukar handla om hur utbildning borde vara. Utbildningssociologin ställer frågan varför den är som den är. Masterprogrammet i utbildningssociologi syftar till att rusta dig för att kunna genomföra oberoende och avancerade analyser av utbildning som ett socialt fenomen, format av historiska, kulturella och sociala villkor. Det förbereder för forskning och yrkeskarriärer inom utbildningsorganisationer.

Om programmet

Inom det internationella masterprogrammet i utbildningssociologi utforskas utbildning - i dess vida bemärkelse - som ett socialt fenomen. Utbildning relateras till den sociala strukturen och till sociala transformationer som processer av globalisering, individualisering, marknadisering och privatisering. Ett centralt problemområde är mötet mellan å ena sidan barns, elevers, studenters och lärares sociala och kulturella bagage och deras förkroppsligade dispositioner och trosföreställningar, och å andra sidan den sociala och kulturella ordning som råder i utbildningsväsendet.

Andra betydande forskningsområden är framväxten och förändringar av utbildningssystem, utbildningsinstitutioners historik och konkurrenssituation, utbildningens betydelse för klasstruktur och relationer till kulturella, ekonomiska och politiska fält. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella samhälls- och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med utbildningssociologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Programmet innefattar fem kärnkurser i utbildningssociologi à 7,5 hp. Dessa kurser omfattar generella teorier och metoder inom ämnet, en mer historiskt orienterad kurs om utbildningssystemens framväxt samt en kurs om samtida förändringar av och inom utbildningssystem.

Dessutom erbjuds årligen fyra ytterligare utbildningssociologiska kurser som berör mer specialiserade områden inom utbildningssociologin och som kan väljas utifrån ditt intresseområde. De senare kurserna varierar över åren och är kopplade till den pågående forskningen inom ämnet och till internationella forskares besök vid institutionen.

Du uppmanas också att välja kurser i andra ämnen vid Uppsala universitet eller andra universitet i Sverige eller utomlands. I samband med examensarbetet och vissa kurser kan studierna bedrivas utomlands och i synnerhet på universitet med vilka ett utvecklat forskningssamarbete finns.

Kurser inom programmet

Kärnkurser inom utbildningssociologi:
Utbildningssociologi, traditioner, 7,5 hp
Utbildningssociologi, metoder, 7,5 hp
Samtida transformationer av utbildning, 7,5 hp
Utbildningssystemens historia, 7,5 hp
Utbildningssociologi, forskningstekniker, 7,5 hp

Övriga kurser i utbildningssociologi:
Geometrisk dataanalys, 7,5 hp
Moderna samhällens historia: Kontextualisering av utbildning ca 1800-2000, 7,5 hp
Utbildningssociologi, praktik, 7,5 hp eller 15 hp
Pierre Bourdieus utbildningssociologi, 7,5 hp
Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar, 7,5 hp
Transnationella utbildningsstrategier, 7,5 hp

Självständigt arbete/examensarbete:
Examensarbete i utbildningssociologi, 30 hp eller 15 hp

Om undervisningen

Programmets kurser grundas på empirisk forskning, teori och kritisk reflektion. Lärarna och handledarna är själva aktiva forskare. Gästforskare med olika specialiteter inom området och från olika länder föreläsare och ger enskilda kurser.

Genom en kombination av föreläsningar, seminarier, återkommande skriftliga inlämningsuppgifter med återkoppling från lärarna, muntliga presentationer och grupp- och individuell handledning, utvecklar du stegvis metodologiska färdigheter, teoretiska kunskaper och förmåga till kritiskt, analytiskt omdöme. Du förväntas i ökande grad ta ansvar för ditt eget lärande i syfte att förvärva forskningsbaserade kunskaper och färdigheter som är relevanta för framtida studie- och yrkeskarriärer.

Efter att ha läst hela programmet ska du ha uppnått både breda och specialiserade kunskaper och färdigheter som ger dig förmågan att kritiskt analysera olika slags studier av utbildningens sociala funktioner samt att själv formulera vetenskapliga frågor inom området, genomföra studier och förmedla resultat både muntligt och skriftligt.

Programmet ges på engelska och du uppmuntras att utveckla din behärskning av engelska i skrivande, presentationer och diskussioner.

Karriär

Utbildning tillskrivs i dag en synnerligen strategisk roll i kunskapssamhället och ses som direkt avgörande för hur väl nationer ska lyckas i den globala konkurrensen. Under det senaste halvseklet har också utbildningssystemen expanderat mycket kraftigt och allt fler befinner sig i någon form av utbildning. Denna expansion, tillsammans med avregleringar och decentralisering, har lett till ett alltmer komplext utbildningslandskap, nationellt som internationellt. En konsekvens är att kvalificerad kunskap om utbildning efterfrågas i allt större utsträckning, inom utbildningssystemets egna institutioner på olika nivåer, i organisationer och i kunskapsorienterade företag.

Masterprogrammet i utbildningssociologi förbereder för yrken där sådan kunskap står i centrum. Utbildningen vetter dels mot forskarutbildning och en vidare karriär inom eller utanför akademin, dels mot yrken relaterade till planering, organisation, administration och utvärdering av utbildning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

I det personliga brevet beskriver du din tidigare utbildning, dina akademiska intressen och dina framtidsplaner samt förklarar varför du vill läsa programmet. Examensarbete och personligt brev laddas upp på antagning.se i samband med din ansökan. Brevet skrivs på engelska.

Masterprogram i utbildningssociologi

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P4311 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, samt ett dokumenterat självständigt skriftligt akademiskt arbete. Med självständigt skriftligt akademiskt arbete avses en eller flera uppsatser.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, relevans av tidigare studier, kvaliteten på examensarbetet samt ett personligt brev.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning

studievagledare@edu.uu.se

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.