Masterprogram i estetik

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i estetik 2023/2024
Anmälan

Vad menar vi när vi säger att något har ett estetiskt värde? Vad är relationen mellan konst och medvetandefilosofi? Vilka är konstkritikens förutsättningar? Kan man uppskatta naturen estetiskt? På det här internationella masterprogrammet i estetik vidareutvecklar du din förmåga att tänka klart och strukturerat om frågor som dessa och om konst, estetiska upplevelser och kultur i allmänhet.

Om programmet

Ämnet estetik ligger i själva hjärtat av humaniora. Genom att ta sig an filosofiska frågor om konst och på ett precist sätt utforska begrepp som estetiska upplevelser, kultur, skönhet, känslor och kreativitet behandlar estetiken delar av vad som är gemensamt för oss människor. En kombination av historiska perspektiv, samtida debatter och framåtblickande analys kommer att ge dig som är student på det här internationella masterprogrammet i estetik värdefull inblick i sådana frågor.

Det här masterprogrammet ger dig en unik möjlighet att fördjupa dina akademiska studier i estetik. Du kommer att lära dig hur du kan tillämpa konstnärliga och estetiska teorier och utveckla dina filosofiska färdigheter. På så sätt kommer dina ämneskunskaper att fördjupas, din förmåga att argumentera att förbättras, och dina färdigheter i att skriva och presentera att stärkas.

Under programmet kommer du att:

  • intensivt studera filosofisk estetik
  • läsa kurser som hålls av internationellt framstående forskare
  • skriva ett examensarbete bestående av en uppsats i vilken du närmare undersöker en estetisk frågeställning.

Masterprogrammet i estetik ges av filosofiska institutionen vid Uppsala universitet. Som programstudent kommer du att kunna dra nytta av institutionens breda filosofiska kompetens utöver estetikämnet, bl.a. i praktisk filosofi (inklusive metaetik och normativ etik), teoretisk filosofi (inklusive språkfilosofi och metafysik), filosofins historia och filosofisk antropologi.

Programmet ger dig utmärkta förutsättningar för fortsatta studier på forskarnivå i Sverige eller internationellt. Du får också värdefulla meriter för att ge dig ut på arbetsmarknaden direkt efter examen.

Studentprofil

Studenter på det här internationella programmet har vanligen en bakgrund i filosofi, estetik eller ämnen som litteraturvetenskap eller konstvetenskap. Programmet har vanligen 15-20 aktiva studenter, och många nationaliteter är representerade.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med estetik som huvudområde. Programmet kan avslutas efter ett års studier med en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Masterprogrammet i estetik är uppbyggt som ett tvåårigt program och leder då till en masterexamen men du kan också välja att avsluta programmet efter ett år med en magisterexamen.

Tvåårigt program (masterexamen, 120 hp)

Under första terminen läser du två obligatoriska kurser: en kurs om filosofisk metod och om att skriva filosofiska texter (7,5 hp), och en kurs om klassiska texter i filosofisk estetik (7,5 hp). Du kommer också att läsa två valbara kurser (om 7,5 hp vardera). Det erbjuds minst två kurser i estetik, men du kan också läsa andra kurser i filosofi på institutionen, och även söka till andra kurser vid Uppsala universitet. Möjlighet att läsa kurser i estetik vid andra svenska universitet kan också finnas. Institutionen erbjuder även "läskurser" om ett tillräckligt stort antal studenter efterfrågar en kurs med fokus på en viss text.

Under andra terminen läser du tre valbara kurser. En av de valbara kurserna kan vara den Master Class som brukar ges av en gästforskare. Under programmets gång är det obligatoriskt att läsa åtminstone en Master Class, antingen på termin 2 eller termin 4. Du kommer också att påbörja ditt examensarbete genom att delta i ett förberedande seminarium (7,5 hp).

Under tredje terminen läser du två valbara kurser. Du arbetar vidare på ditt examensarbete i samråd med din handledare. Vanligen arbetar du med examensarbetet motsvarande 15 hp under denna termin.

Under fjärde terminen fokuserar du på ditt examensarbete (22,5 hp) som du lämnar in och försvarar i slutet av terminen. Du läser också en valbar kurs som kan vara en Master Class som hålls av en gästforskare (7,5 hp), se ovan.

Du kan också välja att göra praktik som en del av programmet istället för att läsa en eller två valbara kurser (motsvarande 7,5 eller 15 hp). Du ansvarar själv för att hitta en lämplig praktikplats men programansvarig hjälper dig att planera och gör en bedömning av praktikens betydelse för din examen.

Ettårigt program (magisterexamen, 60 hp)

Under den första terminen läser du en kurs om filosofisk metod och om att skriva filosofiska texter (7,5 hp), två valbara kurser (om 7,5 hp vardera) och 7,5 hp examensarbete. Under andra terminen arbetar du med ditt examensarbete motsvarande 22,5 hp och läser den Master Class som brukar hållas av en gästforskare (7,5 hp).

Kurser inom programmet

Förutom de obligatoriska kurserna har du viss frihet att tillsammans med programansvarig planera sina studier. Nedan följer hur kursarbetet normalt är upplagt för ett tvåårigt program.

Termin 1

Filosofiska perspektiv I, 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Grundläggande texter i estetik, 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Valbara kurser, totalt 15 hp

Termin 2

Valbara kurser, totalt 22,5 hp, inklusive en eventuell Master Class, 7,5 hp

Examensarbete, inkl. förberedande seminarium, 7,5 hp

Termin 3

Valbara kurser, totalt 15 hp

Examensarbete, 15 hp

Termin 4

Examensarbete: inlämning och försvar av masteruppsats, 22,5 hp

Valbar kurs, 7,5 hp; måste vara en Master Class, 7,5 hp, om den kursen inte har tagits på termin 2

Om undervisningen

Kurserna omfattar vanligen 7,5 hp och brukar ges under fem veckors tid på helfart.

Undervisningen består vanligen av en blandning av seminarier och självstudier. På seminarierna diskuterar du och dina kurskamrater det material som ni har läst i förväg och du får tillfälle att presentera dina egen tankar om materialet. Läraren fungerar mestadels som en moderator och bidrar med kunskap och expertis. Syftet är att vidareutveckla kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Alla studenter förväntas delta aktivt i diskussionerna.

Den vanligaste examinationsformen är skriftliga uppgifter, men andra former kan förekomma beroende på kurs.

Examensarbetet, som består i skrivandet av en masteruppsats (45 hp), utförs över flera terminer. Du kan i viss grad välja hur du vill organisera uppsatsarbetet. Obligatoriskt deltagande i regelbundna masterseminarier, där studenterna presenterar och diskuterar sina arbeten, är en viktig del av arbetet. Examensarbetet avslutas med att masteruppsatsen läggs fram vid en ventilering och muntligen försvaras. På ventileringen agerar en annan student som opponent.

Du kommer också att uppmuntras att och förväntas delta i andra aktiviteter på institutionen, till exempel det regelbundna högre seminariet i estetik, där seniora forskare från institutionen och annat håll presenterar och diskuterar sina senaste arbeten.

Programmet ges i sin helhet på engelska. Du kan välja att skriva din masteruppsats på engelska eller svenska.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet, dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna.

Karriär

Masterprogrammet i estetik ger dig en djup och bred uppsättning analytiska färdigheter som kan tillämpas i många yrkesbanor. Det handledda arbetet med masteruppsatsen och de skriftliga inlämningsuppgifterna utvecklar och skärper din analytiska skriftliga förmåga. Den filosofiska estetikens krav på noggrannhet i argumentation och i den skriftliga framställningen är värdefulla tillgångar inom kultur- och konstadministration, journalistik, undervisning, policy- och samhällsanalys med mera.

Utbildningen ger dig också mycket goda förutsättningar för fortsatta studier i filosofi, estetik eller liknande discipliner på doktorandnivå, såväl i Sverige som internationellt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Institutionen ger stöd och vägledning till studenter som vill ansöka om doktorandprogram.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev på antagning.se.

Masterprogram i estetik

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5050 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde. Bland studentens samlade betyg skall finnas minst 60 hp i något av ämnena estetik, filosofi, konstvetenskap, litteraturvetenskap och musikvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För programspecifik information, vänligen kontakta programkoordinator, Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02