Masterprogram i kulturarv och hållbarhet

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i kulturarv och hållbarhet 2023/2024
Anmälan

Brinner du för både kulturarvsfrågor och hållbar utveckling? I detta internationella masterprogram i kulturarv och hållbarhet integreras forskning inom fältet till en unik tvärvetenskaplig profil och du utvecklar en förståelse för hur kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas på hållbara sätt. Studierna förbereder dig för att hantera frågor inom det växande och komplexa kulturarvsområdet, samt ger en bred grund för arbete med strategisk utveckling av kulturarv.

Studierna sker på heltid på Uppsala Universitet Campus Gotland i världsarvsstaden Visby.

Om programmet

Målet med utbildningen är att ge en god inblick i hur kulturarv och hållbar utveckling hänger ihop. Två besläktade frågor genomsyrar programmet: hur kan vi på ett hållbart sätt bevara, använda och utveckla kulturarv, och hur kan kulturarv vara en del i hållbar utveckling?

Programmet, som bygger på aktuell kulturvårdsforskning vilken bedrivs av lärarna involverade i undervisningen, ger dig dels en bred introduktion till fältet kulturarv och hållbar utveckling, dels möjlighet till specialisering inom fyra områden:

  • kulturarv och regional utveckling
  • kulturarv i identitetspolitik
  • kulturarv och miljön
  • kulturarv i fred och konflikt.

Den första terminen består av obligatoriska kurser som läses på plats på Campus Gotland i Visby. Under termin två och tre finns möjligheter att välja inriktning efter eget önskemål. Det finns också möjlighet att göra en utbytestermin eller praktik.

Kulturvård som huvudområde inom masterprogrammet i kulturarv och hållbarhet innebär att minst 60 högskolepoäng läses i ämnet. Resterande 60 högskolepoäng kan tas i kulturvård eller annat ämne, med ett minimum av 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

Studentgruppen på programmet är blandad med en mix av svenska och internationella studenter med olika utbildningsbakgrunder från både natur- och humanvetenskaperna.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturvård som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Det nedanstående beskriver studiegången för det tvååriga masterprogrammet.

Den första terminen ger dig fördjupade kunskaper om kulturarvens roll för hållbar utveckling, liksom kunskaper om teorier och metoder som används inom kulturvård som akademisk disciplin. Första perioden ges två kurser om 7,5 hp vardera. Ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbarhet samt hur de förhåller sig till bevarande av kulturarv behandlas. Vidare läser du en avancerad introduktion till dagens teoretiska och metodologiska ansatser inom fältet kulturarv och hållbarhet. Andra perioden påbörjas examensarbetet.

Under termin två och tre finns möjlighet till fördjupning genom valbara kurser i kulturvård eller annat ämne. Institutionen erbjuder fördjupande kurser inom fältet kulturarv och hållbarhet. Under dessa terminer finns även möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands, eller delta i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal.

Under termin 4 slutför du examensarbetet som påbörjades termin 1.

Kurser inom programmet

Termin 1

Kulturarv och hållbar utveckling (7,5 hp)

Teori och metod för kulturarv och hållbarhet (7,5 hp)

Examensarbete i kulturvård på avancerad nivå (15 av totalt 45 hp).

Termin 2 och 3

Kulturarv i väpnade konflikter (7,5 hp)

Kulturarvspolitik och identitet (7,5 hp)

Kulturarv som drivkraft för regional utveckling (7,5 hp)

Kulturarv och miljön (7,5 hp)

Fördjupningskurs i kulturvård (15 hp)

Verksamhetsförlagd utbildning i kulturvård (15/30 hp)

Termin 4

Examensarbete i kulturvård på avancerad nivå (30 av totalt 45 hp)

Om undervisningen

Studierna i kulturvård på Campus Gotland präglas av en närhet mellan lärare och studenter. Studenternas engagemang för studierna och närvaro i Visby är en förutsättning för att studentgruppen, som präglas av mångfald både vad gäller kulturell bakgrund och utbildningsbakgrund, ska kunna fungera som en viktig resurs i undervisningen. Campus Gotland är litet och lärare och studenter arbetar gemensamt med att skapa ny kunskap i detta spännande fält. Gotlands och Visbys kulturmiljöer fungerar både som fond och konkreta studieobjekt för inspirerande kunskapsutbyten.

Kunskaperna förvärvas genom självständiga studier, seminarier, workshops och föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), olika former av grupparbeten, studiebesök och exkursioner, samt genom deltagande i tillämpade projekt. Stort fokus läggs vid akademiskt skrivande på engelska. För att understryka det egna ansvaret för lärandet gör varje student under programmets första termin en individuell studieplan med personliga mål, styrkor och utvecklingsområden.

Examinationsformerna varierar, men består oftast av aktivt deltagande på seminarier samt inlämning av skrivuppgifter i grupp eller enskilt.

Studera utomlands

Vill du göra en utbytestermin på ett annat universitet, praktisera på en internationell kulturarvsorganisation eller kanske på en myndighet? Möjligheterna är stora att forma utbildningen så att den passar dina intressen och personliga mål. Du har möjlighet att välja studier utomlands och/eller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) under höstterminen år två.

Studenter på programmet har gjort praktik i bl.a. Italien, Jordanien, Island, Nederländerna, Skottland och Australien. Väletablerade institutioner som The British Museum, Kulturdepartementet och UNESCO, men även mindre företag som verkar i fältet kulturarv och hållbarhet (till exempel Arendus i Visby och Hoodheroes i Köpenhamn) har tagit emot studenter. Några har förlagt en termins studier i städer som Milano och Istanbul.

Institutionen har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse och kunskaper att handleda studenter.

Karriär

Programmet ger dig en god grund för att arbeta med strategiska frågor kring hur kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. Din förmåga att förstå komplexa samhällsfrågor som rör avvägningar mellan bevarande och utveckling gör att du är lämpad att arbeta med strategiskt ledarskap inom det växande politikområdet regional utveckling. Dina färdigheter gör dig även lämpad att arbeta som kulturarvsexpert inom den befintliga kulturmiljövården.

Den internationella och tvärvetenskapliga profilen öppnar upp för en global arbetsmarknad inom kulturarvsfältet, inom privata företag, ideella organisationer eller myndigheter. Som exempel på möjliga arbetsgivare kan nämnas museer, statliga myndigheter, NGO:s, konsultfirmor, fastighetsägare, regioner och kommuner. Programmet, med sin inriktning på akademiskt skrivande, ger dig också en grund för en forskarkarriär inom det växande fältet kulturarv och hållbarhet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (max 1500 ord) på antagning.se.

Masterprogram i kulturarv och hållbarhet

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5140 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 37

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

018-471 2887

info@konstvet.uu.se

Programstart och registrering

Välkommen till Masterprogrammet i kulturarv och hållbarhet, HT2023

Programmet startar vecka 35, 28 augusti 2023.

 

Registrering antagna studenter

Registreringsperioden för de inledande kurserna är öppen: 2023-07-27 - 2023-08-20.

För att börja på programmet behöver du registrera dig på de inledande kurserna, Introduktion till kulturarv och hållbarhet och Teori och metod för kulturarv och hållbarhet. När du har gjort det blir du automatiskt även registrerad på programmet.

 

Information om hur du skapar ett studentkonto för att sedan registrera dig finns här, uu.se/student

 

Registrering för studenter antagna med villkor

Är du antagen med villkor (IV)så kan du inte registrera dig. För att ha kvar din plats så måste du tacka ja till den. Det gör du genom att maila till studentservice-cg@uu.se senast sista registreringsdag, se registreringsperiod ovan. Skriv, "Antagen med Villkor" i ämnesraden och uppge i mailet namn, personnummer och vilken kurs/program.

 

Reservantaning

Institutionen kallar reserver via e-post. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Besked skickas ut via mail (svarstid ca två dagar). Var därför noga med att kontrollera dina e-mail dagligen när registreringsperioden är slut och reservantagningen startar. Kontrollera även din skräppost då e-mail från Uppsala universitet ibland har förmåga att hamna där.

Om du har frågor om registreringen, vänligen kontakta studieadministratör:

Carina Dahlström

E-post: studentservice-cg@uu.se

För frågor om programmets kontakta,

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

 

Varmt välkommen till programmet och till Visby!

 

Senast uppdaterad: 2021-03-02